Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny
2004
Català
TemaSeccions
CodiDescripció
TemaAAGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I SILVICULTURA
TemaBPESCA
TemaCINDÚSTRIES EXTRACTIVES
TemaDINDÚSTRIES MANUFACTURERES
TemaEPRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AIGUA
TemaFCONSTRUCCIÓ
TemaGCOMERÇ; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS, I ARTICLES PERSONALS I D'ÚS DOMÈSTIC
TemaHHOTELERIA
TemaITRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS
TemaJMEDIACIÓ FINANCERA
TemaKACTIVITATS IMMOBILIÀRIES I DE LLOGUER; SERVEIS EMPRESARIALS
TemaLADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA
TemaMEDUCACIÓ
TemaNACTIVITATS SANITÀRIES I VETERINÀRIES, SERVEIS SOCIALS
TemaOALTRES ACTIVITATS SOCIALS I DE SERVEIS PRESTATS A LA COMUNITAT; SERVEIS PERSONALS
TemaPLLARS QUE OCUPEN PERSONAL DOMÈSTIC
TemaQORGANISMES EXTRATERRITORIALS
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF117
ITemaSubseccionsALF231
2TemaDivisionsNUM262
3TemaGrupsNUM3224
4TemaClassesNUM4514
5TemaSubclassesNUM5777