Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
TemaAgregat 14 sectors industrials
Descripció
01Indústries extractives, petroli i energia
Tema10Extracció i aglomeració d'antracita, hulla, lignit i torba
Tema11Extracció de petroli brut i de gas natural; activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció
Tema12Extracció de minerals d'urani i de tori
Tema13Extracció de minerals metàl·lics
Tema14Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
Tema23Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears
Tema40Producció i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
Tema41Captació, depuració i distribució d'aigua
02Alimentació, begudes i tabac
Tema15Indústries de productes alimentaris i begudes
Tema16Indústries del tabac
03Tèxtil, confecció, cuir i calçat
Tema17Indústries tèxtils
Tema18Indústries de la confecció i de la pelleteria
Tema19Preparació, adobament i acabament del cuir; fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de basteria, talabarderia i sabateria
04Indústries de la fusta i del suro
Tema20Indústries de la fusta i del suro, llevat de mobles; cistelleria i esparteria
05Paper, edició, arts gràfiques i reprografia
Tema21Indústries del paper
Tema22Edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
06Indústries químiques
Tema24Indústries químiques
07Cautxú i matèries plàstiques
Tema25Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
08Altres productes minerals no metàl·lics
Tema26Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
09Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics
Tema27Metal·lúrgia
Tema28Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
10Maquinària i equips mecànics
Tema29Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
11Màquines d'oficina i instruments
Tema30Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
Tema33Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
12Equips elèctrics i electrònics
Tema31Fabricació de maquinària i materials elèctrics
Tema32Fabricació de materials electrònics; fabricació d'equips i aparells de ràdio, televisió i comunicacions
13Fabricació de materials de transport
Tema34Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Tema35Fabricació d'altres materials de transport
14Indústries manufactureres diverses
Tema36Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
Tema37Reciclatge