PRODCOM-EIP 2016 (ca) Classificació de l'Enquesta Industrial de Productes 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2016
Català
TemaClasses CPA-2008
CodiDescripció
Tema2219Altres productes de cautxú
Tema2221Plaques, fulls, tubs i perfils de matèries plàstiques
Tema2222Envasos i embalatges de matèries plàstiques
Tema2223Articles de matèries plàstiques per a la construcció
Tema2229Altres productes de matèries plàstiques
Tema2311Vidre pla
Tema2312Vidre pla manipulat i transformat
Tema2313Vidre buit
Tema2314Fibra de vidre
Tema2319Altres tipus de vidre manipulats (fins i tot per a usos tècnics)
Tema2320Productes ceràmics refractaris
Tema2331Rajoles i lloses de ceràmica
Tema2332Maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
Tema2341Articles ceràmics d'ús domèstic i de decoració
Tema2342Aparells sanitaris ceràmics
Tema2343Aïlladors elèctrics i peces aïllants de material ceràmic
Tema2344Altres productes ceràmics d'ús tècnic
Tema2349Altres productes ceràmics ncaa
Tema2351Ciment
Tema2352Calç i guix
Tema2361Productes de formigó per a la construcció
Tema2362Productes de guix per a la construcció
Tema2363Formigó fresc
Tema2364Morter
Tema2365Fibrociment
Tema2369Altres productes de formigó, guix i ciment
Tema2370Pedra tallada, gravada i acabada
Tema2391Productes abrasius
Tema2399Altres productes minerals no metàl·lics
Tema2410Productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
Tema2420Tubs, canons, perfils buits i els accessoris, d'acer
Tema2431Barres i perfils sòlids obtinguts en fred, d'acer
Tema2432Productes plans laminats en fred, d'acer
Tema2433Productes en fred d'acer per conformació per doblegament
Tema2434Filferro trefilat en fred
Tema2441Metalls preciosos
Tema2442Alumini
Tema2443Plom, zinc i estany
Tema2444Coure
Tema2445Altres metalls no fèrrics
Tema2451Serveis de fosa de ferro
Tema2452Serveis de fosa d'acer
Tema2453Serveis de fosa de metalls lleugers
Tema2454Serveis de fosa d'altres metalls no fèrrics
Tema2511Estructures metàl·liques i els components
Tema2512Tancaments metàl·lics
Tema2521Radiadors i calderes per a calefacció central
Tema2529Altres cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
Tema2530Generadors de vapor, excepte calderes per a calefacció central
Tema2540Armes i municions
Tema2550Serveis de forja, estampació, embotició de metalls; productes de pulverimetal·lúrgia
Tema2561Serveis de tractament i revestiment de metalls
Tema2562Serveis d'enginyeria mecànica general
Tema2571Articles de ganiveteria i coberteria
Tema2572Panys i ferramentes
Tema2573Eines i estris intercanviables per a màquines eina
Tema2591Dipòsits, barrils, bidons, caixes i recipients per a qualsevol matèria de ferro o acer
Tema2592Envasos i embalatges lleugers, en metall
Tema2593Productes de filferro, cadenes i molles
Tema2594Perns i cargols
Tema2599Altres productes metàl·lics ncaa
Tema2611Components electrònics
Tema2612Circuits impresos acoblats
Tema2620Ordinadors i equips perifèrics
Tema2630Equips de telecomunicacions
Tema2640Productes electrònics de consum
Tema2651Instruments i aparells de mesura, verificació i navegació
Tema2652Rellotges
Tema2660Equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics
Tema2670Instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
Tema2680Suports magnètics i òptics
Tema2711Motors, transformadors i generadors elèctrics
Tema2712Aparells de distribució i control elèctrics
Tema2720Piles elèctriques i acumuladors
Tema2731Cables de fibra òptica
Tema2732Altres fils i cables electrònics i elèctrics
Tema2733Dispositius de cablatge
Tema2740Làmpades i aparells elèctrics d'il·luminació
Tema2751Electrodomèstics
Tema2752Aparells domèstics no elèctrics
Tema2790Altres materials i equips elèctrics
Tema2811Motors i turbines, excepte els destinats a aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors
Tema2812Equips de transmissió hidràulica i pneumàtica
Tema2813Altres bombes i compressors
Tema2814Aixetes i vàlvules
Tema2815Coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió
Tema2821Forns i cremadors
Tema2822Maquinària d'elevació i manipulació
Tema2823Màquines i aparells d'oficina, excepte equips informàtics
Tema2824Eines elèctriques manuals
Tema2825Maquinària de ventilació i refrigeració no domèstiques
Tema2829Altres tipus de maquinària d'ús general ncaa
Tema2830Maquinària agrària i forestal
Tema2841Màquines eina per treballar metalls
Tema2849Altres tipus de màquines eina
Tema2891Maquinària per a les indústries metal·lúrgiques
Tema2892Maquinària per a les indústries extractives i de la construcció
Tema2893Maquinària per a les indústries de l'alimentació, begudes i tabac
Tema2894Maquinària per a les indústries tèxtils, de la confecció i del cuir
Tema2895Maquinària per a les indústries del paper i del cartó
Tema2896Maquinària per a les indústries del plàstic i el cautxú
Tema2899Maquinària per a usos específics ncaa
Tema2910Vehicles de motor
Tema2920Carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Tema2931Equips elèctrics i electrònics per a vehicles de motor amb els motors
Tema2932Altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor amb els motors
Tema3011Vaixells i artefactes flotants
Tema3012Embarcacions d'esbarjo i esportives
Tema3020Locomotores i material ferroviari
Tema3030Aeronaus i naus espacials amb la maquinària
Tema3091Motocicletes
Tema3092Bicicletes i vehicles per a persones amb discapacitat
Tema3099Altres materials de transport ncaa
Tema3100Seients i els components; components de mobles
Tema3101Mobles d'oficina i d'establiments comercials
Tema3102Altres mobles de cuina
Tema3103Matalassos
Tema3109Altres mobles ncaa
Tema3211Monedes
Tema3212Articles de joieria i articles similars
Tema3213Articles de bijuteria i articles similars
Tema3220Instruments musicals
Tema3230Articles d'esport
Tema3240Jocs i joguines
Tema3250Instruments i subministraments per a medicina i odontologia
Tema3291Escombres, brotxes i raspalls
Tema3299Altres articles manufacturats ncaa
Tema3311Serveis de reparació i manteniment de productes metàl·lics
Tema3312Serveis de reparació i manteniment de maquinària
Tema3313Serveis de reparació i manteniment d'equips electrònics i òptics
Tema3314Serveis de reparació i manteniment d'equips elèctrics
Tema3315Serveis de reparació i manteniment d'embarcacions
Tema3316Serveis de reparació i manteniment d'aeronaus i naus espacials
Tema3317Serveis de reparació i manteniment d'altres tipus de material de transport
Tema3319Serveis de reparació d'altres equips
Tema3320Serveis d'instal·lació de maquinària i equips industrials
Tema3511Serveis de producció d'energia elèctrica
Tema3521Gas d'hulla, gas d'aigua, gas pobre i gasos similars, excepte els gasos de petroli
Tema3530Vapor i aigua calenta
anteriors 100 anteriors 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaClasses CPA-2008NUM4239
2TemaSubcategories CPA-2008NUM61531
3TemaCodi PRODCOMNUM83866
4TemaCodi PRODCOM-EIP 2016NUM103926

Usted está aquí: