Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
TemaAgregat 55 sectors industrials
Descripció
01Productes energètics i refinació de petroli
Tema101Extracció i aglomeració d'antracita i hulla
Tema102Extracció i aglomeració de lignit bru
Tema103Extracció i aglomeració de torba
Tema111Extracció de petroli brut i de gas natural
Tema112Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció
Tema120Extracció de minerals d'urani i de tori
Tema231Coqueries
Tema232Refinació de petroli
Tema233Tractament de combustibles nuclears i residus radioactius
02Extracció de minerals no energètics
Tema131Extracció de minerals de ferro
Tema132Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, llevat dels minerals d'urani i de tori
Tema141Extracció de pedra
Tema142Extracció de sorres i argiles
Tema143Extracció de minerals per a adobs i productes químics
Tema144Producció de sal
Tema145Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics
03Energia elèctrica
Tema401Producció i distribució d'energia elèctrica
04Gas i aigua
Tema402Producció de gas; distribució de combustibles gasosos per conductes urbans, llevat de gasoductes
Tema403Producció i distribució de vapor i aigua calenta
Tema410Captació, depuració i distribució d'aigua
05Indústries càrnies
Tema151Indústries càrnies
06Indústries làcties
Tema155Indústries làcties
07Pa, productes de pastisseria, sucre i cacau
Tema1581Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos
Tema1582Fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada
Tema1583Indústries del sucre
Tema1584Indústries del cacau, xocolata i confiteria
08Altres productes alimentaris i tabac
Tema152Elaboració i conservació de peix i productes a base de peix
Tema153Preparació i conservació de fruites i hortalisses
Tema154Fabricació de greixos i olis (vegetals i animals)
Tema156Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis
Tema157Fabricació de productes per a l'alimentació animal
Tema1585Fabricació de pastes alimentoses
Tema1586Elaboració de cafè, te i infusions
Tema1587Elaboració d'espècies, salses i condiments
Tema1588Elaboració de preparats per a l'alimentació infantil i preparats dietètics
Tema1589Elaboració d'altres productes alimentaris
Tema160Indústries del tabac
09Begudes, llevat de vins i caves
Tema1591Destil·lació de begudes alcohòliques
Tema1592Destil·lació d'alcohol etílic procedent de fermentació
Tema1594Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
Tema1595Elaboració d'altres begudes no destil·lades, procedents de fermentació
Tema1596Fabricació de cervesa
Tema1597Fabricació de malt
Tema1598Producció d'aigües minerals i de begudes analcohòliques
10Elaboració de vins i caves
Tema1593Elaboració de vins
11Preparació i filatura de fibres tèxtils
Tema171Preparació i filatura de fibres tèxtils
12Fabricació de teixits tèxtils
Tema172Fabricació de teixits tèxtils
13Acabat de tèxtils
Tema173Acabament de tèxtils
14Confeccions fetes amb tèxtils, llevat roba vestir
Tema174Fabricació d'altres articles confeccionats amb tèxtils, llevat de la roba de vestir
15Altres indústries tèxtils
Tema175Altres indústries tèxtils
16Fabricació de teixits de punt
Tema176Fabricació de teixits de punt
17Articles fets amb teixits de punt
Tema177Fabricació d'articles amb teixits de punt
18Peces de vestir de cuir, pelleteria
Tema181Confecció de peces de vestir de cuir
Tema183Preparació i tenyiment de pells de pelleteria; fabricació d'articles de pelleteria
19Peces de vestir fetes amb tèxtils
Tema182Confecció de peces de vestir amb tèxtils i accessoris
20Indústries del cuir i del calçat
Tema191Preparació, adobament i acabament del cuir
Tema192Fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de basteria i talabarderia
Tema193Fabricació de calçat
21Fusta, suro i cistelleria
Tema201Serrada i planejament de la fusta; preparació industrial de la fusta
Tema202Fabricació de fulloles, taulers contraplacats, enllistonats, de partícules aglomerades, de fibres i altres taulers i plafons
Tema204Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
Tema205Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria
22Estructures de fusta, fusteria i ebenisteria
Tema203Fabricació d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
23Pasta de paper, paper i cartó
Tema211Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
24Articles de paper i de cartó
Tema212Fabricació d'articles de paper i de cartó
25Edició
Tema221Edició
26Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Tema222Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema223Reproducció de suports enregistrats
27Productes químics bàsics
Tema241Fabricació de productes químics bàsics
28Productes agroquímics, pintures i fibres
Tema242Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
Tema243Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics
Tema246Fabricació d'altres productes químics
Tema247Fabricació de fibres artificials i sintètiques
29Productes farmacèutics
Tema244Fabricació de productes farmacèutics
30Sabons, detergents i productes de bellesa
Tema245Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
31Fabricació de productes de cautxú
Tema251Fabricació de productes de cautxú
32Productes de matèries plàstiques
Tema252Fabricació de productes de matèries plàstiques
33Vidres i productes ceràmics
Tema261Fabricació de vidre i productes de vidre
Tema262Fabricació de productes ceràmics no refractaris llevat dels destinats a la construcció; fabricació de productes ceràmics refractaris
Tema263Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica
Tema264Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
34Ciments, pedra i minerals no metàl·lics
Tema265Fabricació de ciment, calç i guix
Tema266Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment
Tema267Indústries de la pedra
Tema268Fabricació de productes minerals no metàl·lics diversos
35Metal·lúrgia
Tema271Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA)
Tema272Fabricació de tubs
Tema273Altres activitats de la transformació del ferro i de l'acer i producció de ferroaliatges no CECA
Tema274Producció i primera transformació de metalls preciosos i d'altres metalls no fèrrics
Tema275Fosa de metalls
36Tancaments metàl·lics, dipòsits i generadors de vapor
Tema281Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció
Tema282Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall; fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central
Tema283Fabricació de generadors de vapor
37Forja, estampació i enginyeria mecànica
Tema284Forja, estampació, embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia
Tema285Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per compte d'altri
38Eines i altres productes metàl·lics
Tema286Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria
Tema287Fabricació de productes metàl·lics diversos, llevat de mobles
39Màquines i equips mecànics
Tema291Fabricació de màquines, equips i materials mecànics
Tema292Fabricació d'altres tipus de maquinària, equips i materials mecànics d'ús general
Tema293Fabricació de maquinària agrària
Tema295Fabricació de maquinària diversa per a usos específics
40Màquines eines, armes i municions
Tema294Fabricació de màquines eines
Tema296Fabricació d'armes i municions
41Fabricació d'aparells domèstics
Tema297Fabricació d'aparells domèstics
42Màquines d'oficina i equips informàtics
Tema300Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
43Instruments de medicina, de precisió i d'òptica
Tema331Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
Tema332Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials
Tema333Fabricació d'equips de control per a processos industrials
Tema334Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
Tema335Fabricació de rellotges
44Motors elèctrics, transformadors i generadors
Tema311Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors
45Aparells i equips elèctrics
Tema312Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics
Tema314Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques
Tema316Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics
46Fils i cables elèctrics aïllats
Tema313Fabricació de fils i cables elèctrics aïllats
47Llums elèctrics i aparells d'il·luminació
Tema315Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació
48Vàlvules i altres components electrònics
Tema321Fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics
49Ràdio, televisió, so i imatge
Tema322Fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió, i d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils
Tema323Fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge
50Vehicles de motor, carrosseries i remolcs
Tema341Fabricació de vehicles de motor
Tema342Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
51Peces i accessoris per a vehicles de motor
Tema343Fabricació de parts, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors
52Fabricació d'altres materials de transport
Tema351Construcció i reparació naval
Tema352Fabricació de material ferroviari
Tema353Construcció aeronàutica i espacial
Tema354Fabricació de motocicletes i bicicletes
Tema355Fabricació d'altres materials de transport
53Fabricació de mobles
Tema361Fabricació de mobles
54Joieria, instruments musicals, articles d'esport i joguines
Tema362Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria i articles similars
Tema363Fabricació d'instruments musicals
Tema364Fabricació d'articles d'esport
Tema365Fabricació de jocs i joguines
Tema366Altres indústries manufactureres diverses
55Reciclatge
Tema371Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall
Tema372Reciclatge de rebuigs no metàl·lics