Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2015
Català
TemaCodi PRODCOM-EIP 2015
CodiDescripció
Tema0710100001Minerals de ferro i els concentrats, excepte les pirites de ferro torrades
Tema0729110000Minerals de coure i els concentrats
Tema0729120009Minerals de níquel i els concentrats
Tema0729130008Minerals d'alumini i els concentrats
Tema0729140007Minerals de metalls preciosos i els concentrats
Tema0729150006Minerals de plom, zinc, estany i els concentrats
Tema0729190002Altres minerals metàl·lics no fèrrics i els concentrats
Tema0811113306Marbre i travertins, en brut o desbastats, de forma irregular
Tema0811113607Marbre i travertins, simplement trossejats en plaques o blocs, rectangulars o quadrats
Tema0811115003Alabastre i altres pedres calcàries de talla o per a la construcció, d'una densitat >= a 2,5
Tema0811123305Granit i roques similars, en brut o desbastats, de forma irregular
Tema0811123606Granit i roques similars, simplement trossejat en plaques o blocs, rectangulars o quadrats
Tema0811125002Gres
Tema0811129004Pòrfir, basalt, quarsites i altres pedres de talla o per a la construcció, en brut, desbastades o simplement tallades, excepte les pedres calcàries de talla o per a la construcció de densitat >= a 2,5, el granit i el gres
Tema0811203004Guix natural i anhidrita
Tema0811205009Castines, pedra calcària i altres pedres calcàries destinades a la fabricació de calç o ciment, excepte el conglomerat de castines triturades i la pedra calcària desbastada
Tema0811301004Creta
Tema0811303000Dolomita sense calcinar, desbastada o simplement tallada en plaques o blocs rectangulars o quadrats, excepte dolomita calcinada o sinteritzada, conglomerat de dolomita triturada per fabricar formigó, ferms de carreteres, vies fèrries o altres balastos
Tema0811400001Pissarra en brut, desbastada o simplement trossejada en plaques o blocs rectangulars o quadrats
Tema0812115001Sorres silícies i sorres de quars
Tema0812119003Sorres per a la construcció, com les argiloses, caolíniques i feldspàtiques, excepte les silícies i les metal·líferes
Tema0812121009Palets, grava i pedres utilitzats per fabricar formigó, ferms de carreteres, vies fèrries o altres balastos, còdols i pedrenyal
Tema0812123005Pedres triturades o matxucades, utilitzades per fabricar formigó, ferms de carreteres, vies fèrries o altres balastos, excepte palets, grava, còdols i pedrenyal
Tema0812125000Grànuls, esquerdills i pols de marbre
Tema0812129002Grànuls, esquerdills i pols de travertí, pedra blava, granit, pòrfir, basalt, gres i altres pedres de talla, excepte el marbre
Tema0812130000Macadam d'escòries o rebutjos industrials similars, amb palets o sense, grava i pedrenyal, destinats a la construcció
Tema0812214009Caolí
Tema0812216004Altres argiles de caolí (argiles plàstiques)
Tema0812221004Bentonita
Tema0812223000Argiles refractàries
Tema0812225005Argiles i esquistos argilosos comuns per a la construcció (excepte bentonita, argiles refractàries, argiles expandides, caolí, argiles de caolí); andalusita, cianita, sil·limanita, mul·lita i terres de xamota o de dinas
Tema0891110006Fosfats de calci naturals, fosfats aluminocàlcics naturals i cretes fosfatades
Tema0891120005Pirites de ferro sense torrar, sofre en brut i sofre sense refinar (inclòs el sofre recuperat)
Tema0891190008Altres minerals per a productes químics i fertilitzants ncaa
Tema0893100003Sal (inclosa la desnaturalitzada, però exclosa la de taula) i clorur de sodi pur, fins i tot en dissolució aquosa o amb additius antiaglomerants o fluïdificants
Tema0899100000Betum i asfalt; asfaltites naturals i roques asfàltiques
Tema0899210004Pedres precioses (excepte els diamants industrials) o semiprecioses, sense treballar
Tema0899220003Diamants industrials, en brut o simplement serrats, exfoliats o desbastats; pedra tosca i altres abrasius naturals
Tema0899290006Altres minerals no metàl·lics ni energètics ncaa
Tema1011114003Carn de boví fresca o refrigerada, en canals i mitges canals
Tema1011119002Altra carn de boví fresca o refrigerada, especejada
Tema1011123004Carn de porcí fresca o refrigerada, en canals i mitges canals
Tema1011125009Carn de porcí fresca o refrigerada, pernils sencers (sense desossar), espatlles i trossos d'aquestes peces
Tema1011129001Carn de porcí fresca o refrigerada ncaa
Tema1011130009Carn d'oví fresca o refrigerada
Tema1011140008Carn de cabrum fresca o refrigerada
Tema1011150007Carn d'equí fresca o refrigerada
Tema1011200007Despulles comestibles de boví, porcí, oví, cabrum i equí, fresques o refrigerades
Tema1011310002Carn de boví congelada, en canals, mitges canals i quarts
Tema1011323005Carn de porcí congelada, en canals i mitges canals
Tema1011325000Carn de porcí congelada, pernils sencers (sense desossar), espatlles i trossos d'aquestes peces
Tema1011329002Carn de porcí congelada ncaa
Tema1011330000Carn d'oví congelada
Tema1011340009Carn de cabrum congelada
Tema1011350008Carn d'equí congelada
Tema1011391002Despulles comestibles de bestiar boví, porcí, oví, cabrum i equí, congelades
Tema1011393008Altres tipus de carn i despulles comestibles, de conill, caça i altres animals, fresques i congelades
Tema1011410007Llana bruta (no procedent d'esquilar), sense cardar ni pentinar, inclosa la rentada en viu
Tema1011420006Cuirs i pells de boví o equí en brut, sencers (sense adobar, inclosos depilats)
Tema1011430005Altres cuirs i pells de boví o equí en brut (sense adobar, inclosos depilats)
Tema1011440004Pells d'oví (sense adobar, inclosos depilats)
Tema1011450003Cuirs i pells de cabrum, frescs o assecats, sense tenyir (sense adobar, inclosos depilats)
Tema1011504003Cansalada de porc sense parts magres, fresca, refrigerada, congelada, salada, en salmorra o fumada, excepte fosa
Tema1011506008Llard i altres greixos de porc fosos
Tema1011507006Greixos i sèus de boví, oví o cabrum, ni preparats ni elaborats
Tema1011603008Budells, bufetes i estómacs d'animals, sencers o en trossos, excepte de peix
Tema1011609005Altres despulles (cerres, tendons, nervis i altres per a usos opoteràpics, vori, banyes, osteïna, ossos) no aptes per a l'alimentació humana
Tema1012101008Pollastres sencers, frescos o refrigerats
Tema1012102006Galls dindis sencers, frescos o refrigerats
Tema1012103004Ànecs, oques i pintades sencers, frescos o refrigerats
Tema1012104002Fetges hipertrofiats d'oques o d'ànecs, frescos o refrigerats
Tema1012105009Peces de pollastre, fresques o refrigerades
Tema1012106007Peces de gall dindi, fresques o refrigerades
Tema1012107005Peces d'ànec, oca i pintada, fresques o refrigerades
Tema1012201301Pollastres sencers, congelats
Tema1012201509Galls dindis sencers, congelats
Tema1012201708Ànecs, oques i pintades sencers, congelats
Tema1012205302Peces de pollastre, congelades
Tema1012205500Peces de gall dindi congelades
Tema1012205709Peces d'oca, ànec i pintada, congelades
Tema1012208008Fetges d'au congelats
Tema1012300001Greixos d'aviram
Tema1012402002Despulles i fetges d'aviram, frescos o refrigerats, excepte fetges hipertrofiats d'oca o ànec
Tema1012405005Despulles d'aviram congelats, excepte fetges
Tema1012500009Pells preparades d'aviram amb plomes o plomissol; plomes
Tema1013112003Pernils sencers (amb os), espatlles i trossos d'aquestes peces, de porcí, curats, en salaó, en salmorra, assecats o fumats
Tema1013115006Cansalada viada sencera o en peces, de porcí, curades, en salaó o fumades
Tema1013118000Altres productes carnis de porcí, curats, en salaó, en salmorra, assecats o fumats, ncaa
Tema1013120006Carn de boví curada, en salaó o fumada
Tema1013130005Altres carns curades, en salaó o fumades, farina i sèmola comestibles de carn o de despulles, excepte de porcí i boví
Tema1013143008Embotits de fetge i productes similars i preparats basats en aquests, excepte en plats preparats
Tema1013146001Embotits i productes similars de carn, despulles o sang (excepte embotits de fetge), crus, cuits, fumats, en tripes o enllaunat, excepte en plats preparats
Tema1013150509Preparats de fetge d'oca o ànec elaborats o en conserva, excepte curats en salaó o fumats i en plats preparats
Tema1013151507Preparats de fetge d'animals o aviram (excepte d'oca o ànec), elaborats o en conserva, excepte curats en salaó o fumats i en plats preparats
Tema1013152505Carn o despulles de gall dindi elaborades o en conserva, excepte curades en salaó o fumades, embotit i en plats preparats
Tema1013153503Carn o despulles d'aviram (excepte de gall dindi), elaborades o en conserva, excepte curades, en salaó o fumades, embotit, preparats de fetge i en plats preparats
Tema1013154501Carn de porcí elaborada o en conserva: pernils i peces de pernil (cuit, curat, sense os), excepte en plats preparats
Tema1013155508Carn de porcí elaborada o en conserva: espatlles i peces d'espatlla (cuita, curada, sense os), excepte en plats preparats
Tema1013156506Derivats de carn de porcí amb < 40% de carn o despulles inclosos porc i greixos, excepte curats en salmorra o fumats, pernil i paleta cuits, embotit i productes similars, preparats homogeneïtzats, preparats de fetge i en plats preparats
Tema1013157504Derivats de carn de porcí amb >= 40% de carn o despulles inclosos cansalada i greixos, excepte curats en salmorra o fumats, pernil i paleta cuits, embotit i productes similars, preparats homogeneïtzats, preparats de fetge i en plats preparats
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaClasses CPA-2008NUM4239
2TemaSubcategories CPA-2008NUM61525
3TemaCodi PRODCOMNUM83873
4TemaCodi PRODCOM-EIP 2015NUM103935