Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Espanya
--
1983
Català
TemaSubgrups
CodiDescripció
Tema000000No classificats en altres apartats
Tema110000Altres
Tema110001Carn
Tema110002Peix, llevat de tonyina per a conserves i crustacis i mol·luscs vius per a cultius
Tema110003Llet, productes lactis i ous d'au, llevat d'ous per incubar
Tema110004Llegums, plantes i tubercles alimentaris
Tema110005Dàtils, plàtans, pinyes, etc. frescos o secs
Tema110006Fruita seca amb clofolla
Tema110007Pomes, peres i codonys frescos
Tema110008Te
Tema110009Olis vegetals
Tema110010Preparacions de carns, de peix, de crustacis i de mol·luscs
Tema110011Sucre de bleda-rave i canya
Tema110012Articles de confiteria sense cacau
Tema110013Xocolates i altres productes amb cacau
Tema110014Preparacions de cereals, de farines, de midons o de fècules
Tema110015Preparacions de llegums, d'hortalisses i de fruites
Tema110016Preparacions alimentàries diverses
Tema110017Begudes, líquids alcohòlics i vinagre
Tema110018Tabac elaborat
Tema121101Vehicles automòbils amb menys de 9 seients
Tema121200Altres
Tema121201Llibres, prospectes, diaris, publicacions, etc.
Tema121202Aparells no elèctrics d'ús domèstic
Tema121203Refrigeradors i congeladors, d'ús domèstic
Tema121204Rentavaixelles d'ús domèstic
Tema121205Màquines d'escriure portàtils
Tema121206Aparells electromecànics d'ús domèstic
Tema121207Màquines d'afaitar elèctriques
Tema121208Aparells elèctrics d'ús domèstic
Tema121209Altaveus i amplificadors, d'ús domèstic
Tema121210Receptors de ràdio i de televisió, d'ús domèstic, fins i tot combinats amb enregistradors i reproductors de so
Tema121211Motocicles i velocípedes
Tema121212Embarcacions d'esbargiment i d'esport
Tema121213Aparells fotogràfics i filmadores per a pel·lícules d'amplada igual o inferior a 16 mm.
Tema121214Rellotges de butxaca i de polsera
Tema121215Aparells i instruments musicals
Tema121216Tocadiscos, magnetòfons i magnetoscopis
Tema121217Armes de foc
Tema121218Cadires i altres seients
Tema121219Mobles metàl·lics i de fusta, d'ús domèstic
Tema121220Objectes d'art
Tema121221Segells de correus i anàlegs
Tema122100Altres
Tema122101Gasolines d'automoció
Tema122102Combustibles líquids per a encenedors i combustibles sòlids
Tema122200Altres
Tema122201Plantes d'interior
Tema122202Productes farmacèutics
Tema122203Productes de perfumeria i de cosmètica
Tema122204Sabons
Tema122205Betums i cremes per a calçat
Tema122206Pel·lícules sensibilitzades sense impressionar d'amplada igual o inferior a 16 mm
Tema122207Productes químics per a usos fotogràfics
Tema122208Insecticides, fungicides, plaguicides i altres
Tema122209Manufactures de matèries plàstiques artificials
Tema122210Pneumàtics i altres manufactures de cautxú vulcanitzat sense endurir
Tema122211Articles de viatge i peces de vestir, de cuir natural o artificial
Tema122212Pelleteria manufacturada
Tema122213Articles de marqueteria
Tema122214Articles de cistelleria
Tema122215Manufactures de paper i de buata de cel·lulosa
Tema122216Teixits de seda i borra de seda
Tema122217Teixits de fibres contínues sintètiques i artificials
Tema122218Gèneres de punt
Tema122219Peces de vestir
Tema122220Mantes i roba de llit, de taula, de tocador i de cuina
Tema122221Calçat
Tema122222Barrets i lligadures
Tema122223Flors artificials i les seves confeccions
Tema122224Manufactures de matèries ceràmiques
Tema122225Miralls
Tema122226Objectes de vidre per a serveis de taula, de tocador, de cuina, etc.
Tema122227Articles de joieria i de bijuteria
Tema122228Articles d'higiene d'ús domèstic de fosa, de ferro i d'acer
Tema122229Articles d'higiene d'ús domèstic de coure
Tema122230Articles d'higiene d'ús domèstic d'alumini
Tema122231Aparells d'enllumenat de metalls comuns
Tema122232Piles elèctriques
Tema122233Làmpades, tubs d'incandescència per a enllumenat
Tema122234Ulleres i articles anàlegs
Tema122235Rellotges, llevat de polsera, de butxaca i de tauler de bord
Tema122236Suports de so
Tema122237Municions i cartutxos, de caça i esportius
Tema122238Manufactures per a raspalls, brotxes, etc.
Tema122239Joguines i articles d'esports
Tema122240Encenedors
Tema211000Altres
Tema211001Estructures de fosa, de ferro o d'acer
Tema211002Dipòsits, cisternes i recipients anàlegs de fosa, de ferro o d'acer
Tema211003Calderes per a calefacció
Tema211004Estructures d'alumini
Tema211005Calderes de vapor i els seus aparells auxiliars
Tema211006Cremadors, fogars i similars
Tema211007Aparells que treballen per canvi tèrmic
Tema212000Maquinària no classificada en altres apartats
Tema212100Altres
Tema212101Maquinària i aparells d'elevació, de descàrrega i de manipulació
Tema212102Maquinària per a preparació i conreu de sòl
Tema212103Maquinària agrícola
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaGrups primer nivellNUM14
2TemaGrups segon nivellNUM29
3TemaGrups tercer nivellNUM325
4TemaGrups quart nivellNUM431
5TemaSubgrupsNUM6414