Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 114/2014, de 29 de juliol
2014
Català
TemaSeccions
CodiDescripció
TemaAProductes de l'agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la caça i la pesca
TemaBProductes de les indústries extractives
TemaCProductes manufacturats
TemaDEnergia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
TemaESubministrament d'aigua, serveis de clavegueram, gestió de residus i sanejament
TemaFConstrucció i treballs de construcció
TemaGServeis de comerç a l'engròs i al detall; serveis de reparació de vehicles de motor i motocicletes
TemaHServeis de transport i emmagatzematge
TemaIServeis d'hostaleria
TemaJServeis d'informació i comunicacions
TemaKServeis financers i d'assegurances
TemaLServeis immobiliaris
TemaMServeis professionals, científics i tècnics
TemaNServeis administratius i auxiliars
TemaOServeis de l'Administració publica, defensa i Seguretat Social obligatòria
TemaPServeis d'educació
TemaQServeis sanitaris i serveis socials
TemaRServeis artístics, recreatius i d'entreteniment
TemaSAltres serveis
TemaTServeis de les llars que donen ocupació a personal domèstic i que produeixen béns i serveis per a ús propi
TemaUServeis dels organismes extraterritorials
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF121
2TemaDivisionsNUM288
3TemaGrupsNUM3261
4TemaClassesNUM4575
5TemaCategoriesNUM51342
6TemaSubcategoriesNUM63142
7TemaElementsNUM85780