Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
TemaCCAE-2009 (ca) abreujada
Seccions Divisions Grups Classes Descripció
AAgricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
01Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats
011Conreus no perennes
0111Conreu cereals (exc. arròs) i lleguminoses
0112Conreu arròs
0113Conreu hortalisses, arrels i tubercles
0114Conreu canya de sucre
0115Conreu tabac
0116Conreu plantes per a fibres tèxtils
0119Altres conreus no perennes
012Conreus perennes
0121Conreu vinya
0122Conreu fruites tropicals
0123Conreu cítrics
0124Conreu fruites amb os i amb llavors
0125Conreu altres arbres, arbusts fruiters i fruita seca
0126Conreu fruits oleaginosos
0127Conreu plantes per a begudes
0128Conreu espècies, plantes aromàtiques i medicinals
0129Altres conreus perennes
013Vivers i conreus de plantes ornamentals
0130Vivers i conreus de plantes ornamentals
014Producció ramadera
0141Explotació bestiar boví per a la producció de llet
0142Explotació bestiar boví (exc. per a la llet)
0143Explotació cavalls i altres equins
0144Explotació camells i altres camèlids
0145Explotació bestiar oví i cabrum
0146Explotació bestiar porcí
0147Avicultura
0149Altres explotacions de bestiar
015Producció agrícola combinada amb la ramadera
0150Producció agrícola combinada amb la ramadera
016Serveis agricultura i ramaderia
0161Activitats suport a l'agricultura
0162Activitats suport a la ramaderia
0163Activitats preparació posterior a la collita
0164Activitats tractament llavors per a la reproducció
017Caça, captura d'animals i serveis relacionats
0170Caça, captura d'animals i serveis relacionats
02Silvicultura i explotació forestal
021Silvicultura i altres activitats forestals
0210Silvicultura i altres activitats forestals
022Aprofitament de la fusta
0220Aprofitament de la fusta
023Recol·lecció productes forestals, excepte la fusta
0230Recol·lecció productes forestals, excepte la fusta
024Serveis de suport a la silvicultura
0240Serveis de suport a la silvicultura
03Pesca i aqüicultura
031Pesca
0311Pesca marítima
0312Pesca en aigua dolça
032Aqüicultura
0321Aqüicultura marina
0322Aqüicultura en aigua dolça
BIndústries extractives
05Extracció antracita, hulla i lignit
051Extracció antracita i hulla
0510Extracció antracita i hulla
052Extracció lignit
0520Extracció lignit
06Extracció petroli brut i de gas natural
061Extracció petroli brut
0610Extracció petroli brut
062Extracció gas natural
0620Extracció gas natural
07Extracció minerals metàl·lics
071Extracció minerals de ferro
0710Extracció minerals de ferro
072Extracció minerals metàl·lics no fèrrics
0721Extracció minerals d'urani i de tori
0729Extracció minerals metàl·lics no fèrrics, exc. urani i tori
08Extracció minerals no metàl·lics ni energètics
081Extracció pedra, sorres i argiles
0811Extracció pedra calcària, guix, creta i pissarra
0812Extracció graves i sorres; extracció argila, caolí
089Indústries extractives ncaa
0891Extracció minerals per a productes químics
0892Extracció torba
0893Extracció sal
0899Altres indústries extractives ncaa
09Activitats suport a les indústries extractives
091Activitats suport extracció petroli i gas natural
0910Activitats suport extracció petroli i gas natural
099Altres activitats suport indústries extractives
0990Altres activitats suport indústries extractives
CIndústries manufactureres
10Indústries de productes alimentaris
101Indústries càrnies
1011Sacrifici bestiar i conservació de carn
1012Sacrifici i conservació volateria
1013Elaboració productes carnis i volateria
102Elaboració i conservació peix i productes peix
1021Elaboració peix, crustacis i mol·luscos
1022Fabricació conserves de peix
103Preparació i conservació fruites i hortalisses
1031Preparació i conservació patates
1032Elaboració sucs de fruites i hortalisses
1039Preparació i conservació fruites i hortalisses ncaa
104Fabricació olis i greixos vegetals i animals
1042Fabricació margarina i greixos comestibles similars
1043Fabricació oli d'oliva
1044Fabricació olis (excepte d'oliva) i greixos
105Fabricació productes lactis
1052Elaboració gelats
1053Fabricació formatges
1054Preparació llet i altres productes lactis
106Fabricació productes molineria, midons i amilacis
1061Fabricació productes de molineria
1062Fabricació midons i productes amilacis
107Fabricació productes fleca i pastes alimentàries
1071Fabricació productes fleca i pastisseria frescos
1072Fabricació galetes i pastisseria de llarga durada
1073Fabricació pastes alimentàries, cuscús i similars
108Fabricació altres productes alimentaris
1081Fabricació sucre
1082Fabricació cacau, xocolata i productes confiteria
1083Elaboració cafè, te i infusions
1084Elaboració espècies, salses i condiments
1085Elaboració menjars i plats preparats
1086Elaboració aliments preparats infantils i dietètics
1089Elaboració altres productes alimentaris ncaa
109Fabricació productes per a l'alimentació animal
1091Fabricació productes alimentaris animals de granja
1092Fabricació productes alimentaris animals companyia
11Fabricació begudes
110Fabricació begudes
1101Destil·lació i mescla de begudes alcohòliques
1102Elaboració vins
1103Elaboració sidra i begudes fermentades de fruites
1104Elaboració altres begudes no destil·lades, fermentades
1105Fabricació cervesa
1106Fabricació malt
1107Fabricació begudes analcohòliques; aigües minerals
12Indústries tabac
120Indústries tabac
1200Indústries tabac
13Indústries tèxtils
131Preparació i filatura fibres tèxtils
1310Preparació i filatura fibres tèxtils
132Fabricació teixits tèxtils
1320Fabricació teixits tèxtils
133Acabament tèxtils
1330Acabament tèxtils
139Fabricació altres productes tèxtils
1391Fabricació teixits de punt
1392Fabricació articles tèxtils, exc. roba de vestir
1393Fabricació catifes i moquetes
1394Fabricació cordes, cordills, caramells i xarxes
1395Fabricació teles no teixides, exc. roba de vestir
1396Fabricació productes tèxtils ús tècnic i industrial
1399Fabricació altres productes tèxtils ncaa
14Confecció peces de vestir
141Confecció peces de vestir, excepte pelleteria
1411Confecció peces de vestir de cuir
1412Confecció roba de treball
1413Confecció altres peces de vestir exteriors
1414Confecció roba interior
1419Confecció altres peces de vestir i accessoris
142Fabricació articles de pelleteria
1420Fabricació articles de pelleteria
143Confecció articles amb teixits de punt
1431Confecció calceteria
1439Confecció altres articles amb teixits de punt
15Indústria cuir i calçat
151Tractament cuir i pelleteria; marroquineria
1511Tractament cuir i pelleteria
1512Fabricació marroquineria; guarnicioneria i talabarderia
152Fabricació calçat
1520Fabricació calçat
16Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria
161Serrada i planejament de la fusta
1610Serrada i planejament de la fusta
162Fabricació productes fusta, suro i cistelleria
1621Fabricació fulloles i taulers de fusta
1622Fabricació terres de fusta
1623Fabricació fusteria per construcció, exc. terres
1624Fabricació envasos i embalatges de fusta
1629Fabricació altres productes fusta, suro i cistelleria
17Indústries paper
171Fabricació pasta de paper, paper i cartó
1711Fabricació pasta de paper
1712Fabricació paper i de cartó
172Fabricació articles de paper i de cartó
1721Fabricació paper i cartó ondulats; embalatges
1722Fabricació articles paper i cartó d'ús higiènic
1723Fabricació articles de papereria
1724Fabricació papers pintats
1729Fabricació altres articles de paper i de cartó
18Arts gràfiques i suports enregistrats
181Arts gràfiques i serveis relacionats
1811Impressió de periòdics
1812Altres activitats d'impressió i arts gràfiques
1813Activitats de preimpressió i preparació de suports
1814Enquadernació i serveis relacionats
182Reproducció suports enregistrats
1820Reproducció suports enregistrats
19Coqueries i refinació del petroli
191Coqueries
1910Coqueries
192Refinació del petroli
1920Refinació del petroli
20Indústries químiques
201Fabricació productes químics bàsics
2011Fabricació gasos industrials
2012Fabricació colorants i pigments
2013Fabricació productes bàsics de química inorgànica
2014Fabricació productes bàsics de química orgànica
2015Fabricació adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
2016Fabricació primeres matèries plàstiques
2017Fabricació cautxú sintètic en formes primàries
202Fabricació plaguicides i altres agroquímics
2020Fabricació plaguicides i altres agroquímics
203Fabricació pintures, vernissos i tintes impremta
2030Fabricació pintures, vernissos i tintes impremta
204Fabricació sabons, perfums i productes cosmètica
2041Fabricació sabons, detergents i articles neteja
2042Fabricació perfums i productes cosmètica
205Fabricació altres productes químics
2051Fabricació explosius
2052Fabricació coles
2053Fabricació olis essencials
2059Fabricació altres productes químics ncaa
206Fabricació fibres artificials i sintètiques
2060Fabricació fibres artificials i sintètiques
21Fabricació productes farmacèutics
211Fabricació productes farmacèutics de base
2110Fabricació productes farmacèutics de base
212Fabricació preparats farmacèutics
2120Fabricació preparats farmacèutics
22Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques
221Fabricació productes de cautxú
2211Fabricació pneumàtics, cambres cautxú; recautxutatge
2219Fabricació altres productes de cautxú
222Fabricació productes de matèries plàstiques
2221Fabricació plaques, fulls, tubs i perfils plàstics
2222Fabricació envasos i embalatges plàstics
2223Fabricació productes plàstics per a la construcció
2229Fabricació altres productes de matèries plàstiques
23Indústries altres productes minerals no metàl·lics
231Fabricació vidre i productes de vidre
2311Fabricació vidre pla
2312Manipulació i transformació vidre pla
2313Fabricació vidre buit
2314Fabricació fibra de vidre
2319Fabricació altres vidres, inclòs el tècnic
232Fabricació productes ceràmics refractaris
2320Fabricació productes ceràmics refractaris
233Fabricació altres productes ceràmics, construcció
2331Fabricació rajoles de València i de ceràmica
2332Fabricació productes de terra cuita, construcció
234Fabricació altres productes ceràmics ncaa
2341Fabricació articles ceràmics ús domèstic i ornamental
2342Fabricació aparells sanitaris ceràmics
2343Fabricació aïlladors i peces aïllants ceràmics
2344Fabricació altres productes ceràmics d'ús tècnic
2349Fabricació altres productes ceràmics ncaa
235Fabricació ciment, calç i guix
2351Fabricació ciment
2352Fabricació calç i guix
236Fabricació elements formigó, guix i ciment
2361Fabricació elements formigó per a la construcció
2362Fabricació elements guix per a la construcció
2363Fabricació formigó fresc
2364Fabricació morter
2365Fabricació fibrociment
2369Fabricació altres productes formigó, guix i ciment
237Indústria pedra ornamental i per a la construcció
2370Indústria pedra ornamental i per a la construcció
239Fabricació altres productes minerals no metàl·lics
2391Fabricació productes abrasius
2399Fabricació altres productes minerals no metàl·lics ncaa
24Metal·lúrgia
241Fabricació productes bàsics ferro i acer
2410Fabricació productes bàsics ferro i acer
242Fabricació tubs, canonades i perfils buits, acer
2420Fabricació tubs, canonades i perfils buits, acer
243Fabricació productes primera transformació acer
2431Estiratge en fred
2432Laminatge en fred
2433Producció perfils en fred amb conformació
2434Trefilatge en fred
244Producció metalls preciosos i metalls no ferris
2441Producció metalls preciosos
2442Producció alumini
2443Producció plom, zinc i estany
2444Producció coure
2445Producció altres metalls no ferris
2446Tractament combustibles nuclears
245Fosa metalls
2451Fosa ferro
2452Fosa acer
2453Fosa metalls lleugers
2454Fosa altres metalls no ferris
25Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària
251Fabricació elements metàl·lics per a construcció
2511Fabricació estructures metàl·liques i components
2512Fabricació tancaments metàl·lics
252Fabricació contenidors de metall i calderes
2521Fabricació radiadors i calderes calefacció central
2529Fabricació altres contenidors de metall
253Fabricació generadors de vapor, excepte calderes
2530Fabricació generadors de vapor, excepte calderes
254Fabricació armes i municions
2540Fabricació armes i municions
255Forja, estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia
2550Forja, estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia
256Tractament metalls; enginyeria mecànica
2561Tractament i revestiment metalls
2562Enginyeria mecànica general per compte d'altri
257Fabricació articles ganiveteria i ferreteria
2571Fabricació articles de ganiveteria i coberts
2572Fabricació panys i ferramentes
2573Fabricació eines
259Fabricació altres productes metàl·lics
2591Fabricació bidons i tonells de ferro o d'acer
2592Fabricació envasos i embalatges lleugers, en metall
2593Fabricació productes de filferro, cadenes i molles
2594Fabricació perns i cargols
2599Fabricació altres productes metàl·lics ncaa
26Fabricació productes informàtics i electrònics
261Fabricació components electrònics i circuits
2611Fabricació components electrònics
2612Fabricació circuits impresos acoblats
262Fabricació ordinadors i equips perifèrics
2620Fabricació ordinadors i equips perifèrics
263Fabricació equips de telecomunicacions
2630Fabricació equips de telecomunicacions
264Fabricació productes electrònics de consum
2640Fabricació productes electrònics de consum
265Fabricació instruments de mesura i rellotges
2651Fabricació instruments de mesura i verificació
2652Fabricació rellotges
266Fabricació equips medicoquirúrgics
2660Fabricació equips medicoquirúrgics
267Fabricació instruments òptica i equips fotogràfics
2670Fabricació instruments òptica i equips fotogràfics
268Fabricació suports magnètics i òptics
2680Fabricació suports magnètics i òptics
27Fabricació materials i equips elèctrics
271Fabricació accessoris elèctrics vehicles de motor
2711Fabricació motors, transformadors i generadors elèctrics
2712Fabricació aparells distribució i control elèctrics
272Fabricació acumuladors i piles elèctriques
2720Fabricació acumuladors i piles elèctriques
273Fabricació cables i dispositius de cablatge
2731Fabricació cables de fibra òptica
2732Fabricació fils i cables electrònics i elèctrics
2733Fabricació dispositius de cablatge
274Fabricació llums elèctrics i aparells il·luminació
2740Fabricació llums elèctrics i aparells il·luminació
275Fabricació aparells domèstics
2751Fabricació aparells electrodomèstics
2752Fabricació aparells domèstics no elèctrics
279Fabricació altres tipus d'equips elèctrics
2790Fabricació altres tipus d'equips elèctrics
28Fabricació maquinària i equips ncaa
281Fabricació maquinària d'ús general
2811Fabricació motors, turbines, exc. aeronaus i vehicles
2812Fabricació transmissions hidràuliques i pneumàtiques
2813Fabricació altres bombes i compressors
2814Fabricació vàlvules i aixetes
2815Fabricació engranatges i òrgans mecànics transmissió
282Fabricació altre tipus de maquinària d'ús general
2821Fabricació forns i cremadors
2822Fabricació maquinària d'elevació i manipulació
2823Fabricació equips oficina, exc. equips informàtics
2824Fabricació màquines eina elèctriques portàtils
2825Fabricació maquinària de ventilació no domèstica
2829Fabricació altre tipus maquinària ús general ncaa
283Fabricació maquinària agrària i forestal
2830Fabricació maquinària agrària i forestal
284Fabricació màquines eina
2841Fabricació màquines eina per treballar metalls
2849Fabricació altres tipus de màquines eina
289Fabricació altra maquinària per a usos específics
2891Fabricació maquinària indústries metal·lúrgiques
2892Fabricació maquinària indústries extractives i construcció
2893Fabricació maquinària indústries alimentació i begudes
2894Fabricació maquinària indústries tèxtils i cuir
2895Fabricació maquinària indústries paper i cartó
2896Fabricació maquinària indústries plàstic i cautxú
2899Fabricació altra maquinària usos específics ncaa
29Fabricació vehicles motor, remolcs i semiremolcs
291Fabricació vehicles de motor
2910Fabricació vehicles de motor
292Fabricació carrosseries per a vehicles de motor
2920Fabricació carrosseries per a vehicles de motor
293Fabricació components per a vehicles de motor
2931Fabricació equips elèctrics per a vehicles de motor
2932Fabricació altres components per a vehicles de motor
30Fabricació altres materials de transport
301Construcció naval
3011Construcció vaixells i estructures flotants
3012Construcció embarcacions d'esbarjo i d'esport
302Fabricació locomotores i material ferroviari
3020Fabricació locomotores i material ferroviari
303Construcció aeronàutica i espacial
3030Construcció aeronàutica i espacial
304Fabricació vehicles de combat
3040Fabricació vehicles de combat
309Fabricació altres materials de transport ncaa
3091Fabricació motocicletes
3092Fabricació bicicletes i vehicles per a discapacitats
3099Fabricació altres materials de transport ncaa
31Fabricació mobles
310Fabricació mobles
3101Fabricació mobles d'oficina i comerç
3102Fabricació mobles de cuina
3103Fabricació matalassos
3109Fabricació altres tipus de mobles
32Indústries manufactureres diverses
321Fabricació articles joieria, bijuteria i similars
3211Fabricació monedes
3212Fabricació articles joieria i similars
3213Fabricació articles bijuteria i similars
322Fabricació instruments musicals
3220Fabricació instruments musicals
323Fabricació articles d'esport
3230Fabricació articles d'esport
324Fabricació jocs i joguines
3240Fabricació jocs i joguines
325Fabricació instruments mèdics i odontològics
3250Fabricació instruments mèdics i odontològics
329Altres indústries manufactureres diverses
3291Fabricació escombres, brotxes i raspalls
3299Altres indústries manufactureres diverses ncaa
33Reparació i instal·lació maquinària i equips
331Reparació maquinària i equips
3311Reparació productes metàl·lics
3312Reparació maquinària
3313Reparació equips electrònics i òptics
3314Reparació equips elèctrics
3315Reparació i manteniment naval
3316Reparació i manteniment aeronàutic i espacial
3317Reparació i manteniment altres materials transport
3319Reparació altres equips
332Instal·lació maquinària i equips industrials
3320Instal·lació maquinària i equips industrials
DEnergia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
35Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
351Producció i distribució energia elèctrica
3512Transport energia elèctrica
3513Distribució energia elèctrica
3514Comerç energia elèctrica
3515Producció energia hidroelèctrica
3516Producció energia elèctrica d'origen tèrmic
3517Producció energia elèctrica d'origen nuclear
3518Producció energia elèctrica d'origen eòlic
3519Producció energia elèctrica d'altres tipus
352Producció gas; distribució combustibles gasosos
3521Producció gas
3522Distribució combustibles gasosos urbans, exc. gasoductes
3523Comerç gas per conductes urbans
353Subministrament vapor i aire condicionat
3530Subministrament vapor i aire condicionat
EAigua, sanejament i gestió de residus
36Captació, potabilització i distribució d'aigua
360Captació, potabilització i distribució d'aigua
3600Captació, potabilització i distribució d'aigua
37Recollida i tractament d'aigües residuals
370Recollida i tractament d'aigües residuals
3700Recollida i tractament d'aigües residuals
38Recollida, tractament i valorització de residus
381Recollida de residus
3811Recollida de residus no perillosos
3812Recollida de residus perillosos
382Tractament i eliminació de residus
3821Tractament i eliminació de residus no perillosos
3822Tractament i eliminació de residus perillosos
383Activitats de valorització
3831Activitats de classificació i separació materials
3832Activitats de valorització materials classificats
39Descontaminació i altres serveis gestió de residus
390Descontaminació i altres serveis gestió de residus
3900Descontaminació i altres serveis gestió de residus
FConstrucció
41Construcció immobles
411Promoció immobiliària
4110Promoció immobiliària
412Construcció edificis
4121Construcció edificis residencials
4122Construcció edificis no residencials
42Construcció obres d'enginyeria civil
421Construcció carreteres, vies fèrries, ponts i túnels
4211Construcció carreteres i autopistes
4212Construcció vies fèrries
4213Construcció ponts i túnels
422Construcció xarxes
4221Construcció xarxes per a fluids
4222Construcció xarxes elèctriques i telecomunicacions
429Construcció altres obres d'enginyeria civil
4291Construcció obres hidràuliques
4299Construcció altres obres d'enginyeria civil ncaa
43Activitats especialitzades de la construcció
431Preparació obres
4311Demolició immobles
4312Moviments de terres
4313Perforacions i sondatges
432Instal·lacions d'edificis i obres
4321Instal·lacions elèctriques
4322Lampisteria, instal·lacions de calefacció i aire
4329Altres instal·lacions d'edificis i obres
433Acabament d'edificis
4331Arrebossat
4332Instal·lacions de fusteria
4333Revestiments de terres i parets
4334Pintura i vidrieria
4339Altres treballs d'acabament d'edificis
439Altres activitats especialitzades construcció
4391Construcció de cobertes
4399Altres activitats especialitzades construcció ncaa
GComerç engròs i detall
45Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
451Venda vehicles de motor
4511Venda automòbils i vehicles de motor lleuger
4519Venda altres vehicles de motor
452Manteniment i reparació vehicles de motor
4520Manteniment i reparació vehicles de motor
453Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
4531Comerç engròs recanvis i accessoris vehicles motor
4532Comerç detall recanvis i accessoris vehicles motor
454Venda i reparació motocicletes i recanvis
4540Venda i reparació motocicletes i recanvis
46Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor
461Intermediaris comerç
4611Intermediaris primeres matèries agràries i tèxtils
4612Intermediaris combustibles, minerals, metalls i químics
4613Intermediaris fusta i materials construcció
4614Intermediaris maquinària i equips industrials
4615Intermediaris mobles, articles llar i ferreteria
4616Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir
4617Intermediaris productes alimentaris, begudes i tabac
4618Intermediaris especialitzats venda altres productes
4619Intermediaris comerç productes diversos
462Comerç engròs matèries agràries i animals vius
4621Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar
4622Comerç engròs flors i plantes
4623Comerç engròs animals vius
4624Comerç engròs cuirs i pells
463Comerç engròs aliments, begudes i tabac
4631Comerç engròs fruites i hortalisses
4632Comerç engròs carn i productes carnis
4633Comerç engròs lactis, ous, olis i greixos
4634Comerç engròs begudes
4635Comerç engròs productes del tabac
4636Comerç engròs sucre, xocolata i confiteria
4637Comerç engròs cafè, te, cacau i espècies
4638Comerç engròs peix, marisc i altres aliments
4639Comerç engròs, no especialitzat, aliments i begudes
464Comerç engròs articles d'ús domèstic
4641Comerç engròs tèxtils
4642Comerç engròs peces de vestir i calçat
4643Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió
4644Comerç engròs porcellana, cristalleria, i neteja
4645Comerç engròs perfumeria i cosmètica
4646Comerç engròs productes farmacèutics
4647Comerç engròs mobles, il·luminació i catifes
4648Comerç engròs rellotges i joieria
4649Comerç engròs altres articles d'ús domèstic
465Comerç engròs equips per a les TIC
4651Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes
4652Comerç engròs electrònica i telecomunicacions
466Comerç engròs altra maquinària i equips
4661Comerç engròs maquinària i equips agrícoles
4662Comerç engròs màquines eina
4663Comerç engròs maquines construcció i enginyeria civil
4664Comerç engròs maquinària per indústries tèxtils
4665Comerç engròs mobles d'oficina
4666Comerç engròs altres tipus equips d'oficina
4669Comerç engròs altres tipus maquinària i equips
467Altres tipus comerç engròs especialitzat
4671Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos
4672Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics
4673Comerç engròs fusta i materials construcció
4674Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció
4675Comerç engròs productes químics
4676Comerç engròs altres productes semielaborats
4677Comerç engròs ferralla i productes rebuig
469Comerç engròs no especialitzat
4690Comerç engròs no especialitzat
47Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes
471Comerç detall establiments no especialitzats
4711Comerç detall aliments i begudes, no especialitzat
4719Altre comerç detall establiments no especialitzats
472Comerç detall aliments, begudes i tabac
4721Comerç detall fruites i hortalisses
4722Comerç detall carn i productes carnis
4723Comerç detall peix i marisc
4724Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria
4725Comerç detall begudes
4726Comerç detall productes de tabac
4729Comerç detall altres productes alimentaris
473Comerç detall carburants per a l'automoció
4730Comerç detall carburants per a l'automoció
474Comerç detall equips per a les TIC
4741Comerç detall ordinadors, perifèrics i programes
4742Comerç detall equips de telecomunicacions
4743Comerç detall equips d'àudio i vídeo
475Comerç detall altres articles d'ús domèstic
4751Comerç detall tèxtils
4752Comerç detall ferreteria, pintures i vidre
4753Comerç detall catifes, moquetes i revestiments
4754Comerç detall electrodomèstics
4759Comerç detall mobles i articles d'ús domèstic
476Comerç detall articles culturals i recreatius
4761Comerç detall llibres
4762Comerç detall periòdics i articles papereria
4763Comerç detall enregistrament música i vídeo
4764Comerç detall articles d'esport
4765Comerç detall jocs i joguines
477Comerç detall altres articles en establiments
4771Comerç detall peces de vestir
4772Comerç detall calçat i articles cuir
4773Comerç detall productes farmacèutics
4774Comerç detall articles mèdics i ortopèdics
4775Comerç detall productes cosmètics i higiènics
4776Comerç detall flors, plantes i animals de companyia
4777Comerç detall articles rellotgeria i joieria
4778Comerç detall altres tipus articles nous
4779Comerç detall articles segona mà
478Comerç detall en parades i mercats ambulants
4781Comerç detall aliments, begudes i tabac en mercats
4782Comerç detall tèxtils, vestir i calçat en mercats
4789Comerç detall altres productes en mercats
479Comerç detall fora d'establiments
4791Comerç detall per correspondència i per Internet
4799Comerç detall altres tipus fora d'establiments
HTransport i emmagatzematge
49Transport terrestre; transport per canonades
491Transport interurbà de passatgers per ferrocarril
4910Transport interurbà de passatgers per ferrocarril
492Transport de mercaderies per ferrocarril
4920Transport de mercaderies per ferrocarril
493Altres tipus transport terrestre de passatgers
4931Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers
4932Transport en taxi
4939Altres tipus transport terrestre de passatgers ncaa
494Transport mercaderies per carretera i mudances
4941Transport mercaderies per carretera, exc. mudances
4942Servei de mudances
495Transport per canonada
4950Transport per canonada
50Transport marítim i per vies navegació interiors
501Transport marítim de passatgers
5010Transport marítim de passatgers
502Transport marítim de mercaderies
5020Transport marítim de mercaderies
503Transport passatgers per vies navegació interiors
5030Transport passatgers per vies navegació interiors
504Transport mercaderies per vies navegació interiors
5040Transport mercaderies per vies navegació interiors
51Transport aeri
511Transport aeri de passatgers
5110Transport aeri de passatgers
512Transport aeri de mercaderies i transport espacial
5121Transport aeri de mercaderies
5122Transport espacial
52Emmagatzematge i activitats afins al transport
521Dipòsit i emmagatzematge
5210Dipòsit i emmagatzematge
522Activitats afins al transport
5221Activitats afins al transport terrestre
5222Activitats afins al transport marítim i fluvial
5223Activitats afins al transport aeri
5224Manipulació de mercaderies
5229Altres activitats afins al transport
53Activitats postals i de correus
531Activitats postals nacionals
5310Activitats postals nacionals
532Altres activitats postals i de correus
5320Altres activitats postals i de correus
IHostaleria
55Serveis d'allotjament
551Hotels i allotjaments similars
5510Hotels i allotjaments similars
552Allotjaments turístics i altres de curta durada
5520Allotjaments turístics i altres de curta durada
553Càmpings
5530Càmpings
559Altres tipus d'allotjaments
5590Altres tipus d'allotjaments
56Serveis de menjar i begudes
561Restaurants i establiments de menjars
5610Restaurants i establiments de menjars
562Provisió de menjars preparats
5621Provisió de menjars preparats per a celebracions
5629Altres serveis de menjars
563Establiments de begudes
5630Establiments de begudes
JInformació i comunicacions
58Edició
581Edició llibres, periòdics i altres activ. edició
5811Edició llibres
5812Edició directoris i llistes de correu
5813Edició periòdics
5814Edició revistes
5819Altres activitats edició
582Edició programes informàtics
5821Edició videojocs
5829Edició programes informàtics, exc. videojocs
59Cinema i vídeo; enregistrament de so
591Activitats de cinema, vídeo i programes televisió
5912Activitats postproducció cinema, vídeo i televisió
5914Activitats d'exhibició cinematogràfica
5915Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo
5916Activitats de producció de programes de televisió
5917Activitats de distribució cinematogràfica i vídeo
5918Activitats de distribució de programes televisió
592Activitats d'enregistrament de so i edició musical
5920Activitats d'enregistrament de so i edició musical
60Ràdio i televisió
601Activitats de radiodifusió
6010Activitats de radiodifusió
602Activitats de programació i emissió de televisió
6020Activitats de programació i emissió de televisió
61Telecomunicacions
611Telecomunicacions per cable
6110Telecomunicacions per cable
612Telecomunicacions sense fils
6120Telecomunicacions sense fils
613Telecomunicacions per satèl·lit
6130Telecomunicacions per satèl·lit
619Altres activitats de telecomunicacions
6190Altres activitats de telecomunicacions
62Serveis de tecnologies de la informació
620Serveis de tecnologies de la informació
6201Activitats de programació informàtica
6202Consultoria sobre les tecnologies de la informació
6203Gestió d'instal·lacions informàtiques
6209Altres serveis de tecnologies de la informació
63Serveis d'informació
631Processament de dades i hostatge; portals web
6311Processament de dades i hostatge
6312Portals web
639Altres serveis d'informació
6391Activitats d'agències de notícies
6399Altres serveis d'informació ncaa
KActivitats financeres i assegurances
64Mediació financera, exc. assegurances i fons pensions
641Mediació monetària
6411Banca central
6419Altres tipus de mediació monetària
642Activitats de les societats holding
6420Activitats de les societats holding
643Inversió col·lectiva, fons i entitats similars
6430Inversió col·lectiva, fons i entitats similars
649Altres tipus de mediació financera
6491Arrendament financer
6492Altres tipus d'activitats creditícies
6499Altres tipus de mediació financera ncaa
65Assegurances i fons pensions, exc. SS obligatòria
651Assegurances
6511Assegurances de vida
6512Assegurances, exc. assegurances de vida
652Reassegurances
6520Reassegurances
653Fons de pensions
6530Fons de pensions
66Activ. auxiliars mediació financera i assegurances
661Activ. auxiliars mediació financera
6611Administració de mercats financers
6612Activ. auxiliars mediació en operacions de valors
6619Activ. auxiliars mediació financera ncaa
662Activ. auxiliars assegurances i fons pensions
6621Avaluació de riscos i danys
6622Activitats d'agents i corredors assegurances
6629Altres activ. auxiliars assegurances i fons pensions
663Activitats de gestió de fons
6630Activitats de gestió de fons
LActivitats immobiliàries
68Activitats immobiliàries
681Compravenda béns immobiliaris per compte propi
6810Compravenda béns immobiliaris per compte propi
682Lloguer béns immobiliaris per compte propi
6820Lloguer béns immobiliaris per compte propi
683Activitats immobiliàries per compte d'altri
6831Agents de la propietat immobiliària
6832Gestió i administració de propietat immobiliària
MActivitats professionals, científiques i tècniques
69Activitats jurídiques i de comptabilitat
691Activitats jurídiques
6910Activitats jurídiques
692Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal
6920Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal
70Activ. de seus centrals i consultoria empresarial
701Activitats de seus centrals
7010Activitats de seus centrals
702Activitats de consultoria de gestió empresarial
7021Relacions públiques i comunicació
7022Altres activ. de consultoria de gestió empresarial
71Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
711Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
7111Serveis tècnics d'arquitectura
7112Serveis tècnics d'enginyeria i assessorament
712Anàlisis i assajos tècnics
7120Anàlisis i assajos tècnics
72Recerca i desenvolupament
721Recerca i desenvolupament en ciències tècniques
7211Recerca i desenvolupament en biotecnologia
7219Altra recerca i desenvolupament ciències tècniques
722Recerca i desenvolupament en ciències socials
7220Recerca i desenvolupament en ciències socials
73Publicitat i estudis de mercat
731Publicitat
7311Agències de publicitat
7312Serveis de representació de mitjans de comunicació
732Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
7320Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
74Altres activ. professionals i tècniques
741Activitats de disseny especialitzat
7410Activitats de disseny especialitzat
742Activitats de fotografia
7420Activitats de fotografia
743Activitats de traducció i d'interpretació
7430Activitats de traducció i d'interpretació
749Altres activ. professionals i tècniques ncaa
7490Altres activ. professionals i tècniques ncaa
75Activitats veterinàries
750Activitats veterinàries
7500Activitats veterinàries
NActivitats administratives i serveis auxiliars
77Activitats lloguer
771Lloguer vehicles de motor
7711Lloguer automòbils i vehicles de motor lleugers
7712Lloguer camions
772Lloguer efectes personals i efectes domèstics
7721Lloguer articles d'oci i esportius
7722Lloguer cintes de vídeo i discos
7729Lloguer efectes personals i domèstics ncaa
773Lloguer maquinària, equips i béns tangibles
7731Lloguer maquinària i equips agraris
7732Lloguer maquinària construcció i enginyeria civil
7733Lloguer equips d'oficina, inclosos els ordinadors
7734Lloguer mitjans de navegació
7735Lloguer mitjans de transport aeri
7739Lloguer altra maquinària, equips i béns tangibles ncaa
774Arrendament propietat intel·lectual, exc.drets autor
7740Arrendament propietat intel·lectual, exc.drets autor
78Activitats relacionades amb l'ocupació
781Activitats de les agències de col·locació
7810Activitats de les agències de col·locació
782Activitats de les empreses de treball temporal
7820Activitats de les empreses de treball temporal
783Altres tipus de provisió de recursos humans
7830Altres tipus de provisió de recursos humans
79Agències viatges i operadors turístics
791Agències viatges i operadors turístics
7911Activitats agències viatges
7912Activitats operadors turístics
799Altres serveis de reserves i serveis relacionats
7990Altres serveis de reserves i serveis relacionats
80Activitats de seguretat i investigació
801Activitats de seguretat privada
8010Activitats de seguretat privada
802Serveis de sistemes de seguretat
8020Serveis de sistemes de seguretat
803Activitats d'investigació
8030Activitats d'investigació
81Serveis a edificis i activitats de jardineria
811Serveis integrals a edificis i instal·lacions
8110Serveis integrals a edificis i instal·lacions
812Activitats de neteja
8121Neteja general d'edificis
8122Altres activitats de neteja industrial i edificis
8129Activitats de neteja ncaa
813Activitats de jardineria
8130Activitats de jardineria
82Activitats administratives oficina i auxiliars
821Activitats administratives i auxiliars oficina
8211Serveis administratius combinats
8219Activ. reprografia, preparació documents i similars
822Activitats de centres d'atenció telefònica
8220Activitats de centres d'atenció telefònica
823Organització convencions i fires de mostres
8230Organització convencions i fires de mostres
829Altres activitats de suport a les empreses
8291Activ. agències de cobrament i informació comercial
8292Activ. envasament i empaquetatge compte altri
8299Altres activitats de suport a les empreses ncaa
OAdministració pública, Defensa i SS obligatòria
84Administració pública, Defensa i SS obligatòria
841Adm. pública i de la política econòmica i social
8411Activitats generals de l'Administració pública
8412Regulació serveis socials, exc. la SS obligatòria
8413Regulació activitat econòmica
842Prestació de serveis a la comunitat en general
8421Afers exteriors
8422Defensa
8423Justícia
8424Ordre públic i seguretat
8425Protecció civil
843Seguretat Social obligatòria
8430Seguretat Social obligatòria
PEducació
85Educació
851Educació preprimària
8510Educació preprimària
852Educació primària
8520Educació primària
853Educació secundària
8531Educació secundària general
8532Educació secundària tècnica i professional
854Educació postsecundària
8541Educació postsecundària no superior
8543Educació superior universitària
8544Educació superior no universitària
855Altres activitats d'educació
8551Educació esportiva i recreativa
8552Educació relacionada amb la cultura
8553Activitats de les escoles de conducció i pilotatge
8559Altres activitats d'educació ncaa
856Activitats auxiliars a l'educació
8560Activitats auxiliars a l'educació
QActivitats sanitàries i de serveis socials
86Activitats sanitàries
861Activitats hospitalàries
8610Activitats hospitalàries
862Activitats mèdiques i odontològiques
8621Activitats medicina general
8622Activitats medicina especialitzada
8623Activitats odontològiques
869Altres activitats sanitàries
8690Altres activitats sanitàries
87Activitats de serveis socials amb allotjament
871Serv. socials amb allotjament i cures infermeria
8710Serv. socials amb allotjament i cures infermeria
872Serv. socials amb allotjament, discapacitats psíquics
8720Serv. socials amb allotjament, discapacitats psíquics
873Serv. socials amb allotjament, persones grans i discapac. físics
8731Serv. socials amb allotjament a persones grans
8732Serv. socials amb allotjament a discapacitats físics
879Altres activ. de serv. socials amb allotjament
8790Altres activ. de serv. socials amb allotjament
88Activitats de serveis socials sense allotjament
881Serv. socials sense allotjament, persones grans i discapacitats
8811Serv. socials sense allotjament a persones grans
8812Serv. socials sense allotjament a discapacitats
889Altres activ. de serv. socials sense allotjament
8891Activitats d'atenció diürna d'infants
8899Altres activ. de serv. socials sense allotjament ncaa
RActivitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
90Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
900Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
9001Arts escèniques
9002Activitats auxiliars a les arts escèniques
9003Creació artística i literària
9004Gestió de sales d'espectacles
91Activitats biblioteques, arxius i museus
910Activitats biblioteques, arxius i museus
9102Activitats museus
9103Gestió llocs i edificis històrics
9104Activ. jardins botànics, zoològics i reserves naturals
9105Activitats biblioteques
9106Activitats arxius
92Jocs atzar i apostes
920Jocs atzar i apostes
9200Jocs atzar i apostes
93Activitats esportives, recreatives i entreteniment
931Activitats esportives
9311Gestió instal·lacions esportives
9312Activitats clubs esportius
9313Activitats gimnasos
9319Altres activitats relacionades amb l'esport
932Altres activitats recreatives i entreteniment
9321Activitats de parcs d'atraccions i parcs temàtics
9329Altres activitats recreatives i entreteniment ncaa
SAltres serveis
94Activitats associatives
941Activitats organitzacions empresarials i professionals
9411Activitats organitzacions empresarials i patronals
9412Activitats organitzacions professionals
942Activitats sindicals
9420Activitats sindicals
949Activitats associatives diverses
9491Activitats organitzacions religioses
9492Activitats organitzacions polítiques
9499Altres activitats associatives ncaa
95Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics
951Reparació ordinadors i equips de comunicació
9511Reparació ordinadors i equips perifèrics
9512Reparació equips de comunicació
952Reparació efectes personals i domèstics
9521Reparació aparells d'àudio i vídeo d'ús domèstic
9522Reparació electrodomèstics i estris llar i jardí
9523Reparació calçat i altres articles de cuir
9524Reparació mobles i articles de parament llar
9525Reparació rellotges i joieria
9529Reparació efectes personals i domèstics ncaa
96Altres activitats de serveis personals
960Altres activitats de serveis personals
9601Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell
9602Perruqueria i altres tractaments de bellesa
9603Pompes fúnebres i activitats relacionades
9604Activitats de manteniment físic
9609Altres activitats de serveis personals ncaa
TActivitats llars
97Activitats llars que ocupen personal domèstic
970Activitats llars que ocupen personal domèstic
9700Activitats llars que ocupen personal domèstic
98Activ. llars que produeixen béns i serveis ús propi
981Activ. llars que produeixen béns ús propi
9810Activ. llars que produeixen béns ús propi
982Activ. llars que produeixen serveis ús propi
9820Activ. llars que produeixen serveis ús propi
UOrganismes extraterritorials
99Organismes extraterritorials
990Organismes extraterritorials
9900Organismes extraterritorials