CCPA-2014 (ca) Classificació catalana de productes per activitats 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 114/2014, de 29 de juliol
2014
Català
TemaGrups
CodiDescripció
Tema011Conreus no perennes
Tema012Conreus perennes
Tema013Llavors i plançons: plantes vives, bulbs, tubercles i arrels, esqueixos i empelts, micelis
Tema014Animals vius i productes d'origen animal
Tema016Serveis de suport a l'agricultura, a la ramaderia i de preparació posterior a la collita, excepte serveis veterinaris
Tema017Serveis de caça i captura d'animals
Tema021Arbres forestals i serveis de planters
Tema022Fusta en brut
Tema023Productes forestals silvestres, excepte fusta
Tema024Serveis de suport a la silvicultura
Tema030Peix i altres productes de la pesca; productes de l'aqüicultura i serveis relacionats amb la pesca
Tema051Hulla i antracita
Tema052Lignit
Tema061Petroli brut
Tema062Gas natural, liquat o en estat gasós
Tema071Minerals de ferro i els concentrats
Tema072Minerals metàl·lics no fèrrics i els concentrats
Tema081Pedra, sorra i argila
Tema089Minerals no metàl·lics ni energètics ncaa
Tema091Serveis de suport a l'extracció de petroli i de gas natural
Tema099Altres serveis de suport a les indústries extractives
Tema101Carn i productes carnis
Tema102Peix, crustacis i mol·luscos elaborats i en conserva
Tema103Fruites i hortalisses preparades i en conserva
Tema104Olis i greixos vegetals i animals
Tema105Llet i productes lactis
Tema106Productes de molineria, midons i productes amilacis
Tema107Productes de fleca i pastes alimentàries
Tema108Altres productes alimentaris
Tema109Aliments preparats per a animals
Tema110Begudes
Tema120Tabac manufacturat
Tema131Filats de fibres tèxtils
Tema132Teixits tèxtils
Tema133Serveis d'acabament tèxtil
Tema139Altres productes tèxtils
Tema141Peces de vestir, excepte de pelleteria
Tema142Articles de pelleteria
Tema143Peces de vestir de punt
Tema151Cuir preparat, adobat o acabat; articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria i talabarderia; articles de pelleteria adobats o acabats
Tema152Calçat
Tema161Fusta serrada i planejada, fusta preparada per a ús industrial
Tema162Productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria
Tema171Pasta de paper, paper i cartó
Tema172Articles de paper i cartó
Tema181Serveis d'impressió i serveis que s'hi relacionen
Tema182Serveis de reproducció de material enregistrat
Tema191Productes de forn de coc
Tema192Productes de la refinació del petroli
Tema201Productes químics bàsics, compostos nitrogenats, fertilitzants, plàstics i cautxú sintètic en formes primàries
Tema202Productes biocides per al control de plagues (plaguicides) i altres productes agroquímics
Tema203Pintures, vernissos i revestiments similars, tinta d'impremta i màstics
Tema204Sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; perfums i productes de cosmètica
Tema205Altres productes químics
Tema206Fibres artificials i sintètiques
Tema211Productes farmacèutics bàsics
Tema212Especialitats farmacèutiques
Tema221Productes de cautxú
Tema222Productes de matèries plàstiques
Tema231Vidre i productes de vidre
Tema232Productes ceràmics refractaris
Tema233Productes ceràmics per a la construcció
Tema234Altres productes ceràmics
Tema235Ciment, calç i guix
Tema236Productes de formigó, ciment i guix
Tema237Pedra tallada, gravada i acabada
Tema239Altres productes minerals no metàl·lics
Tema241Productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
Tema242Tubs, canons, perfils buits i els accessoris, d'acer
Tema243Altres productes de primera transformació d'acer
Tema244Metalls preciosos i altres metalls no fèrrics
Tema245Serveis de fosa de metalls
Tema251Productes metàl·lics per a la construcció
Tema252Cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
Tema253Generadors de vapor, excepte calderes per a calefacció central
Tema254Armes i municions amb els components
Tema255Serveis de forja, estampació i embotició de metalls, i productes de pulverimetal·lúrgia
Tema256Serveis de tractament i revestiment de metalls i serveis d'enginyeria mecànica general
Tema257Articles de ganiveteria i coberteria, eines i articles de ferreteria
Tema259Altres productes metàl·lics
Tema261Components electrònics i circuits impresos acoblats
Tema262Ordinadors i equips perifèrics
Tema263Equips de telecomunicacions
Tema264Productes electrònics de consum
Tema265Instruments i aparells de mesura, verificació i navegació; rellotges
Tema266Equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics
Tema267Instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
Tema268Suports magnètics i òptics
Tema271Motors, transformadors i generadors elèctrics i aparells de distribució i control elèctrics
Tema272Acumuladors i piles elèctrics
Tema273Cables i dispositius de cablatge
Tema274Làmpades i aparells elèctrics d'il·luminació
Tema275Aparells domèstics
Tema279Altres materials i equips elèctrics
Tema281Maquinària d'ús general
Tema282Altres tipus de maquinària d'ús general
Tema283Maquinària agrària i forestal
Tema284Màquines eina per treballar els metalls i altres màquines eina
Tema289Maquinària d'altres tipus per a usos específics
Tema291Vehicles de motor
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF121
2TemaDivisionsNUM288
3TemaGrupsNUM3261
4TemaClassesNUM4575
5TemaCategoriesNUM51342
6TemaSubcategoriesNUM63142
7TemaElementsNUM85780

Sou aquí: