Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
TemaAgregat Nivells tecnològics Eurostat
Descripció
ANivell tecnològic alt
01Productes farmacèutics
Tema21Fabricació de productes farmacèutics
02Productes informàtics, electrònics i òptics
Tema26Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
03Aeronaus i naus espacials
Tema303Construcció aeronàutica i espacial
BNivell tecnològic mitjà alt
04Productes químics
Tema20Indústries químiques
05Armes i municions
Tema254Fabricació d'armes i municions
06Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles
Tema27Fabricació de materials i equips elèctrics
Tema28Fabricació de maquinària i equips ncaa
Tema29Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
07Altres materials de transport
Tema302Fabricació de locomotores i material ferroviari
Tema304Fabricació de vehicles de combat
Tema309Fabricació d'altres materials de transport ncaa
08Instruments i subministraments mèdics i odontològics
Tema325Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics
CNivell tecnològic mitjà baix
09Serveis de reproducció de material enregistrat
Tema182Reproducció de suports enregistrats
10Coc i productes de refinació del petroli
Tema19Coqueries i refinació del petroli
11Cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia
Tema22Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Tema23Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Tema24Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
12Productes metàl·lics
Tema251Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció
Tema252Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
Tema253Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes per a calefacció central
Tema255Forja, estampació i embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia
Tema256Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per compte d'altri
Tema257Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria
Tema259Fabricació d'altres productes metàl·lics
13Vaixells i embarcacions
Tema301Construcció naval
14Serveis de reparació i instal·lació de maquinària i equips
Tema33Reparació i instal·lació de maquinària i equips
DNivell tecnològic baix
15Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper
Tema10Indústries de productes alimentaris
Tema11Fabricació de begudes
Tema12Indústries del tabac
Tema13Indústries tèxtils
Tema14Confecció de peces de vestir
Tema15Indústria del cuir i del calçat
Tema16Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
Tema17Indústries del paper
16Serveis d'impressió i serveis que s'hi relacionen
Tema181Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen
17Mobles
Tema31Fabricació de mobles
18Altres productes manufacturats
Tema321Fabricació d'articles de joieria, bijuteria i similars
Tema322Fabricació d'instruments musicals
Tema323Fabricació d'articles d'esport
Tema324Fabricació de jocs i joguines
Tema329Altres indústries manufactureres diverses