Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2015
Català
TemaCodi PRODCOM
CodiDescripció
Tema07101000Minerals de ferro i els concentrats, excepte les pirites de ferro torrades
Tema07291100Minerals de coure i els concentrats
Tema07291200Minerals de níquel i els concentrats
Tema07291300Minerals d'alumini i els concentrats
Tema07291400Minerals de metalls preciosos i els concentrats
Tema07291500Minerals de plom, zinc, estany i els concentrats
Tema07291900Altres minerals metàl·lics no fèrrics i els concentrats
Tema08111133Marbre i travertins, en brut o desbastats, de forma irregular
Tema08111136Marbre i travertins, simplement trossejats en plaques o blocs, rectangulars o quadrats
Tema08111150Alabastre i altres pedres calcàries de talla o per a la construcció, d'una densitat >= a 2,5
Tema08111233Granit i roques similars, en brut o desbastats, de forma irregular
Tema08111236Granit i roques similars, simplement trossejat en plaques o blocs, rectangulars o quadrats
Tema08111250Gres
Tema08111290Pòrfir, basalt, quarsites i altres pedres de talla o per a la construcció, en brut, desbastades o simplement tallades, excepte les pedres calcàries de talla o per a la construcció de densitat >= a 2,5, el granit i el gres
Tema08112030Guix natural i anhidrita
Tema08112050Castines, pedra calcària i altres pedres calcàries destinades a la fabricació de calç o ciment, excepte el conglomerat de castines triturades i la pedra calcària desbastada
Tema08113010Creta
Tema08113030Dolomita sense calcinar, desbastada o simplement tallada en plaques o blocs rectangulars o quadrats, excepte dolomita calcinada o sinteritzada, conglomerat de dolomita triturada per fabricar formigó, ferms de carreteres, vies fèrries o altres balastos
Tema08114000Pissarra en brut, desbastada o simplement trossejada en plaques o blocs rectangulars o quadrats
Tema08121150Sorres silícies i sorres de quars
Tema08121190Sorres per a la construcció, com les argiloses, caolíniques i feldspàtiques, excepte les silícies i les metal·líferes
Tema08121210Palets, grava i pedres utilitzats per fabricar formigó, ferms de carreteres, vies fèrries o altres balastos, còdols i pedrenyal
Tema08121230Pedres triturades o matxucades, utilitzades per fabricar formigó, ferms de carreteres, vies fèrries o altres balastos, excepte palets, grava, còdols i pedrenyal
Tema08121250Grànuls, esquerdills i pols de marbre
Tema08121290Grànuls, esquerdills i pols de travertí, pedra blava, granit, pòrfir, basalt, gres i altres pedres de talla, excepte el marbre
Tema08121300Macadam d'escòries o rebutjos industrials similars, amb palets o sense, grava i pedrenyal, destinats a la construcció
Tema08122140Caolí
Tema08122160Altres argiles de caolí (argiles plàstiques)
Tema08122210Bentonita
Tema08122230Argiles refractàries
Tema08122250Argiles i esquistos argilosos comuns per a la construcció (excepte bentonita, argiles refractàries, argiles expandides, caolí, argiles de caolí); andalusita, cianita, sil·limanita, mul·lita i terres de xamota o de dinas
Tema08911100Fosfats de calci naturals, fosfats aluminocàlcics naturals i cretes fosfatades
Tema08911200Pirites de ferro sense torrar, sofre en brut i sofre sense refinar (inclòs el sofre recuperat)
Tema08911900Altres minerals per a productes químics i fertilitzants ncaa
Tema08931000Sal (inclosa la desnaturalitzada, però exclosa la de taula) i clorur de sodi pur, fins i tot en dissolució aquosa o amb additius antiaglomerants o fluïdificants
Tema08991000Betum i asfalt; asfaltites naturals i roques asfàltiques
Tema08992100Pedres precioses (excepte els diamants industrials) o semiprecioses, sense treballar
Tema08992200Diamants industrials, en brut o simplement serrats, exfoliats o desbastats; pedra tosca i altres abrasius naturals
Tema08992900Altres minerals no metàl·lics ni energètics ncaa
Tema10111140Carn de boví fresca o refrigerada, en canals i mitges canals
Tema10111190Altra carn de boví fresca o refrigerada, especejada
Tema10111230Carn de porcí fresca o refrigerada, en canals i mitges canals
Tema10111250Carn de porcí fresca o refrigerada, pernils sencers (sense desossar), espatlles i trossos d'aquestes peces
Tema10111290Carn de porcí fresca o refrigerada ncaa
Tema10111300Carn d'oví fresca o refrigerada
Tema10111400Carn de cabrum fresca o refrigerada
Tema10111500Carn d'equí fresca o refrigerada
Tema10112000Despulles comestibles de boví, porcí, oví, cabrum i equí, fresques o refrigerades
Tema10113100Carn de boví congelada, en canals, mitges canals i quarts
Tema10113230Carn de porcí congelada, en canals i mitges canals
Tema10113250Carn de porcí congelada, pernils sencers (sense desossar), espatlles i trossos d'aquestes peces
Tema10113290Carn de porcí congelada ncaa
Tema10113300Carn d'oví congelada
Tema10113400Carn de cabrum congelada
Tema10113500Carn d'equí congelada
Tema10113910Despulles comestibles de bestiar boví, porcí, oví, cabrum i equí, congelades
Tema10113930Altres tipus de carn i despulles comestibles, de conill, caça i altres animals, fresques i congelades
Tema10114100Llana bruta (no procedent d'esquilar), sense cardar ni pentinar, inclosa la rentada en viu
Tema10114200Cuirs i pells de boví o equí en brut, sencers (sense adobar, inclosos depilats)
Tema10114300Altres cuirs i pells de boví o equí en brut (sense adobar, inclosos depilats)
Tema10114400Pells d'oví (sense adobar, inclosos depilats)
Tema10114500Cuirs i pells de cabrum, frescs o assecats, sense tenyir (sense adobar, inclosos depilats)
Tema10115040Cansalada de porc sense parts magres, fresca, refrigerada, congelada, salada, en salmorra o fumada, excepte fosa
Tema10115060Llard i altres greixos de porc fosos
Tema10115070Greixos i sèus de boví, oví o cabrum, ni preparats ni elaborats
Tema10116030Budells, bufetes i estómacs d'animals, sencers o en trossos, excepte de peix
Tema10116090Altres despulles (cerres, tendons, nervis i altres per a usos opoteràpics, vori, banyes, osteïna, ossos) no aptes per a l'alimentació humana
Tema10121010Pollastres sencers, frescos o refrigerats
Tema10121020Galls dindis sencers, frescos o refrigerats
Tema10121030Ànecs, oques i pintades sencers, frescos o refrigerats
Tema10121040Fetges hipertrofiats d'oques o d'ànecs, frescos o refrigerats
Tema10121050Peces de pollastre, fresques o refrigerades
Tema10121060Peces de gall dindi, fresques o refrigerades
Tema10121070Peces d'ànec, oca i pintada, fresques o refrigerades
Tema10122013Pollastres sencers, congelats
Tema10122015Galls dindis sencers, congelats
Tema10122017Ànecs, oques i pintades sencers, congelats
Tema10122053Peces de pollastre, congelades
Tema10122055Peces de gall dindi congelades
Tema10122057Peces d'oca, ànec i pintada, congelades
Tema10122080Fetges d'au congelats
Tema10123000Greixos d'aviram
Tema10124020Despulles i fetges d'aviram, frescos o refrigerats, excepte fetges hipertrofiats d'oca o ànec
Tema10124050Despulles d'aviram congelats, excepte fetges
Tema10125000Pells preparades d'aviram amb plomes o plomissol; plomes
Tema10131120Pernils sencers (amb os), espatlles i trossos d'aquestes peces, de porcí, curats, en salaó, en salmorra, assecats o fumats
Tema10131150Cansalada viada sencera o en peces, de porcí, curades, en salaó o fumades
Tema10131180Altres productes carnis de porcí, curats, en salaó, en salmorra, assecats o fumats, ncaa
Tema10131200Carn de boví curada, en salaó o fumada
Tema10131300Altres carns curades, en salaó o fumades, farina i sèmola comestibles de carn o de despulles, excepte de porcí i boví
Tema10131430Embotits de fetge i productes similars i preparats basats en aquests, excepte en plats preparats
Tema10131460Embotits i productes similars de carn, despulles o sang (excepte embotits de fetge), crus, cuits, fumats, en tripes o enllaunat, excepte en plats preparats
Tema10131505Preparats de fetge d'oca o ànec elaborats o en conserva, excepte curats en salaó o fumats i en plats preparats
Tema10131515Preparats de fetge d'animals o aviram (excepte d'oca o ànec), elaborats o en conserva, excepte curats en salaó o fumats i en plats preparats
Tema10131525Carn o despulles de gall dindi elaborades o en conserva, excepte curades en salaó o fumades, embotit i en plats preparats
Tema10131535Carn o despulles d'aviram (excepte de gall dindi), elaborades o en conserva, excepte curades, en salaó o fumades, embotit, preparats de fetge i en plats preparats
Tema10131545Carn de porcí elaborada o en conserva: pernils i peces de pernil (cuit, curat, sense os), excepte en plats preparats
Tema10131555Carn de porcí elaborada o en conserva: espatlles i peces d'espatlla (cuita, curada, sense os), excepte en plats preparats
Tema10131565Derivats de carn de porcí amb < 40% de carn o despulles inclosos porc i greixos, excepte curats en salmorra o fumats, pernil i paleta cuits, embotit i productes similars, preparats homogeneïtzats, preparats de fetge i en plats preparats
Tema10131575Derivats de carn de porcí amb >= 40% de carn o despulles inclosos cansalada i greixos, excepte curats en salmorra o fumats, pernil i paleta cuits, embotit i productes similars, preparats homogeneïtzats, preparats de fetge i en plats preparats
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaClasses CPA-2008NUM4239
2TemaSubcategories CPA-2008NUM61525
3TemaCodi PRODCOMNUM83873
4TemaCodi PRODCOM-EIP 2015NUM103935