Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
TemaAgregat 5 grups destinació
Descripció
1Béns intermedis energètics
Tema1010Extracció i aglomeració d'antracita i hulla
Tema1020Extracció i aglomeració de lignit bru
Tema1030Extracció i aglomeració de torba
Tema1110Extracció de petroli brut i de gas natural
Tema1120Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció
Tema1200Extracció de minerals d'urani i de tori
Tema2310Coqueries
Tema2320Refinació de petroli
Tema2330Tractament de combustibles nuclears i residus radioactius
Tema4010Producció i distribució d'energia elèctrica
Tema4020Producció de gas; distribució de combustibles gasosos per conductes urbans, llevat de gasoductes
Tema4030Producció i distribució de vapor i aigua calenta
Tema4100Captació, depuració i distribució d'aigua
2Béns intermedis no energètics
Tema1310Extracció de minerals de ferro
Tema1320Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, llevat dels minerals d'urani i de tori
Tema1411Extracció de pedra per a la construcció
Tema1412Extracció de pedra calcària, guix i creta
Tema1413Extracció de pissarres
Tema1421Extracció de graves i sorres
Tema1422Extracció d'argila i caolí
Tema1430Extracció de minerals per a adobs i productes químics
Tema1440Producció de sal
Tema1450Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics
Tema1541Fabricació d'olis i greixos sense refinar
Tema1561Fabricació de productes de molineria
Tema1562Fabricació de midons i productes amilacis
Tema1571Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de granja
Tema1592Destil·lació d'alcohol etílic procedent de fermentació
Tema1597Fabricació de malt
Tema1711Preparació i filatura de fibres de cotó i les seves mescles
Tema1712Preparació i filatura de fibres de llana cardada i les seves mescles
Tema1713Preparació i filatura de fibres de llana pentinada i les seves mescles
Tema1714Preparació i filatura de fibres de lli i les seves mescles
Tema1715Retorciment i preparació de la seda; retorciment i texturació de filaments sintètics i artificials
Tema1716Fabricació de fil de cosir
Tema1717Preparació i filatura d'altres fibres tèxtils
Tema1721Fabricació de teixits de cotó i les seves mescles
Tema1722Fabricació de teixits de llana cardada i les seves mescles
Tema1723Fabricació de teixits de llana pentinada i les seves mescles
Tema1724Fabricació de teixits de seda
Tema1725Fabricació d'altres teixits tèxtils
Tema1730Acabament de tèxtils
Tema1752Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes
Tema1910Preparació, adobament i acabament del cuir
Tema2010Serrada i planejament de la fusta; preparació industrial de la fusta
Tema2020Fabricació de fulloles, taulers contraplacats, enllistonats, de partícules aglomerades, de fibres i altres taulers i plafons
Tema2030Fabricació d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
Tema2040Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
Tema2051Fabricació d'altres productes de fusta
Tema2052Fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria
Tema2111Fabricació de pasta de paper
Tema2112Fabricació de paper i de cartó
Tema2121Fabricació de paper i de cartó ondulats; fabricació d'envasos i embalatges de paper i de cartó
Tema2123Fabricació d'articles de papereria
Tema2124Fabricació de papers pintats
Tema2125Fabricació d'altres articles de paper i de cartó
Tema2224Composició i fotogravat
Tema2225Altres activitats gràfiques
Tema2233Reproducció de suports d'informàtica enregistrats
Tema2411Fabricació de gasos industrials
Tema2412Fabricació de colorants i pigments
Tema2413Fabricació de productes bàsics de química inorgànica
Tema2414Fabricació de productes bàsics de química orgànica
Tema2415Fabricació d'adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
Tema2416Fabricació de primeres matèries plàstiques
Tema2417Fabricació de cautxú sintètic en forma primària
Tema2420Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
Tema2430Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics
Tema2441Fabricació de productes farmacèutics de base
Tema2461Fabricació d'explosius i articles pirotècnics
Tema2462Fabricació de coles i gelatines
Tema2463Fabricació d'olis essencials
Tema2464Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a fotografia
Tema2466Fabricació d'altres productes químics
Tema2470Fabricació de fibres artificials i sintètiques
Tema2511Fabricació de pneumàtics i cambres de cautxú
Tema2512Reconstrucció i recautxutatge de pneumàtics
Tema2513Fabricació d'altres productes de cautxú
Tema2521Fabricació de plaques, fulls, tubs i perfils de matèries plàstiques
Tema2522Fabricació d'envasos i embalatges de matèries plàstiques
Tema2523Fabricació de productes de matèries plàstiques per a la construcció
Tema2524Fabricació d'altres productes de matèries plàstiques
Tema2611Fabricació de vidre pla
Tema2612Manipulació i transformació del vidre pla
Tema2613Fabricació de vidre buit
Tema2614Fabricació de fibra de vidre
Tema2615Fabricació i manipulació d'altres vidres (inclòs el vidre tècnic)
Tema2622Fabricació d'aparells sanitaris ceràmics
Tema2623Fabricació d'aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
Tema2624Fabricació d'altres productes ceràmics d'ús tècnic
Tema2625Fabricació d'altres productes ceràmics
Tema2626Fabricació de productes ceràmics refractaris
Tema2630Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica
Tema2640Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
Tema2651Fabricació de ciment
Tema2652Fabricació de calç
Tema2653Fabricació de guix
Tema2661Fabricació d'elements de formigó per a la construcció
Tema2662Fabricació d'elements de guix per a la construcció
Tema2663Fabricació de formigó fresc
Tema2664Fabricació de morter
Tema2665Fabricació de fibrociment
Tema2666Fabricació d'altres productes de formigó, guix i ciment
Tema2670Indústries de la pedra
Tema2681Fabricació de productes abrasius
Tema2682Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Tema2710Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (CECA)
Tema2721Fabricació de tubs de ferro
Tema2722Fabricació de tubs d'acer
Tema2731Estiratge en fred
Tema2732Laminatge en fred
Tema2733Producció de perfils en fred amb conformació per doblegament
Tema2734Trefilatge en fred
Tema2735Producció de ferroaliatges no CECA i altres processos de transformació del ferro i de l'acer
Tema2741Producció i primera transformació de metalls preciosos
Tema2742Producció i primera transformació d'alumini
Tema2743Producció i primera transformació de plom, zinc i estany
Tema2744Producció i primera transformació de coure
Tema2745Producció i primera transformació d'altres metalls no fèrrics
Tema2751Fosa de ferro
Tema2752Fosa d'acer
Tema2753Fosa de metalls lleugers
Tema2754Fosa d'altres metalls no fèrrics
Tema2840Forja, estampació, embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia
Tema2851Tractament i revestiment de metalls
Tema2852Enginyeria mecànica general per compte d'altri
Tema2863Fabricació de panys i ferramentes
Tema2872Fabricació d'envasos i embalatges lleugers, en metall
Tema2873Fabricació de productes de filferro
Tema2874Fabricació de perns, cargols, cadenes i molles
Tema2875Fabricació d'altres productes metàl·lics
Tema3120Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics
Tema3130Fabricació de fils i cables elèctrics aïllats
Tema3140Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques
Tema3150Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació
Tema3161Fabricació de materials i equips elèctrics per a motors i vehicles
Tema3162Fabricació d'altres tipus d'equips i materials elèctrics
Tema3210Fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics
Tema3430Fabricació de parts, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors
Tema3710Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall
Tema3720Reciclatge de rebuigs no metàl·lics
3Béns d'equipament
Tema2811Fabricació d'estructures metàl·liques i les seves parts
Tema2812Fabricació de tancaments metàl·lics
Tema2821Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
Tema2822Fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central
Tema2830Fabricació de generadors de vapor
Tema2862Fabricació d'eines i d'estris intercanviables per a màquines eines
Tema2871Fabricació de bidons i barrils de ferro o d'acer
Tema2911Fabricació de motors i turbines, llevat dels destinats a aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors
Tema2912Fabricació de bombes, compressors i sistemes hidràulics
Tema2913Fabricació de vàlvules i aixetes
Tema2914Fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió
Tema2921Fabricació de forns i cremadors
Tema2922Fabricació de maquinària d'elevació i manipulació
Tema2923Fabricació de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica
Tema2924Fabricació d'altres tipus de maquinària d'ús general
Tema2931Fabricació de tractors agrícoles
Tema2932Fabricació d'altres tipus de maquinària agrària
Tema2940Fabricació de màquines eines
Tema2951Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques
Tema2952Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció
Tema2953Fabricació de maquinària per a les indústries de l'alimentació, begudes i tabac
Tema2954Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils, de la confecció i del cuir
Tema2956Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics
Tema2960Fabricació d'armes i municions
Tema3001Fabricació de màquines d'oficina
Tema3002Fabricació d'ordinadors i altres equips informàtics
Tema3110Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors
Tema3220Fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió, i d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils
Tema3310Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
Tema3320Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials
Tema3330Fabricació d'equips de control per a processos industrials
Tema3420Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Tema3511Construcció i reparació de vaixells (llevat dels d'esbargiment i esport)
Tema3520Fabricació de material ferroviari
Tema3530Construcció aeronàutica i espacial
Tema3612Fabricació de mobles d'oficina i d'establiments comercials
4Béns de consum durador
Tema2971Fabricació d'aparells electrodomèstics
Tema2972Fabricació d'aparells domèstics no elèctrics
Tema3230Fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge
Tema3340Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
Tema3350Fabricació de rellotges
Tema3410Fabricació de vehicles de motor
Tema3512Construcció i reparació d'embarcacions d'esbargiment i esport
Tema3541Fabricació de motocicletes
Tema3542Fabricació de bicicletes
Tema3543Fabricació de vehicles per a persones amb disminució
Tema3550Fabricació d'altres materials de transport
Tema3611Fabricació de cadires i altres seients
Tema3613Fabricació de mobles de cuina i bany
Tema3614Fabricació d'altres mobles
Tema3615Fabricació de matalassos
Tema3621Fabricació de monedes i medalles
Tema3622Fabricació d'articles de joieria, orfebreria i argenteria
Tema3630Fabricació d'instruments musicals
5Béns de consum no durador
Tema1511Sacrifici de bestiar i conservació de carn
Tema1512Sacrifici i conservació de volateria
Tema1513Fabricació de productes carnis
Tema1520Elaboració i conservació de peix i productes a base de peix
Tema1531Preparació i conservació de patates
Tema1532Fabricació de sucs de fruites i hortalisses
Tema1533Fabricació de conserves de fruites i hortalisses
Tema1542Fabricació d'olis i greixos refinats
Tema1543Fabricació de margarina i greixos comestibles similars
Tema1551Fabricació de productes lactis
Tema1552Elaboració de gelats
Tema1572Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de companyia
Tema1581Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos
Tema1582Fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada
Tema1583Indústries del sucre
Tema1584Indústries del cacau, xocolata i confiteria
Tema1585Fabricació de pastes alimentoses
Tema1586Elaboració de cafè, te i infusions
Tema1587Elaboració d'espècies, salses i condiments
Tema1588Elaboració de preparats per a l'alimentació infantil i preparats dietètics
Tema1589Elaboració d'altres productes alimentaris
Tema1591Destil·lació de begudes alcohòliques
Tema1593Elaboració de vins
Tema1594Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
Tema1595Elaboració d'altres begudes no destil·lades, procedents de fermentació
Tema1596Fabricació de cervesa
Tema1598Producció d'aigües minerals i de begudes analcohòliques
Tema1600Indústries del tabac
Tema1740Fabricació d'altres articles confeccionats amb tèxtils, llevat de la roba de vestir
Tema1751Fabricació de catifes i moquetes
Tema1753Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb aquestes teles, llevat de la roba de vestir
Tema1754Fabricació d'altres articles tèxtils
Tema1760Fabricació de teixits de punt
Tema1771Fabricació de calceteria
Tema1772Fabricació d'altres articles amb teixits de punt
Tema1810Confecció de peces de vestir de cuir
Tema1821Confecció de roba de treball
Tema1822Confecció d'altres peces de vestir exteriors
Tema1823Confecció de roba interior
Tema1824Confecció d'altres tipus de peces de vestir i accessoris
Tema1830Preparació i tenyiment de pells de pelleteria; fabricació d'articles de pelleteria
Tema1920Fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de basteria i talabarderia
Tema1930Fabricació de calçat
Tema2122Fabricació d'articles de paper i de cartó per a ús domèstic i sanitari
Tema2211Edició de llibres
Tema2212Edició de periòdics
Tema2213Edició de revistes
Tema2214Edició de suports de so enregistrat
Tema2215Altres activitats d'edició
Tema2221Impressió de periòdics
Tema2222Altres activitats d'impressió
Tema2223Enquadernació i acabament
Tema2231Reproducció de suports de so enregistrats
Tema2232Reproducció de suports de vídeo enregistrats
Tema2442Fabricació de preparats farmacèutics i altres productes farmacèutics d'ús medicinal
Tema2451Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament
Tema2452Fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
Tema2465Fabricació de suports verges per a enregistrament
Tema2621Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental
Tema2861Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts
Tema3640Fabricació d'articles d'esport
Tema3650Fabricació de jocs i joguines
Tema3661Fabricació de bijuteria
Tema3662Fabricació d'escombres, brotxes i raspalls
Tema3663Fabricació d'altres articles