Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de les Comunitats Europees
Unió Europea
Reglament (CE) 1549/2006 de la Comissió de 17 d'octubre de 2006
2007
Català
TemaPosició
CodiDescripció
Tema01011010Cavalls reproductors de raça pura
Tema01011090Ases, muls i muls somerins reproductors de raça pura
Tema01019011Cavalls per a escorxador, excepte reproductors de raça pura
Tema01019019Cavalls, excepte reproductors de raça pura i per a escorxador
Tema01019030Ases, excepte reproductors de raça pura
Tema01019090Muls i muls somerins, excepte reproductors de raça pura
Tema01021010Vedelles que no hagin parit mai, reproductores de raça pura
Tema01021030Vaques reproductores de raça pura
Tema01021090Bovins reproductors de raça pura, excepte vedelles que no hagin parit mai i de vaques
Tema01029005Bovins domèstics de pes no superior a 80 kg, excepte reproductors de raça pura
Tema01029021Bovins domèstics per a escorxador de pes superior a 80 kg sense excedir de 160 kg, excepte reproductors de raça pura
Tema01029029Bovins domèstics de pes superior a 80 kg sense excedir de 160 kg, excepte reproductors de raça pura i per a escorxador
Tema01029041Bovins domèstics per a escorxadors de pes superior a 160 kg sense excedir de 300 kg, excepte reproductors de raça pura
Tema01029049Bovins domèstics de pes superior a 160 kg sense excedir de 300 kg, excepte reproductors de raça pura i per a escorxador
Tema01029051Vedelles domèstiques que no hagin parit mai per a escorxador de pes superior a 300 kg, excepte reproductores de raça pura
Tema01029059Vedelles domèstiques que no hagin parit mai de pes superior a 300 kg, excepte reproductores de raça pura i a escorxador
Tema01029061Vaques domèstiques de pes superior a 300 kg per a escorxador, excepte reproductores de raça pura
Tema01029069Vaques domèstiques de pes superior a 300 kg, excepte reproductores de raça pura i per a escorxador
Tema01029071Bovins domèstics de pes superior a 300 kg per a escorxador, excepte reproductors de raça pura, vedelles que no hagin parit mai i vaques
Tema01029079Bovins de les espècies domèstiques, de pes superior a 300 kg, excepte reproductors de raça pura, vedelles que no hagin parit mai, vaques i destinats a escorxador
Tema01029090Bovins, excepte domèstics i reproductors de raça pura
Tema01031000Porcins reproductors de raça pura
Tema01039110Porcins domèstics de pes inferior a 50 kg, excepte reproductors de raça pura
Tema01039190Porcins de pes inferior a 50 kg, excepte espècies domèstiques i de reproductors de raça pura
Tema01039211Truges domèstiques que hagin parit almenys una vegada i que pesin 160 kg com a mínim, excepte reproductores de raça pura
Tema01039219Porcins domèstics de pes superior o igual a 50 kg, excepte truges que hagin parit almenys una vegada de pes superior o igual a 160 kg i de reproductors de raça pura
Tema01039290Porcins de pes superior o igual a 50 kg, excepte espècies domèstiques i de reproductors de raça pura
Tema01041010Ovins reproductors de raça pura
Tema01041030Bens fins a un any d'edat, excepte reproductors de raça pura
Tema01041080Ovins, excepte bens fins a un any d'edat i reproductors de raça pura
Tema01042010Cabruns reproductors de raça pura
Tema01042090Cabruns, excepte reproductors de raça pura
Tema01051111Races ponedores de pollets femelles domèstics de selecció i de multiplicació (del gènere Gallus domesticus), de pes inferior o igual a 185 g
Tema01051119Pollets femelles domèstics de selecció i de multiplicació (del gènere Gallus domesticus) de pes inferior o igual a 185 g, excepte races ponedores
Tema01051191Races ponedores de pollets (del gènere Gallus domesticus) de pes inferior o igual a 185 g, excepte pollets femelles de selecció i de multiplicació
Tema01051199Pollets domèstics (del gènere Gallus domesticus) de pes inferior o igual a 185 g, excepte races ponedores i de pollets femelles de selecció i de multiplicació
Tema01051200Galls dindis
Tema01051920Oques domèstiques de pes inferior o igual a 185 g
Tema01051990Ànecs i pintades domèstics de pes inferior o igual a 185 g
Tema01059400Galls i gallines domèstics de pes superior a 185 g
Tema01059910Ànecs domèstics de pes superior a 185 g
Tema01059920Oques domèstiques de pes superior a 185 g
Tema01059930Galls dindis domèstics de pes superior a 185 g
Tema01059950Pintades domèstiques de pes superior a 185 g
Tema01061100Primats
Tema01061200Balenes, dofins i marsopes; manatins i dugongs
Tema01061910Conills domèstics
Tema01061990Altres mamífers, excepte primats, balenes, dofins, marsopes, manatins, dugongs i conills domèstics
Tema01062000Rèptils (incloses les serps i les tortugues de mar)
Tema01063100Aus rapinyaires
Tema01063200Psitaciformes (inclosos lloros, guacamais, cacatues i altres papagais)
Tema01063910Coloms
Tema01063990Altres aus, excepte galls, gallines, ànecs, oques, galls dindis, pintades, aus rapinyaires, psitaciformes i coloms
Tema01069000Altres animals, excepte mamífers, rèptils i aus
Tema02011000Còrpores i mitges còrpores de boví fresques o refrigerades
Tema02012020Quarters de boví (anomenats compensats) sense desossar frescos o refrigerats
Tema02012030Quarters del davant de boví sense desossar units o separats, frescos o refrigerats
Tema02012050Quarters del darrere de boví sense desossar units o separats, frescos o refrigerats
Tema02012090Peces de boví sense desossar fresques o refrigerades, excepte còrpores i mitges còrpores, quarters anomenats compensats, quarters del davant units o separats, i quarters del darrere units o separats
Tema02013000Carn de boví desossada fresca o refrigerada
Tema02021000Còrpores i mitges còrpores de boví congelades
Tema02022010Quarters de boví (anomenats compensats) sense desossar congelats
Tema02022030Quarters del davant de boví sense desossar units o separats i congelats
Tema02022050Quarters del darrere de boví sense desossar units o separats i congelats
Tema02022090Peces de boví sense desossar congelades, excepte còrpores i mitges còrpores, quarters anomenats compensats, quarters del davant units o separats, i quarters del darrere units o separats
Tema02023010Quarters del davant de boví desossats i congelats, sencers o tallats en cinc trossos com a màxim, que presenten cada quarters del davant en un sol bloc de congelació i els quarters (anomenats compensats) presentats en dos blocs: un, el quarter del davant sencer o tallat en cinc trossos com a màxim i, l'altre, el quarter del darrere en un únic tros, excepte filets
Tema02023050Talls de quarters del davant i talls de pit de boví (anomenats australians) desossats i congelats
Tema02023090Carn de boví desossada i congelada, excepte quarters del davant sencers o tallats en cinc trossos, quarters (anomenats compensats) presentats en dos blocs: un, el quarter del davant sencer o tallat en cinc trossos i, l'altre, el quarter del darrere en un únic tros, i talls de quarters del davant i talls de pit (anomenats australians)
Tema02031110Còrpores i mitges còrpores de porcí domèstic fresques o refrigerades
Tema02031190Còrpores i mitges còrpores de porcí fresques o refrigerades, excepte porcí domèstic
Tema02031211Pernils amb els trossos de porcí domèstic sense desossar frescos o refrigerats
Tema02031219Espatlles amb els trossos de porcí domèstic sense desossar frescos o refrigerats
Tema02031290Pernils, espatlles amb els trossos de porcí sense desossar frescos o refrigerats, excepte porcí domèstic
Tema02031911Parts del davant amb els trossos de porcí domèstic frescos o refrigerats
Tema02031913Costelles amb els trossos de porcí domèstic frescos o refrigerats
Tema02031915Cansalada viada amb els trossos de porcí domèstic frescos o refrigerats
Tema02031955Carn de porcí domèstic desossada fresca o refrigerada, excepte parts del davant, costelles i cansalada viada, amb els trossos
Tema02031959Carn de porcí domèstic fresca o refrigerada, excepte desossada, còrpores i mitges còrpores, pernils, espatlles, parts del davant, costelles i cansalada viada, amb els trossos
Tema02031990Carn de porcí sense desossar fresca o refrigerada, excepte de porcí domèstic, còrpores i mitges còrpores, pernils, espatlles, amb els trossos
Tema02032110Còrpores i mitges còrpores de porcí domèstic congelades
Tema02032190Còrpores i mitges còrpores de porcí congelades, excepte de porcí domèstic
Tema02032211Pernils amb els trossos de porcí domèstic sense desossar congelats
Tema02032219Espatlles amb els trossos de porcí domèstic sense desossar congelats
Tema02032290Pernils, espatlles amb els trossos de porcí sense desossar congelats, excepte de porcí domèstic
Tema02032911Parts del davant amb els trossos de porcí domèstic congelats
Tema02032913Costelles amb els trossos de porcí domèstic congelats
Tema02032915Cansalada viada amb els trossos de porcí domèstic congelats
Tema02032955Carn de porcí domèstic desossada congelada, excepte parts del davant, costelles, cansalada viada amb els trossos
Tema02032959Carn de porcí domèstic congelada, excepte desossada, parts del davant, costelles, cansalada viada amb els trossos
Tema02032990Carn de porcí sense desossar congelada, excepte de porcí domèstic, còrpores i mitges còrpores, pernils, espatlles, amb els trossos
Tema02041000Còrpores i mitges còrpores de be fresques o refrigerades
Tema02042100Còrpores i mitges còrpores d'oví fresques o refrigerades, excepte de be
Tema02042210Parts anteriors de còrpores i quarters del davant d'oví sense desossar fresques o refrigerades
Tema02042230Mitjanes o mitges mitjanes d'oví sense desossar fresques o refrigerades
Tema02042250Parts posteriors de còrpores i quarters del darrere d'oví sense desossar fresques o refrigerades
Tema02042290Trossos d'oví sense desossar frescos o refrigerats, excepte còrpores i mitges còrpores, parts anteriors de còrpores i quarters del davant, mitjanes i mitges mitjanes, i parts posteriors de còrpores i quarters del darrere
Tema02042300Carn d'oví desossada fresca o refrigerada
Tema02043000Còrpores i mitges còrpores de be congelades
Tema02044100Còrpores i mitges còrpores d'oví congelades, excepte de be
Tema02044210Parts anteriors de còrpores i quarters del davant d'oví sense desossar congelades
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaCapítolNUM296
2TemaPartidaNUM41221
3TemaSubpartidaNUM65052
4TemaPosicióNUM89720