Skip to main content

Aggregate 16 industrial sectors

Aggregate 16 industrial sectors
Level Code Description
Industrial sector 01 Energia
Agrupacions 11 Extracció, preparació i aglomeració de combustibles sòlids. Coqueries
Agrupacions 12 Extracció de petroli i gas natural
Agrupacions 13 Refinació de petroli
Agrupacions 14 Extracció i transformació de minerals radioactius
Agrupacions 15 Producció, transport i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
Industrial sector 02 Aigua
Agrupacions 16 Captació, depuració i distribució d'aigua
Industrial sector 03 Minerals i 1a. transformació del metall
Agrupacions 21 Extracció i preparació de minerals metàl·lics
Agrupacions 22 Producció i primera transformació de metalls
Industrial sector 04 Minerals i productes no metàl·lics
Agrupacions 23 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
Agrupacions 24 Indústries de productes minerals no metàl·lics
Industrial sector 05 Indústria química
Agrupacions 25 Indústries químiques
Industrial sector 06 Construccons i articles metàl·lics
Agrupacions 31 Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
Industrial sector 07 Maquinària per a la producció
Agrupacions 32 Construcció de maquinària i equips mecànics
Industrial sector 08 Maquinària d'oficina i instruments
Agrupacions 33 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la instal·lació)
Agrupacions 39 Fabricació d'instruments de precisió, òptica i similars
Industrial sector 09 Material elèctric i electrònic
Agrupacions 34 Construcció de maquinària i material elèctric
Agrupacions 35 Fabricació de material electrònic (llevat d'ordinadors)
Industrial sector 10 Material de transport
Agrupacions 36 Construcció de vehicles automòbils i les seves peces de recanvi
Agrupacions 37 Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells
Agrupacions 38 Construcció d'altres materials de transport
Industrial sector 11 Productes alimentaris
Agrupacions 41 Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac
Agrupacions 42 Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac
Industrial sector 12 Tèxtil, cuiro, calçat i confecció
Agrupacions 43 Indústries tèxtils
Agrupacions 44 Indústries del cuir
Agrupacions 45 Indústries del calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
Industrial sector 13 Fusta, suro i mobles de fusta
Agrupacions 46 Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
Industrial sector 14 Paper i edició
Agrupacions 47 Indústries del paper i fabricació d'articles de paper. Arts gràfiques i edició
Industrial sector 15 Cautxú i materies plàstiques
Agrupacions 48 Indústries de transformació del cautxú i de matèries plàstiques
Industrial sector 16 Altres manufactures
Agrupacions 49 Altres indústries manufactureres