Skip to main content

Aggregate 14 industrial sectors

Aggregate 14 industrial sectors
Level Code Description
Industrial sector 01 Indústries extractives, petroli i energia
Divisions 10 Extracció i aglomeració d'antracita, hulla, lignit i torba
Divisions 11 Extracció de petroli brut i de gas natural; activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció
Divisions 12 Extracció de minerals d'urani i de tori
Divisions 13 Extracció de minerals metàl·lics
Divisions 14 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
Divisions 23 Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears
Divisions 40 Producció i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
Divisions 41 Captació, depuració i distribució d'aigua
Industrial sector 02 Alimentació, begudes i tabac
Divisions 15 Indústries de productes alimentaris i begudes
Divisions 16 Indústries del tabac
Industrial sector 03 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
Divisions 17 Indústries tèxtils
Divisions 18 Indústries de la confecció i de la pelleteria
Divisions 19 Preparació, adobament i acabament del cuir; fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de basteria, talabarderia i sabateria
Industrial sector 04 Indústries de la fusta i del suro
Divisions 20 Indústries de la fusta i del suro, llevat de mobles; cistelleria i esparteria
Industrial sector 05 Paper, edició, arts gràfiques i reprografia
Divisions 21 Indústries del paper
Divisions 22 Edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Industrial sector 06 Indústries químiques
Divisions 24 Indústries químiques
Industrial sector 07 Cautxú i matèries plàstiques
Divisions 25 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Industrial sector 08 Altres productes minerals no metàl·lics
Divisions 26 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Industrial sector 09 Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics
Divisions 27 Metal·lúrgia
Divisions 28 Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
Industrial sector 10 Maquinària i equips mecànics
Divisions 29 Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
Industrial sector 11 Màquines d'oficina i instruments
Divisions 30 Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
Divisions 33 Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
Industrial sector 12 Equips elèctrics i electrònics
Divisions 31 Fabricació de maquinària i materials elèctrics
Divisions 32 Fabricació de materials electrònics; fabricació d'equips i aparells de ràdio, televisió i comunicacions
Industrial sector 13 Fabricació de materials de transport
Divisions 34 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Divisions 35 Fabricació d'altres materials de transport
Industrial sector 14 Indústries manufactureres diverses
Divisions 36 Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
Divisions 37 Reciclatge