CUCI-REV.3 (ca) Classificació uniforme per al comerç internacional. Presentació Metodologia 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Mundial
--
1988
Català

[1] Introducció

[1.1] Presentació

Una de les tasques que encomana la Llei d'estadística i la Llei del pla estadístic de Catalunya 1992-1995 a l'Institut d'Estadística de Catalunya consisteix en l'homogeneïtzació de la presentació dels resultats estadístics de Catalunya, amb la finalitat de facilitar la comparabilitat espacial i temporal de la informació estadística que es generi.

Un dels àmbits més característics és la sistematització de nomenclatures i classificacions estadístiques per a l'harmonització de l'estadística catalana i la seva adaptació als sistemes estadístics estatal, comunitari i internacional. La transcendència d'aquesta activitat instrumental es posa de relleu en aspectes tan essencials per a la coordinació estadística, com ara normalitzar l'elaboració, presentació i anàlisi de dades estadístiques, o bé facilitar la implementació de registres i arxius administratius susceptibles d'aprofitament estadístic.

Un element d'aquest procés són les traduccions adaptades a la llengua catalana de les nomenclatures de productes del comerç exterior següents: la Nomenclatura combinada (NC) i la Classificació harmonitzada per a les estadístiques de comerç exterior del països de la CEE (NIMEXE), de la Comunitat Europea, la Classificació uniforme per al comerç internacional (CUCI-Rev.3), de Nacions Unides, i els Grups de productes de l'Instituto Nacional de Estadística i la Direcció General de Duanes.

[1.2] Aspectes introductoris

En el marc de la Unió Europea, tant els estats membres (administracions públiques, empreses, institucions financeres i altres agents socials) com les institucions comunitàries, necessiten disposar d'informació estadística fiable, comparable i precisa. Aquesta necessitat requereix d'un sistema per classificar, d'una forma clara i ordenada, el gran nombre de fenòmens individuals en què hauran de basar-se les activitats estadístiques orientades a la producció i difusió de dades estadístiques.

El desenvolupament de les classificacions estadístiques ha seguit un curs paral·lel al de l'aplicació creixent de mètodes estadístics per al coneixement de la realitat econòmica i social de cada país i s'ha vist ampliat, posteriorment, per les necessitats de comparabilitat internacional de dades estadístiques. Així, les primeres classificacions van néixer de l'impuls dels professionals que es relacionaven amb el món de l'estadística i que es veien obligats a treballar amb un considerable nombre d'àmbits temàtics susceptibles de classificació. Aquest impuls va ser el primer pas per determinar les classificacions estatals i internacionals que sovint difereixen entre elles pels criteris de conceptualització i sistematització utilitzats. Els canvis que s'han succeït en les classificacions han dificultat, en molts casos, la continuïtat de les sèries estadístiques temporals que s'havien establert. Vista la necessitat de poder comparar les dades estadístiques, els organismes estadístics oficials s'esforcen no solament a actualitzar, sinó també a harmonitzar les nomenclatures i classificacions estadístiques.

Donada l'absència de referents normalitzats, l'Institut d'Estadística de Catalunya ha prioritzat les tasques en matèria de nomenclatures estadístiques, des del primer any de desplegament del Pla estadístic, a partir de la consideració simultània de tres requisits bàsics: procurar la màxima comparabilitat amb les principals classificacions estadístiques vigents, especialment en l'àmbit estatal i, subsidiàriament, en àmbits comunitaris o internacionals; preservar la continuïtat més àmplia possible de les sèries estadístiques disponibles, i afavorir l'elaboració de classificacions pròpies per a l'estadística catalana.

Amb aquest plantejament es va procedir prèviament a l'adopció de les classificacions bàsiques dels àmbits esmentats que s'han utilitzat històricament i majoritàriament en l'estadística de Catalunya, les quals van constituir el marc on s'han integrat posteriorment classificacions específiques i, a la vegada, el punt de referència de les actualitzacions d'aquestes. En aquest sentit, cal tenir present que l'establiment d'una nova classificació implica normalment utilitzar informació estadística elaborada segons l'antiga classificació que es pretén actualitzar.

Així doncs, els criteris de comparabilitat espacial i temporal orienten les actuacions posteriors de l'Institut d'Estadística de Catalunya cap a les traduccions adaptades de les classificacions vigents en l'àmbit d'activitat econòmica i productes i en el d'ocupacions, per tal de caracteritzar les unitats estadístiques bàsiques com són empreses, establiments i individus. Del seu caràcter bàsic i vertebrador en dóna compte el fet que la majoria d'aquestes han estat recentment l'objecte prioritari d'un intens procés d'actualització per part dels principals organismes comunitaris i internacionals, amb la revisió subsegüent de les classificacions corresponents establertes per a tot l'Estat.

Els treballs, pel que fa a l'estadística pública catalana, se centren en la traducció adaptada de les nomenclatures implicades, les notes explicatives derivades, l'elaboració de les principals abreviatures per a la tabulació estadística de resultats, l'articulació d'índexs temàtics per a la seva consulta i localització, i l'establiment de correspondències parcials o completes amb altres classificacions prèviament adaptades. Les nomenclatures i classificacions adaptades i traduïdes esdevenen d'ús obligatori, d'acord amb les normes que les fan oficials.

L'Institut d'Estadística de Catalunya facilita la seva difusió en suport informàtic, a disposició dels agents i usuaris d'informació estadística.

Un tipus de treball com el que aquí es presenta es justifica, doncs, per la necessitat d'adoptar i conceptualitzar un sistema integrat de classificació de la informació estadística i de presentació dels seus resultats qualitatius i quantitatius. En aquest sentit aquest treball de l'Institut d'Estadística de Catalunya constitueix un pas més per uniformar els sistemes de nomenclatures i classificacions en l'àmbit de la definició dels productes, amb fins estadístics, materialitzant un procés progressiu orientat a l'homogeneïtzació de les diferents presentacions de resultats estadístics d'àmbit econòmic, demogràfic i social de Catalunya i facilitant-ne la comparabilitat.

En el context de les funcions d'homogeneïtzació i coordinació estadística encomanades a l'Institut d'Estadística de Catalunya, pel que fa al sistema estadístic català, l'objecte fonamental d'aquest treball se centra en la presentació de les nomenclatures de productes del comerç exterior que recull les traduccions adaptades a la llengua catalana de la Nomenclatura combinada (NC) i la Classificació harmonitzada per a les estadístiques de comerç exterior del països de la CEE (NIMEXE), de la Comunitat Europea, la Classificació uniforme per al comerç internacional (CUCI-Rev.3), de Nacions Unides, i els Grups de productes de l'Instituto Nacional de Estadística i la Direcció General de Duanes.

El caràcter instrumental d'aquest treball es complementa amb la inclusió d'uns elements addicionals. Així, la primera part sintetitza un conjunt d'utilitats que situen el marc històric i conceptual on es desenvolupen les classificacions de productes de comerç exterior: en primer lloc dins les classificacions econòmiques amb finalitats estadístiques; en segon lloc la seva concreció dins el procés d'harmonització de les classificacions de productes; i, en darrer lloc, pel que fa a les seves pròpies característiques. La segona part s'inicia amb la presentació de les traduccions adaptades i a continuació es presenten les versions abreujades de les entrades d'aquestes classificacions per atendre les necessitats derivades de la seva habitual presentació en taules i unes taules de correspondència entre les diferents classificacions de productes. Per últim, en la part d'annexos s'especifiquen els criteris terminològics que s'han seguit en les traduccions adaptades d'aquestes classificacions i els materials bibliogràfics, tant els corresponents a aquestes traduccions adaptades com els textos preliminars que les acompanyen.

[1.3] Significat de les sigles i abreviatures

CEE Comunitat Econòmica Europea
CIBS Classificació internacional de béns i serveis
CIIU Classificació industrial internacional uniforme per a totes les activitats econòmiques
CCAE Classificació catalana d'activitats econòmiques
CCO Classificació catalana d'ocupacions
CNAE Clasificación nacional de actividades económicas
CNBS Clasificación nacional de bienes y servicios
CNO Clasificación nacional de ocupaciones
CCD Consell de Cooperació Duanera
CPC Classificació central de productes
CPA Classificació estadística de productes per activitats
CUCI Classificació uniforme per al comerç internacional
EUROSTAT Oficina Estadística de les comunitats europees
INE Instituto Nacional de Estadística
ISIC Classificació industrial internacional uniforme per a totes les activitats econòmiques
NACECLIO Nomenclatura per a comptabilitat regional i taules input-output
NACE Nomenclatura estadística d'activitats econòmiques a la Comunitat Europea
NAPRO Nomenclatura comuna de productes agrícoles
NEC Nomenclatura del comerç en les Comunitats Europees
NEPRO Nomenclatura comuna de productes energètics
NC Nomenclatura combinada
NICE Nomenclatura de les indústries establertes en les Comunitats Europees
NIMEXE Classificació harmonitzada per a les estadístiques de comerç exterior dels països de la CEE (utilitzada fins a 1988)
NIPRO Nomenclatura comuna de productes industrials
NU Nacions Unides
Rev. Revisió
SEC Sistema europeu de comptes econòmics integrats
SEC-Reg Sistema europeu de comptes econòmics integrats regionals
SH Sistema harmonitzat
SINAP Sistema integrat de nomenclatures d'activitats i de productes
SITC Standart International Trade Classification (Classificació uniforme per al comerç internacional)

Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Marc històric i conceptual

Tema[3] Característiques Classificació uniforme comerç internacional Revisió 3

Tema[4] Referències bibliogràfiques

Sou aquí: