Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de les Comunitats Europees
Catalunya
Reglament d’Execució (UE) 2017/1925 de la Comissió de12 d’octubre de 2017
2018
Català
TemaSubpartida
CodiDescripció
Tema010121Cavalls reproductors de raça pura
Tema010129Cavalls, excepte reproductors de raça pura
Tema010130Ases
Tema010190Muls i muls somerins
Tema010221Bovins domèstics reproductors de raça pura
Tema010229Bovins domèstics, excepte reproductors de raça pura
Tema010231Búfals reproductors de raça pura
Tema010239Búfals, excepte reproductors de raça pura
Tema010290Bovins, excepte bovins domèstics i búfals
Tema010310Porcins reproductors de raça pura
Tema010391Porcins de pes inferior a 50 kg, excepte reproductors de raça pura
Tema010392Porcins de pes superior a 50 kg, excepte reproductors de raça pura
Tema010410Ovins
Tema010420Cabruns
Tema010511Pollets domèstics (del gènere Gallus domesticus) de pes inferior o igual a 185 g
Tema010512Galls dindis domèstics de pes inferior o igual a 185 g
Tema010513Ànecs domèstics de pes inferior o igual a 185 g
Tema010514Oques domèstiques de pes inferior o igual a 185 g
Tema010515Pintades domèstiques de pes inferior o igual a 185 g
Tema010594Galls i gallines domèstics de pes superior a 185 g
Tema010599Galls dindis, ànecs, oques i pintades, domèstics de pes superior a 185 g
Tema010611Primats
Tema010612Balenes, dofins i marsopes (mamífers de l'ordre dels cetacis); manatís i dugongs (mamífers de l'ordre dels sirènids); otàries i foques, lleons marins i morses (mamífers del subordre Pinnipedia)
Tema010613Camells i altres camèlids (Camelidae)
Tema010614Conills i llebres
Tema010619Altres mamífers, excepte primats, balenes, dofins, marsopes, manatís i dugongs, otàries i foques, lleons marins i morses, camells i altres camèlids i conills i llebres
Tema010620Rèptils (incloses les serps i les tortugues de mar)
Tema010631Aus rapinyaires
Tema010632Psitaciformes (inclosos lloros, guacamais, cacatues i altres papagais)
Tema010633Estruços i emús (Dromaius novaehollandiae)
Tema010639Altres aus, excepte aus rapinyaires, psitaciformes (inclosos lloros, guacamais, cacatues i altres papagais) i estruços i emús (Dromaius novaehollandiae)
Tema010641Abelles
Tema010649Insectes, excepte abelles
Tema010690Altres animals, excepte mamífers, rèptils, aus i insectes
Tema020110Còrpores i mitges còrpores de boví fresques o refrigerades
Tema020120Peces de boví sense desossar fresques o refrigerades, excepte còrpores i mitges còrpores
Tema020130Carn de boví desossada fresca o refrigerada
Tema020210Còrpores i mitges còrpores de boví congelades
Tema020220Peces de boví sense desossar congelades, excepte còrpores i mitges còrpores
Tema020230Carn de boví desossada i congelada
Tema020311Còrpores i mitges còrpores de porcí fresques o refrigerades
Tema020312Pernils, espatlles amb els trossos de porcí sense desossar frescos o refrigerats
Tema020319Carn de porcí sense desossar fresca o refrigerada, excepte còrpores i mitges còrpores, pernils, espatlles, amb els trossos
Tema020321Còrpores i mitges còrpores de porcí congelades
Tema020322Pernils, espatlles amb els trossos de porcí sense desossar congelats
Tema020329Carn de porcí sense desossar congelada, excepte còrpores i mitges còrpores, de pernils, d'espatlles, amb els trossos
Tema020410Còrpores i mitges còrpores de be fresques o refrigerades
Tema020421Còrpores i mitges còrpores d'oví fresques o refrigerades, excepte de be
Tema020422Trossos d'oví sense desossar frescos o refrigerats, excepte còrpores i mitges còrpores
Tema020423Carn d'oví desossada fresca o refrigerada
Tema020430Còrpores i mitges còrpores de be congelades
Tema020441Còrpores i mitges còrpores d'oví congelades, excepte de be
Tema020442Trossos d'oví sense desossar congelats, excepte còrpores i mitges còrpores
Tema020443Carn d'oví desossada congelada
Tema020450Carn de cabrú
Tema020500Carn de cavall, asinina o mular, fresca, refrigerada o congelada
Tema020610Despulles comestibles de boví fresques o refrigerades
Tema020621Llengües de boví congelades
Tema020622Fetges de boví congelats
Tema020629Despulles comestibles de boví congelades, excepte llengües i fetges
Tema020630Despulles comestibles de porcí fresques o refrigerades
Tema020641Fetges de porcí congelats
Tema020649Despulles comestibles de porcí congelades, excepte fetges
Tema020680Despulles comestibles d'oví, cabrú, cavallí, asiní i mular fresques o refrigerades
Tema020690Despulles comestibles d'oví, cabrú, cavallí, asiní i mular congelades
Tema020711Galls i gallines sense especejar frescos o refrigerats
Tema020712Galls i gallines sense especejar congelats
Tema020713Trossos i despulles de galls i gallines frescos o refrigerats
Tema020714Trossos i despulles de galls i gallines congelats
Tema020724Galls dindis sense especejar frescos o refrigerats
Tema020725Galls dindis sense especejar congelats
Tema020726Trossos i despulles de galls dindis frescos i refrigerats
Tema020727Trossos i despulles de galls dindis congelats
Tema020741Ànecs sense especejar frescos o refrigerats
Tema020742Ànecs sense especejar congelats
Tema020743Fetges greixosos d'ànecs frescos o refrigerats
Tema020744Ànecs especejats frescos o refrigerats
Tema020745Ànecs especejats congelats
Tema020751Oques sense especejar fresques o refrigerades
Tema020752Oques sense especejar congelades
Tema020753Fetges greixosos d'oques frescos o refrigerats
Tema020754Oques especejades fresques o refrigerades
Tema020755Oques especejades congelades
Tema020760Pintades sense especejar fresques, refrigerades o congelades
Tema020810Carns i despulles comestibles de conills i llebres fresques, refrigerades o congelades
Tema020830Carn i despulles comestibles de primats fresques, refrigerades o congelades
Tema020840Carn i despulles comestibles de balenes, dofins i marsopes (mamífers de l'ordre dels cetacis); manatís i dugongs (mamífers de l'ordre dels sirènids); otàries i foques, lleons marins i morses (mamífers del subordre dels pinnípedes) fresques, refrigerades o congelades
Tema020850Carn i despulles comestibles de rèptils (incloses les serps i les tortugues de mar) fresques, refrigerades o congelades
Tema020860Carn i despulles comestibles de camells i altres camèlids (Camelidae) fresques, refrigerades o congelades
Tema020890Carns i despulles comestibles de coloms domèstics, de caça (excepte de conill o llebres), de ren, carn de foca, cuixes de granota o d'altres animals, fresques, refrigerades o congelades, excepte d'aviram de la partida 01.05, de boví, porcí, oví, cabrú, cavallí, asiní i mular
Tema020910Cansalada i greixos sense fondre de porc frescos, refrigerats, congelats, salats o en salmorra, assecats o fumats
Tema020990Cansalada i greixos sense fondre d'aviram frescos, refrigerats, congelats, salats o en salmorra, assecats o fumats
Tema021011Pernils, espatlles amb els trossos de porcí sense desossar salats o en salmorra, assecats o fumats
Tema021012Cansalada viada amb els trossos de porcí salats o en salmorra, assecats o fumats
Tema021019Carn de porcí sense desossar salada o en salmorra, assecada o fumada, excepte cansalada viada amb els trossos, i de pernils i espatlles amb els trossos
Tema021020Carn de boví salada o en salmorra, assecada o fumada
Tema021091Carn i despulles comestibles de primats salada o en salmorra, assecada o fumada (inclosa la farina i pols comestible)
Tema021092Carn i despulles comestibles de balenes, dofins i marsopes (mamífers de l'ordre dels cetacis); manatís i dugongs (mamífers de l'ordre dels sirènids); otàries i foques, lleons marins i morses (mamífers del subordre dels pinnípedes) salada o en salmorra, assecada o fumada (inclosa la farina i pols comestible)
Tema021093Carn i despulles comestibles de rèptils (incloses les serps i les tortugues de mar) salada o en salmorra, assecada o fumada (inclosa la farina i pols comestible)
Tema021099Altres carns i despulles salades o en salmorra, assecades o fumades, excepte de primats, balenes, dofins, marsopes, manatís, dugongs, otàries, foques, lleons marins, morses i rèptils (inclosa la farina i pols comestible)
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaCapítolNUM296
2TemaPartidaNUM41222
3TemaSubpartidaNUM65387
4TemaPosicióNUM89534