CNAE-52 (ca) Classificació nacional d'activitats econòmiques. Presentació Metodologia 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1952
Català

[1] Presentació

Una de les tasques que encomana la Llei d'estadística i la Llei del pla estadístic de Catalunya 1997-2000 a l'Institut d'Estadística de Catalunya consisteix en l'homogeneïtzació de la presentació dels resultats estadístics de Catalunya, amb la finalitat de facilitar la comparabilitat espacial i temporal de la informació estadística.

Un dels àmbits més característics és la sistematització de nomenclatures i classificacions estadístiques per a l'harmonització de l'estadística catalana i la seva adaptació als sistemes estadístics estatal, comunitari i internacional. La transcendència d'aquesta activitat instrumental es posa de relleu en aspectes tan essencials per a la coordinació estadística com normalitzar l'elaboració, la presentació i l'anàlisi de dades estadístiques, o bé facilitar la implementació de registres i arxius administratius susceptibles d'aprofitament estadístic.

En aquest context, és convenient abordar, com una de les tasques més prioritàries, l'adaptació normalitzada de les classificacions sobre activitat econòmica, tant per la seva incidència en les activitats estadístiques de contingut econòmic que el Pla estadístic considera prioritàries endegar com pel fet que constitueixen el nucli harmonitzador més general, al qual referir-hi les taules de correspondències amb la resta de nomenclatures que classifiquen dades de l'estadística econòmica, demogràfica i social.

Un exemple il·lustratiu d'aquest procés és l'adaptació normalitzada de la Classificació d'activitats econòmiques de 1952 de l'Instituto Nacional de Estadística, aprovada per Ordre de 29 d'octubre de 1952. La CNAE-52 constitueix el primer punt de referència de les classificacions d'activitats econòmiques en l'àmbit nacional.

Les classificacions constitueixen uns llenguatges estadístics de referència, senzills i precisos, que responen a les necessitats dels productors i usuaris de la informació estadística i s'avancen a les necessitats derivades de les noves tecnologies i productes. Els termes nomenclatura i classificació són utilitzats moltes vegades com a sinònims, mentre que, per definició, corresponen a conceptes diferents. El terme nomenclatura es defineix com una llista objectiva de terminologia de les característiques o modalitats que presenta un fenomen en estudi, mentre que el concepte de classificació implica l'organització i ordenació dels ítems d'una nomenclatura seguint uns criteris subjectius de classificació que actuen com a directrius per determinar la seva estructura.

Índex


Tema[1] Presentació

Tema[2] Classificacions econòmiques amb finalitats estadístiques

Tema[3] Característiques de la classificació d'activitats econòmiques del 1952

Tema[4] La Classificació d'activitats econòmiques CNAE-52 normalitzada

Sou aquí: