Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny
2004
Català
TemaSubseccions
CodiDescripció
TemaAAAGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I SILVICULTURA
TemaBBPESCA
TemaCAEXTRACCIÓ DE PRODUCTES ENERGÈTICS
TemaCBEXTRACCIÓ D'ALTRES MINERALS EXCEPTE PRODUCTES ENERGÈTICS
TemaDAINDÚSTRIES DE L'ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC
TemaDBINDÚSTRIES TÈXTILS I DE LA CONFECCIÓ
TemaDCINDÚSTRIES DEL CUIR I DEL CALÇAT
TemaDDINDÚSTRIES DE LA FUSTA I DEL SURO
TemaDEINDÚSTRIES DEL PAPER; EDICIÓ, ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS ENREGISTRATS
TemaDFREFINACIÓ DE PETROLI I TRACTAMENT DE COMBUSTIBLES NUCLEARS
TemaDGINDÚSTRIES QUÍMIQUES
TemaDHINDÚSTRIES DE LA TRANSFORMACIÓ DEL CAUTXÚ I MATÈRIES PLÀSTIQUES
TemaDIINDÚSTRIES D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS
TemaDJMETAL·LÚRGIA I FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS
TemaDKINDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS
TemaDLINDÚSTRIES DE MATERIALS I EQUIPS ELÈCTRICS, ELECTRÒNICS I ÒPTICS
TemaDMFABRICACIÓ DE MATERIALS DE TRANSPORT
TemaDNINDÚSTRIES MANUFACTURERES DIVERSES
TemaEEPRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AIGUA
TemaFFCONSTRUCCIÓ
TemaGGCOMERÇ; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS, I ARTICLES PERSONALS I D'ÚS DOMÈSTIC
TemaHHHOTELERIA
TemaIITRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS
TemaJJMEDIACIÓ FINANCERA
TemaKKACTIVITATS IMMOBILIÀRIES I DE LLOGUER; SERVEIS EMPRESARIALS
TemaLLADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA
TemaMMEDUCACIÓ
TemaNNACTIVITATS SANITÀRIES I VETERINÀRIES, SERVEIS SOCIALS
TemaOOALTRES ACTIVITATS SOCIALS I DE SERVEIS PRESTATS A LA COMUNITAT; SERVEIS PERSONALS
TemaPPLLARS QUE OCUPEN PERSONAL DOMÈSTIC
TemaQQORGANISMES EXTRATERRITORIALS
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF117
ITemaSubseccionsALF231
2TemaDivisionsNUM262
3TemaGrupsNUM3224
4TemaClassesNUM4514
5TemaSubclassesNUM5777