Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Espanya
--
1983
Català
TemaGI (ca) abreujada
Grups primer nivell Grups segon nivell Grups tercer nivell Grups quart nivell Subgrups Descripció
0No classificats en altres apartats
00No classificats en altres apartats
000No classificats en altres apartats
0000No classificats en altres apartats
000000No classificats en altres apartats
1Béns de consum
11Aliments, begudes i tabac
110Aliments, begudes i tabac
1100Aliments, begudes i tabac
110000Altres
110001Carn
110002Peix (llevat tonyina conserves i crustacis)
110003Llet, lactis i ous d'au (llevat ous incubar)
110004Llegums, plantes i tubercles alimentaris
110005Dàtils, plàtans, pinyes, etc. frescos o secs
110006Fruita seca amb clofolla
110007Pomes, peres i codonys frescos
110008Te
110009Olis vegetals
110010Preparacions de carns, peix, crustacis i mol·luscs
110011Sucre de bleda-rave i canya
110012Articles de confiteria sense cacau
110013Xocolates i altres productes amb cacau
110014Preparacions de cereals, farines, midons o fècules
110015Preparacions llegums, hortalisses i fruites
110016Preparacions alimentàries diverses
110017Begudes, líquids alcohòlics i vinagre
110018Tabac elaborat
12Altres béns de consum
121Béns de consum durador
1211Automòbils
121101Vehicles automòbils amb menys de 9 seients
1212Altres béns de consum durador
121200Altres
121201Llibres, prospectes, diaris i publicacions
121202Aparells no elèctrics d'ús domèstic
121203Refrigeradors i congeladors, d'ús domèstic
121204Rentavaixelles d'ús domèstic
121205Màquines d'escriure portàtils
121206Aparells electromecànics d'ús domèstic
121207Màquines d'afaitar elèctriques
121208Aparells elèctrics d'ús domèstic
121209Altaveus i amplificadors, d'ús domèstic
121210Receptors de ràdio i televisió domèstics
121211Motocicles i velocípedes
121212Embarcacions d'esbargiment i d'esport
121213Aparells fotogràfics,filmadores(pel·lícula<=16mm)
121214Rellotges de butxaca i de polsera
121215Aparells i instruments musicals
121216Tocadiscos, magnetòfons i magnetoscopis
121217Armes de foc
121218Cadires i altres seients
121219Mobles metàl·lics i de fusta, d'ús domèstic
121220Objectes d'art
121221Segells de correus i anàlegs
122Béns de consum no durador
1221Productes energètics
122100Altres
122101Gasolines d'automoció
122102Combustible líquid encenedor i combustible sòlid
1222Altres béns de consum no durador
122200Altres
122201Plantes d'interior
122202Productes farmacèutics
122203Productes de perfumeria i de cosmètica
122204Sabons
122205Betums i cremes per a calçat
122206Pel·lícules sense impressionar (amplada<=16 mm)
122207Productes químics per a usos fotogràfics
122208Insecticides, fungicides, plaguicides i altres
122209Manufactures de matèries plàstiques artificials
122210Pneumàtics i cautxú vulcanitzat no endurit
122211Art.viatge i peces vestir,cuir natural,artificial
122212Pelleteria manufacturada
122213Articles de marqueteria
122214Articles de cistelleria
122215Manufactures de paper i de buata de cel·lulosa
122216Teixits de seda i borra de seda
122217Teixits fibres contínues sintètiques i artificials
122218Gèneres de punt
122219Peces de vestir
122220Mantes i roba llit, taula, tocador i cuina
122221Calçat
122222Barrets i lligadures
122223Flors artificials i les seves confeccions
122224Manufactures de matèries ceràmiques
122225Miralls
122226Objectes vidre per a taula, tocador, cuina, etc.
122227Articles de joieria i de bijuteria
122228Articles higiene ús domèstic de fosa, ferro i acer
122229Articles d'higiene d'ús domèstic de coure
122230Articles d'higiene d'ús domèstic d'alumini
122231Aparells d'enllumenat de metalls comuns
122232Piles elèctriques
122233Làmpades, tubs incandescents enllumenat
122234Ulleres i articles anàlegs
122235Rellotges de butxaca i tauler de bord, llevat polsera
122236Suports de so
122237Municions i cartutxos, de caça i esportius
122238Manufactures per a raspalls, brotxes, etc.
122239Joguines i articles d'esports
122240Encenedors
2Béns de capital
21Maquinària i altres béns d'equipament
211Estructures metàl·liques i caldereria
2110Estructures metàl·liques i caldereria
211000Altres
211001Estructures de fosa, de ferro o d'acer
211002Dipòsits i cisternes de fosa, ferro o acer
211003Calderes per a calefacció
211004Estructures d'alumini
211005Calderes de vapor i els seus aparells auxiliars
211006Cremadors, fogars i similars
211007Aparells que treballen per canvi tèrmic
212Maquinària
2120Maquinària ncaa
212000Maquinària ncaa
2121Maquinària agrícola
212100Altres
212101Maquinària d'elevació, descàrrega i manipulació
212102Maquinària per a preparació i conreu de sòl
212103Maquinària agrícola
212104Maquinària munyir, agricultura, avicultura, etc.
212105Motocultors, tractors agrícoles i forestals
2122Maquinària per a construcció
212201Piconadores mecàniques
212202Màquines per a moviment de terres
212203Vibradors de formigó i eines pneumàtiques
212204Màquines per a manipulació de terres
212205Màquines per a construcció i obres públiques
2123Altres tipus de maquinària
212300Ncaa
212301Motors d'explosió o de combustió interna
212302Turbines i altres motors i màquines motrius
212303Bombes, motobombes i turbobombes
212304Grups de condicionament d'aire
212305Forns
212306Maquinària frigorífica
212307Aparells que treballen per canvi tèrmic
212308Centrifugadores filtratge, netejadores,envasadores
212309Aparells mecànics de polvorització
212310Màquines elevació, descàrrega i manipulació
212311Maquinària per a indústries alimentàries
212312Maquinària per a indústries papereres
212313Maquinària d'impremta
212314Maquinària tèxtil
212315Aparells per a tractament de manufactures tèxtils
212316Màquines per cosir cuirs, sabates, etc.
212317Màquines per a tractament de pells
212318Màquines de colar i d'emmotllar
212319Laminadores
212320Màquines eines per a metalls
212321Màquines eines per a fusta, pedra, etc.
212322Màquines eines amb motor no elèctric
212323Màquines d'escriure
212324Màquines de calcular
212325Màquines per a tractament d'informació
212326Altres màquines i aparells d'oficina
212327Màquines per a treball de vidre
212328Maquinària ncaa
212329Caixes de fosa, motlles i conquilles
212330Generadors, motors i convertidors
212331Eines i màquines eines elèctriques manuals
212332Forns i màquines elèctrics per soldar
212333Aparells per a telefonia i telegrafia
212334Aparells de ràdio i de televisió, d'ús no domèstic
212335Aparells elèctrics de senyalització
212336Altres màquines i aparells elèctrics
22Material de transport
221Terrestre no ferroviari
2211Agrícola
221101Autocarregadors i autodescarregadors ús agrícola
2212No agrícola
221200Ncaa
221201Altres tractors
221202Automòbils de transport de persones o mercaderies
221203Vehicles automòbils per a usos especials
221204Xassissos amb motor de vehicles automòbils
221205Bolquets automòbils i bolquets tractors
221206Altres vehicles no automòbils i remolcs
222Ferroviari
2220Ferroviari
222001Locomotores
222002Altres tipus de material ferroviari
223Naval
2230Naval
223000Altres tipus de material naval
223001Vaixells
223002Vaixells llanterna, pontons i dics flotants
223003Artefactes flotants diversos
224Aeri
2240Aeri
224000Altres tipus de material aeri
224001Avions, autogirs, helicòpters
224002Catapultes i aparells d'entrenament de vol a terra
23Altres béns de capital
231Animals vius
2310Animals vius
231000Ncaa
231001Cavalls, ases i muls
231002Animals d'espècie bovina
231003Altres animals vius
232Instruments òptica, fotografia i cinematografia
2320Instruments òptica, fotografia i cinematografia
232001Instruments d'astronomia i de cosmografia
232002Aparells fotogràfics
232003Aparells de projecció i de reproducció de so
232004Aparells de projecció fixa i ampliadores
232005Material laboratori fotogràfic o cinematogràfic
232006Microscopis electrònics i òptics
232007Altres aparells i instruments d'òptica
233Instruments i aparells medicoquirúrgics
2330Instruments i aparells medicoquirúrgics
233001Instruments i aparells de medicina
233002Aparells de mecanoteràpia, de massatge i similars
233003Aparells de rajos X
234Altres béns de capital
2340Altres béns de capital
234000Altres
234001Xarxes per pescar
234002Radiadors
234003Caixes de cabals i compartiments blindats
234004Instruments de geodèsia, de topografia i similars
234005Instruments de mesura, de comprovació i de control
234006Aparells per a demostracions i assajos mecànics
234007Termòmetres, higròmetres, baròmetres i similars
234008Aparells per a anàlisis físiques i químiques
234009Comptadors de gasos, de líquids i d'electricitat
234010Aparells electrònics mesura i verificació
234011Aparells amb mecanisme de rellotgeria
234012Mobiliari medicoquirúrgic
234013Altres mobles
234014Jocs de societat (inclosos jocs amb motor)
234015Objectes d'antiguitat superior a un segle
3Béns intermedis
31Productes intermedis agricultura, silvicultura i pesca
310Productes intermedis agricultura, silvicultura i pesca
3100Productes intermedis agricultura, silvicultura i pesca
310000Altres
310001Aviram de corral viu
310002Plantes i arrels vives
310003Llegums i hortalisses per a sembra o indústria
310004Cafè sense torrar
310005Blat
310006Ordi
310007Blat de moro
310008Fajol, mill, escaiola, melca i altres cereals
310009Llavors i fruits oleaginosos
310010Llavors, espores i fruits per a sembra
310011Matèries per trenar i productes vegetals ncaa
310012Cacau en gra
310013Mares de vi, tartrà brut
310014Tabac en brut o sense elaborar
310015Làtex i cautxú natural en brut
310016Cuirs i pells en brut
310017Pelleteria en brut
310018Fusta en brut
310019Llanes sense cardar ni pentinar
310020Jute, henequén i sisal
32Productes energètics intermedis
320Productes energètics intermedis
3200Productes energètics intermedis
320000Altres
320001Hulles
320002Cocs i semicocs
320003Olis bruts de petroli
320004Olis no bruts de petroli
320005Gas de petroli i altres hidrocarburs gasosos
320006Betum de petroli i residus d'olis de petroli
33Productes industrials intermedis
330Productes industrials intermedis ncaa
3300Productes industrials intermedis ncaa
330000Productes industrials intermedis ncaa
331Productes minerals metàl·lics i no metàl·lics
3310Productes minerals metàl·lics i no metàl·lics
331000Ncaa
331001Sofre
331002Argiles
331003Fosfats naturals
331004Marbres, granit i pedres de talla o de construcció
331005Carbonat natural de magnesi
331006Ciments hidràulics
331007Amiant
331008Borats naturals en brut i els seus concentrats
331009Minerals metal·lúrgics
331010Cendres i residus metàl·lics
331011Manufactures pedra, guix i matèries anàlogues
331012Productes ceràmics
331013Vidre en brut
331014Vidre colat i miralls
331015Envasos, accessoris i ampolles de vidre
331016Manufactures de vidre
331017Llana i fibra de vidre
331018Or, argent, platí i els seus aliatges
331019Deixalles i residus, de metalls preciosos
331020Fosa o ferro colat
331021Ferroaliatges
331022Ferralla de ferro o d'acer
331023Pols, escòries i desbastos, de ferro o d'acer
331024Barres de ferro o d'acer
331025Perfils de ferro o d'acer
331026Fleixos de ferro o d'acer
331027Xapes de ferro o d'acer
331028Filferros de ferro o d'acer
331029Tubs de ferro o d'acer
331030Accessoris per a canonades de ferro o d'acer
331031Acers aliats i fins, al carboni
331032Coure en brut, coure afinat i ferralla de coure
331033Barres de coure
331034Xapes, làmines i tires de coure
331035Barres de coure
331036Níquel brut i productes intermedis de níquel
331037Alumini, els seus rebutjos i deixalles
331038Barres, filferros, xapes i planxes d'alumini
331039Fulles i tires d'alumini
331040Tubs i accessoris per a canonades d'alumini
331041Manufactures de magnesi, plom, zinc i estany
331042Altres metalls comuns
331043Aïlladors i peces aïllants
332Productes químics intermedis
3320Productes químics intermedis
332000Altres
332001Gomes, resines i altres sucs i extrets vegetals
332002Greixos
332003Àcids grassos industrials
332004Productes de destil·lació de quitrà d'hulla
332005Brea i coc de brea
332006Productes químics inorgànics
332007Productes químics orgànics
332008Productes farmacèutics
332009Adobs
332010Extrets adobadors d'origen vegetal
332011Matèries colorants
332012Pigments, opacificants i colorants preparats
332013Vernissos i pintures
332014Olis essencials
332015Productes orgànics i preparacions tensioactives
332016Preparacions lubrificants i ceres artificials
332017Matèries albuminoides i coles
332018Plaques sensibilitzades sense impressionar
332019Pel·lícules sensibilitzades sense impressionar
332020Papers, cartolines i teixits sensibilitzats
332021Productes químics per a fotografia
332022Productes d'indústries químiques
332023Matèries plàstiques obtingudes per condensació
332024Màteries plàstiques obtingudes per polimerització
332025Productes cel·lulòsics
332026Resines i alts polímers
332027Làtex i cautxú sintètics i facticis
332028Fibres tèxtils discontínues sintètiques i artificials
333Productes intermedis metàl·lics i per a maquinària
3330Productes intermedis metàl·lics i per a maquinària
333000Altres
333001Recipients transport o envasament ferro o acer
333002Cables i teles metàl·liques filferro, ferro o acer
333003Cadenes i cadenetes de fosa, de ferro o d'acer
333004Puntes, claus, perns i femelles
333005Manufactures de fosa, de ferro o d'acer
333006Accessoris de coure per a canonades
333007Manufactures de coure
333008Manufactures d'alumini
333009Parts, peces i eines de metalls comuns
333010Panys, forrellats, etc. per a mobles i portes
333011Parts no elèctriques de metalls per a enllumenat
333012Articles de metalls comuns per a roba, calçat
333013Taps, càpsules i accessoris per envasar
333014Parts i peces soltes de generadors de vapor
333015Parts i peces soltes de màquines de vapor
333016Parts i peces soltes d'altres màquines motrius
333017Parts i peces de bombes, motobombes i turbobombes
333018Parts i peces de forns i maquinària frigorífica
333019Parts i peces aparells treball per canvi tèrmic
333020Parts màquines centrifugadores, netejadores i sim.
333021Parts màquines elevació, descàrrega i manipulació
333022Parts i peces de màquines d'indústries papereres
333023Parts, peces i accessoris de maquinària tèxtil
333024Peces soltes i accessoris de màquines eines
333025Accessoris màquines d'escriure, calcular i sim.
333026Parts i peces de màquines manipulació de terres
333027Parts i peces soltes de maquinària ncaa
333028Parts i peces soltes d'articles per a aixetes
333029Rodaments
333030Arbres de transmissió, coixinets, embragatges
333031Juntes, parts i peces per a maquinària ncaa
333033Lents, prismes, miralls i altres elements d'òptica
333034Parts i peces soltes d'aparells òptics
333035Parts i accessoris d'aparells científics i mèdics
333036Aparells de mesura, control o regulació de fluids
333037Parts, peces i accessoris d'aparells científics
334Material i accessoris elèctrics intermedis
3340Material i accessoris elèctrics intermedis
334000Altres
334001Parts i peces de generadors, motors i convertidors
334002Electroimants
334003Acumuladors elèctrics
334004Motors d'engegada, dinamos i bugies d'encesa
334005Aparells elèctrics d'enllumenat i de senyalització
334006Resistències escalfadores i similars
334007Parts aparells telefonia, altaveus, ràdio i TV
334008Condensadors elèctrics
334009Utillatge per a circuits elèctrics
334010Làmpades, tubs i vàlvules electròniques i cristall
334011Fils, cables, barres, aïllats per a electricitat
334012Peces de carboni o grafit
334013Parts i peces elèctriques d'aparells electromèdics
334014Parts i accessoris elèctrics d'aparells científics
334015Parts, peces i accessoris d'aparells de so
335Productes intermedis per a mitjans de transport
3350Productes intermedis per a mitjans de transport
335000Altres
335001Parts i peces motors, llevat explosió interna
335002Parts i peces de vehicles per a vies fèrries
335003Parts, peces i accessoris de vehicles automòbils
335004Parts, peces i accessoris motocicles i velocípedes
335005Parts i peces soltes d'aerodines
335006Vaixells destinats a desballestament
336Productes intermedis alimentació, begudes i tabac
3360Productes intermedis alimentació, begudes i tabac
336000Altres
336001Tonyines per a fabricació de conserves
336002Tripes, bufetes i estómacs d'animals
336003Plantes, llavors i fruits perfumeria, medicina
336004Sucs, extrets vegetals, pèctics i agar-agar
336005Olis vegetals sense tractar
336006Preparacions alimentàries intermèdies
336007Alcohol etílic desnaturalitzat o no (grad. > 80º)
336008Farines de carn i de peix
336009Coques, pinyolada i residus d'olis vegetals
336010Tabac en brut o sense elaborar
336011Caseïnes i els seus derivats
336012Cuirs i pells en brut
336013Pelleteria en brut o adobada
336014Pèls fins o ordinaris, sense cardar ni pentinar
337Prod. intermedis tèxtils, vestits, cuirs i calçat
3370Prod. intermedis tèxtils, vestits, cuirs i calçat
337000Altres
337001Pells i cuirs
337002Pelleteria en brut o adobada
337003Filatures contínues sintètiques i artificials
337004Llanes, pèls i crins
337005Lli i rami en brut, filat i teixit
337006Cotó, les seves filatures i teixits
337007Fibres discontínues sintètiques i artificials
337008Velluts i pelfes
337009Cintes
337010Brodats
337011Buates i articles d'ús tècnic
337012Teles de punt no elàstic i sense cautxutar
337013Draps
338Altres productes intermedis
3380Altres productes intermedis
338000Altres
338001Pel·lícules cinematogràfiques impressionades
338002Matèries plàstiques per condensació
338003Matèries plàstiques per polimerització
338004Manufactures artificials de matèria plàstica
338005Cautxú natural
338006Làtex i cautxú sintètics i facticis
338007Cautxú sense vulcanitzar
338008Planxes, bandes, perfils i tubs cautxú vulcanitzat
338009Cintes transportadores, cambres aire i pneumàtics
338010Altres manufactures cautxú vulcanitzat sense endurir
338011Fustes en brut
338012Fustes serrades
338013Obres de fusteria i peces bastiments
338014Matèries per a fabricació de paper
338015Papers i cartons, en rotlles o en fulls
338016Paper i cartó estucat, revestit, rotlles o fulls
338017Caixes, sacs i altres envasos, de paper o de cartó
338018Calcomanies
338019Estampes, gravats, fotografies i altres impresos
338020Teixits cautxutats que no siguin de punt
338021Perles fines i pedres precioses sense muntar
338022Pols i residus de pedres precioses
338023Deixalles i residus, de metalls preciosos
338024Monedes
338025Parts i peces soltes d'aeròstats i aerodines
338026Muntures d'ulleres
338027Parts, peces i accessoris d'instruments musicals
338028Parts de cadires i d'altres seients
338029Parts, peces soltes i accessoris de joguines
338030Parts, peces soltes i accessoris
338031Llapis, mines, pastels, etc.