Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2015
Català
TemaSubcategories CPA-2008
CodiDescripció
Tema071010Minerals de ferro i els concentrats, excepte les pirites de ferro torrades
Tema072911Minerals de coure i els concentrats
Tema072912Minerals de níquel i els concentrats
Tema072913Minerals d'alumini i els concentrats
Tema072914Minerals de metalls preciosos i els concentrats
Tema072915Minerals de plom, zinc, estany i els concentrats
Tema072919Altres minerals metàl·lics no fèrrics i els concentrats
Tema081111Marbre i altres tipus de pedra calcària ornamental i per a la construcció
Tema081112Granit, gres i altres tipus de pedra ornamental i per a la construcció
Tema081120Pedra calcària i guix
Tema081130Creta i dolomita sense calcinar
Tema081140Pissarra en brut, desbastada o simplement trossejada en plaques o blocs rectangulars o quadrats
Tema081211Sorres naturals
Tema081212Grànuls, esquerdills i pols, còdols i grava
Tema081213Macadam d'escòries o rebutjos industrials similars, amb palets o sense, grava i pedrenyal, destinats a la construcció
Tema081221Caolí i altres argiles de caolí
Tema081222Altres argiles, andalusita, distena i sil·limanita; mul·lita; terra de xamota o de dinas
Tema089111Fosfats de calci naturals, fosfats aluminocàlcics naturals i cretes fosfatades
Tema089112Pirites de ferro sense torrar, sofre en brut i sofre sense refinar (inclòs el sofre recuperat)
Tema089119Altres minerals per a productes químics i fertilitzants ncaa
Tema089310Sal (inclosa la desnaturalitzada, però exclosa la de taula) i clorur de sodi pur, fins i tot en dissolució aquosa o amb additius antiaglomerants o fluïdificants
Tema089910Betum i asfalt; asfaltites naturals i roques asfàltiques
Tema089921Pedres precioses (excepte els diamants industrials) o semiprecioses, sense treballar
Tema089922Diamants industrials, en brut o simplement serrats, exfoliats o desbastats; pedra tosca i altres abrasius naturals
Tema089929Altres minerals no metàl·lics ni energètics ncaa
Tema101111Carn de boví fresca o refrigerada
Tema101112Carn de porcí fresca o refrigerada
Tema101113Carn d'oví fresca o refrigerada
Tema101114Carn de cabrum fresca o refrigerada
Tema101115Carn d'equí fresca o refrigerada
Tema101120Despulles comestibles de boví, porcí, oví, cabrum i equí, fresques o refrigerades
Tema101131Carn de boví congelada, en canals, mitges canals i quarts
Tema101132Carn de porcí congelada
Tema101133Carn d'oví congelada
Tema101134Carn de cabrum congelada
Tema101135Carn d'equí congelada
Tema101139Altres carns i despulles comestibles, fresques, refrigerades o congelades
Tema101141Llana bruta (no procedent d'esquilar), sense cardar ni pentinar, inclosa la rentada en viu
Tema101142Cuirs i pells de boví o equí en brut, sencers (sense adobar, inclosos depilats)
Tema101143Altres cuirs i pells de boví o equí en brut (sense adobar, inclosos depilats)
Tema101144Pells d'oví (sense adobar, inclosos depilats)
Tema101145Cuirs i pells de cabrum, frescs o assecats, sense tenyir (sense adobar, inclosos depilats)
Tema101150Greixos de boví, oví, cabrum o porcí
Tema101160Despulles en brut no aptes per a l'alimentació humana
Tema101210Carn d'aviram fresca o refrigerada
Tema101220Carn d'aviram congelada
Tema101230Greixos d'aviram
Tema101240Despulles comestibles d'aviram
Tema101250Pells preparades d'aviram amb plomes o plomissol; plomes
Tema101311Carn de porcí tallada, salada, seca o fumada (cansalada i pernil)
Tema101312Carn de boví curada, en salaó o fumada
Tema101313Altres carns curades, en salaó o fumades, farina i sèmola comestibles de carn o de despulles, excepte de porcí i boví
Tema101314Embotits i productes similars de carn, despulles o sang
Tema101315Altres productes carnis, despulles o sang elaborats i en conserva, excepte els plats preparats de carn i despulles
Tema101316Farines, pólvores i pilots de carn no aptes per a l'alimentació humana
Tema101391Cocció i altres serveis de preparació per a la producció d'articles carnis
Tema102000Cocció i altres serveis per a la producció de productes de peix
Tema102011Filets de peix i altres preparats, frescos o refrigerats
Tema102012Fetges i freses de peix, frescos o refrigerats
Tema102013Peix congelat
Tema102014Filets de peix, congelats
Tema102015Altres preparats de peix, congelats
Tema102016Fetges i freses de peix, congelats
Tema102021Filets de peix dessecats, en salaó o salmorra, excepte els filets fumats
Tema102022Fetges, freses, llets de peix (seques, fumades o en salaó) farines, pols i pilots aptes per al consum humà
Tema102023Peix dessecat o en salaó sense fumar, excepte en filets i caps, cues i bufetes natatòries
Tema102024Peix fumat (inclosos el filets), excepte caps, cues i bufetes natatòries
Tema102025Altres productes a base de peix, preparats o en conserva, excepte plats preparats
Tema102026Caviar i els succedanis
Tema102031Crustacis congelats (fins i tot cuits, però sense pelar) i farina, pols i pilots de crustacis, aptes per a l'alimentació humana
Tema102032Mol·luscs congelats (fins i tot secs, fumats, salats o en salmorra)
Tema102033Altres (cloïsses, meduses, etc.), fins i tot farina, pólvores i pilots de peix aptes per al consum humà
Tema102034Crustacis, mol·luscs i similars, preparats o en conserva, excepte en plats preparats
Tema102041Farines, sèmoles i pilots de peix, crustacis, mol·luscs o altres invertebrats aquàtics, no aptes per al consum humà
Tema102042Rebutjos de peix, crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics, fins i tot rebutjos comestibles de peix dessecat, en salaó o fumat
Tema103111Patates congelades
Tema103112Patates dessecades (fins i tot a trossos, rodanxes, triturades o polvoritzades)
Tema103113Farina, sèmola, pasta i flocs de patata (sense preparar)
Tema103114Altres patates preparades o en conserva
Tema103211Suc de tomàquet sense fermentar ni afegir-hi alcohol (contingut extret en sec < 7% en pes)
Tema103212Suc de taronja
Tema103213Suc d'aranja sense fermentar ni afegir-hi alcohol, fins i tot concentrat
Tema103214Suc de pinya sense fermentar ni afegir-hi alcohol, fins i tot concentrat
Tema103215Suc de raïm (inclòs el most), (de grau alcohòlic <= al 0,5 volum), sense fermentar ni afegir-hi alcohol, fins i tot concentrat
Tema103216Suc de poma, sense fermentar ni afegir-hi alcohol, fins i tot concentrat
Tema103217Sucs mixtos, sense fermentar ni afegir-hi alcohol, fins i tot concentrat
Tema103219Altres sucs de fruites i hortalisses
Tema103911Llegums i hortalisses congelats, fins i tot les seves mescles, sense cuinar o cuits a l'aigua o al vapor, excepte les patates
Tema103912Llegums i hortalisses conservats provisionalment en diòxid de sofre, salmorra, aigua sulfurosa o altres conservants, per a consum no immediat
Tema103913Verdures dessecades
Tema103915Mongetes, conservades sense utilitzar vinagre ni àcid acètic, excepte en plats preparats
Tema103916Pèsols conservats sense utilitzar vinagre ni àcid acètic, excepte en plats preparats
Tema103917Altres llegums i hortalisses conservats sense utilitzar vinagre ni àcid acètic, excepte patates i plats preparats a base de llegums
Tema103918Llegums i hortalisses preparats o conservats en vinagre o en àcid acètic
Tema103921Fruites i fruita seca, congelades, sense cuinar o cuites a l'aigua o al vapor
Tema103922Melmelades, gelees, purés i pastes de fruita o fruita seca
Tema103923Fruita seca torrada, salada o preparada d'altres maneres
Tema103924Fruites i fruita seca, en conserva provisional, però encara no aptes per a l'alimentació
Tema103925Altres preparacions i conserves de fruites
Tema103930Subproductes vegetals, fins i tot en pilots del tipus utilitzat per a l'alimentació animal (brisa de raïm, d'altres fruites, etc.)
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaClasses CPA-2008NUM4239
2TemaSubcategories CPA-2008NUM61525
3TemaCodi PRODCOMNUM83873
4TemaCodi PRODCOM-EIP 2015NUM103935