Saltar al contingut principal
Proposta d'etiquetes curtes
Nivell Codi Descripció
Seccions A Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura
Subseccions AA Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura
Divisions 01 Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats
Grups 011 Producció agrícola
Grups 012 Producció ramadera
Grups 013 Producció agrícola combinada amb la ramadera
Grups 014 Serveis agricultura i ramaderia
Grups 015 Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica
Divisions 02 Silvicultura, explotació forestal i serveis relacionats
Grups 020 Silvicultura, explotació forestal i serveis relacionats
Seccions B Pesca
Subseccions BB Pesca
Divisions 05 Pesca, aqüicultura i serveis relacionats
Grups 050 Pesca, aqüicultura i serveis relacionats
Seccions C Indústries extractives
Subseccions CA Extracció productes energètics
Divisions 10 Extracció i aglomeració antracita, hulla, lignit, torba
Grups 101 Extracció i aglomeració antracita i hulla
Grups 102 Extracció i aglomeració lignit bru
Grups 103 Extracció i aglomeració torba
Divisions 11 Extracció petroli brut i gas natural, exc. prospecció
Grups 111 Extracció petroli brut i gas natural
Grups 112 Serveis explotacions petrolíferes i de gas
Divisions 12 Extracció minerals urani i tori
Grups 120 Extracció minerals urani i tori
Subseccions CB Extracció altres minerals exc. productes energètics
Divisions 13 Extracció minerals metàl·lics
Grups 131 Extracció minerals de ferro
Grups 132 Extracció minerals metàl·lics no fèrrics
Divisions 14 Extracció minerals no metàl·lics ni energètics
Grups 141 Extracció pedra
Grups 142 Extracció sorres i argiles
Grups 143 Extracció minerals per a adobs i productes químics
Grups 144 Producció sal
Grups 145 Extracció minerals no metàl·lics ni energètics ncaa
Seccions D Indústries manufactureres
Subseccions DA Indústries alimentació, begudes i tabac
Divisions 15 Indústries productes alimentaris i begudes
Grups 151 Indústries càrnies
Grups 152 Elaboració i conservació peix i productes peix
Grups 153 Preparació i conservació fruites i hortalisses
Grups 154 Fabricació greixos i olis (vegetals i animals)
Grups 155 Indústries làcties
Grups 156 Fabricació productes molineria, midons i amilacis
Grups 157 Fabricació productes per a l'alimentació animal
Grups 158 Fabricació altres productes alimentaris
Grups 159 Elaboració begudes
Divisions 16 Indústries del tabac
Grups 160 Indústries del tabac
Subseccions DB Indústries tèxtils i de la confecció
Divisions 17 Indústries tèxtils
Grups 171 Preparació i filatura de fibres tèxtils
Grups 172 Fabricació teixits tèxtils
Grups 173 Acabament de tèxtils
Grups 174 Fabricació articles confeccionats amb tèxtils
Grups 175 Altres indústries tèxtils
Grups 176 Fabricació teixits de punt
Grups 177 Fabricació articles amb teixits de punt
Divisions 18 Indústries confecció i pelleteria
Grups 181 Confecció peces de vestir de cuir
Grups 182 Confecció peces de vestir amb tèxtils
Grups 183 Preparació i tenyiment pells; articles pelleteria
Subseccions DC Indústries cuir i calçat
Divisions 19 Cuir, marroquineria; guarnicioneria i sabateria
Grups 191 Preparació, adob i acabament del cuir
Grups 192 Fabricació marroquineria, guarnicioneria i talabarderia
Grups 193 Fabricació calçat
Subseccions DD Indústries fusta i suro
Divisions 20 Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria
Grups 201 Serrada i planejament fusta; preparació industrial
Grups 202 Fabricació fulloles, taulers contraplacats i altres
Grups 203 Fabricació estructures de fusta i ebenisteria
Grups 204 Fabricació envasos i embalatges de fusta
Grups 205 Fabricació altres productes fusta; suro i cistelleria
Subseccions DE Indústries paper, arts gràfiques i suports enregistrats
Divisions 21 Indústries paper
Grups 211 Fabricació pasta de paper, paper i cartó
Grups 212 Fabricació articles paper i cartó
Divisions 22 Edició, arts gràfiques i suports enregistrats
Grups 221 Edició
Grups 222 Arts gràfiques
Grups 223 Reproducció suports enregistrats
Subseccions DF Refinació petroli i tractament combustibles nuclears
Divisions 23 Coqueries, refinació petroli i combustibles nuclears
Grups 231 Coqueries
Grups 232 Refinació petroli
Grups 233 Tractament combustibles nuclears
Subseccions DG Indústries químiques
Divisions 24 Indústries químiques
Grups 241 Fabricació productes químics bàsics
Grups 242 Fabricació plaguicides i altres agroquímics
Grups 243 Fabricació pintures, vernissos i tintes impremta
Grups 244 Fabricació productes farmacèutics
Grups 245 Fabricació sabons, perfums i productes higiene
Grups 246 Fabricació altres productes químics
Grups 247 Fabricació fibres artificials i sintètiques
Subseccions DH Transformació del cautxú i de matèries plàstiques
Divisions 25 Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques
Grups 251 Fabricació productes cautxú
Grups 252 Fabricació productes matèries plàstiques
Subseccions DI Fabricació altres productes minerals no metàl·lics
Divisions 26 Indústries altres productes minerals no metàl·lics
Grups 261 Fabricació vidre i productes vidre
Grups 262 Fabricació productes ceràmics
Grups 263 Fabricació rajoles de València i rajoles ceràmica
Grups 264 Fabricació productes terra cuita per a construcció
Grups 265 Fabricació ciment, calç i guix
Grups 266 Fabricació elements formigó, guix i ciment
Grups 267 Indústries de la pedra ornamental i per a la construcció
Grups 268 Fabricació productes minerals no metàl·lics ncaa
Subseccions DJ Metal·lúrgia i fabricació productes metàl·lics
Divisions 27 Metal·lúrgia
Grups 271 Fabricació productes bàsics ferro, acer, ferroaliatges
Grups 272 Fabricació tubs
Grups 273 Altres activitats transformació ferro i acer
Grups 274 Producció i transformació metalls no fèrrics
Grups 275 Fosa de metalls
Divisions 28 Productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
Grups 281 Fabricació elements metàl·lics per a construcció
Grups 282 Fabricació contenidors de metall i calderes
Grups 283 Fabricació generadors de vapor
Grups 284 Forja, estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia
Grups 285 Tractament metalls; enginyeria mecànica compte d'altri
Grups 286 Fabricació articles ganiveteria i ferreteria
Grups 287 Fabricació productes metàl·lics, excepte mobles
Subseccions DK Construcció maquinària i equips mecànics
Divisions 29 Construcció maquinària i equips mecànics
Grups 291 Fabricació màquines, equips i materials mecànics
Grups 292 Fabricació altra maquinària i equips mecànics
Grups 293 Fabricació maquinària agrària
Grups 294 Fabricació de màquines eina
Grups 295 Fabricació maquinària diversa per a usos específics
Grups 296 Fabricació armes i municions
Grups 297 Fabricació aparells domèstics
Subseccions DL Materials i equips elèctrics, electrònics i òptics
Divisions 30 Fabricació màquines d'oficina i equips informàtics
Grups 300 Fabricació màquines d'oficina i equips informàtics
Divisions 31 Fabricació maquinària i materials elèctrics
Grups 311 Fabricació motors elèctrics i transformadors
Grups 312 Fabricació d'aparells distribució i control elèctrics
Grups 313 Fabricació fils i cables elèctrics aïllats
Grups 314 Fabricació acumuladors i piles elèctriques
Grups 315 Fabricació llums elèctrics i aparells il·luminació
Grups 316 Fabricació altres tipus equips elèctrics
Divisions 32 Material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions
Grups 321 Fabricació vàlvules i components electrònics
Grups 322 Fabricació transmissors i aparells radiotelefonia
Grups 323 Fabricació aparells recepció i reproducció so i imatge
Divisions 33 Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió
Grups 331 Fabricació equips i instruments medicoquirúrgics
Grups 332 Fabricació instruments de mesura i control
Grups 333 Fabricació equips control processos industrials
Grups 334 Fabricació instruments òptica i equips fotogràfics
Grups 335 Fabricació rellotges
Subseccions DM Fabricació material de transport
Divisions 34 Fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Grups 341 Fabricació vehicles de motor
Grups 342 Fabricació carrosseries per a vehicles de motor
Grups 343 Fabricació accessoris no elèctrics vehicles de motor
Divisions 35 Fabricació altres materials de transport
Grups 351 Construcció i reparació naval
Grups 352 Fabricació material ferroviari
Grups 353 Construcció aeronàutica i espacial
Grups 354 Fabricació motocicletes i bicicletes
Grups 355 Fabricació altres materials de transport ncaa
Subseccions DN Indústries manufactureres diverses
Divisions 36 Fabricació mobles; altres indústries manufactureres
Grups 361 Fabricació mobles
Grups 362 Fabricació joieria, orfebreria i argenteria
Grups 363 Fabricació instruments musicals
Grups 364 Fabricació articles esport
Grups 365 Fabricació jocs i joguines
Grups 366 Altres indústries manufactureres diverses
Divisions 37 Reciclatge
Grups 371 Reciclatge de ferralla i residus de metall
Grups 372 Reciclatge de residus no metàl·lics
Seccions E Energia elèctrica, gas i aigua
Subseccions EE Energia elèctrica, gas i aigua
Divisions 40 Energia elèctrica, gas i aigua calenta
Grups 401 Producció i distribució d'energia elèctrica
Grups 402 Producció gas; distribució combustibles gasosos
Grups 403 Producció i distribució de vapor i aigua calenta
Divisions 41 Captació, potabilització i distribució d'aigua
Grups 410 Captació, potabilització i distribució d'aigua
Seccions F Construcció
Subseccions FF Construcció
Divisions 45 Construcció
Grups 451 Preparació d'obres
Grups 452 Construcció immobles i obres enginyeria civil
Grups 453 Instal·lacions d'edificis i obres
Grups 454 Acabament d'edificis i obres
Grups 455 Lloguer equips construcció o demolició amb operari
Seccions G Comerç i reparacions
Subseccions GG Comerç i reparacions
Divisions 50 Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor
Grups 501 Venda de vehicles de motor
Grups 502 Manteniment i reparació de vehicles de motor
Grups 503 Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor
Grups 504 Venda i reparació de motocicletes i recanvis
Grups 505 Venda al detall de carburants per a l'automoció
Divisions 51 Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor
Grups 511 Intermediaris comerç
Grups 512 Comerç engròs matèries agràries i animals vius
Grups 513 Comerç engròs aliments, begudes i tabac
Grups 514 Comerç engròs productes consum, excepte alimentaris
Grups 515 Comerç engròs productes no agraris semielaborats
Grups 516 Comerç engròs maquinària i equips
Grups 517 Altres tipus comerç engròs
Divisions 52 Comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions
Grups 521 Comerç detall establiments no especialitzats
Grups 522 Comerç detall aliments, begudes i tabac
Grups 523 Comerç detall productes farmacèutics i de bellesa
Grups 524 Altres tipus de comerç detall articles nous
Grups 525 Comerç detall béns segona mà, en establiments
Grups 526 Comerç detall fora d'establiments
Grups 527 Reparació efectes personals i efectes domèstics
Seccions H Hoteleria
Subseccions HH Hoteleria
Divisions 55 Hoteleria
Grups 551 Hotels
Grups 552 Càmpings i altres tipus d'allotjament de curta durada
Grups 553 Restaurants
Grups 554 Establiments de begudes
Grups 555 Menjadors col·lectius i provisió menjars preparats
Seccions I Transport, emmagatzematge i comunicacions
Subseccions II Transport, emmagatzematge i comunicacions
Divisions 60 Transport terrestre; transport per canonades
Grups 601 Transport per ferrocarril
Grups 602 Altres tipus de transport terrestre
Grups 603 Transport per canonades
Divisions 61 Transport marítim, de cabotatge i per vies interior
Grups 611 Transport marítim
Grups 612 Transport per vies de navegació interior
Divisions 62 Transport aeri i espacial
Grups 621 Transport aeri regular
Grups 622 Transport aeri discrecional
Grups 623 Transport espacial
Divisions 63 Activitats afins al transport; agències de viatges
Grups 631 Manipulació i dipòsit de mercaderies
Grups 632 Altres activitats afins al transport
Grups 633 Agències de viatges i operadors turístics
Grups 634 Organització del transport de mercaderies
Divisions 64 Correus i telecomunicacions
Grups 641 Activitats postals i de correus
Grups 642 Telecomunicacions
Seccions J Mediació financera
Subseccions JJ Mediació financera
Divisions 65 Mediació financera, exc. assegurances i plans pensions
Grups 651 Mediació monetària
Grups 652 Altres tipus de mediació financera
Divisions 66 Assegurances i plans de pensions, exc. SS obligatòria
Grups 660 Assegurances i plans de pensions, exc. SS obligatòria
Divisions 67 Activitats auxiliars mediació financera
Grups 671 Altres activitats auxiliars mediació financera
Grups 672 Activitats auxiliars assegurances i plans pensions
Seccions K Activitats immobiliàries i lloguers; serv. empresarials
Subseccions KK Activitats immobiliàries i lloguers; serv. empresarials
Divisions 70 Activitats immobiliàries
Grups 701 Activitats immobiliàries per compte propi
Grups 702 Lloguer de béns immobiliaris per compte propi
Grups 703 Activitats immobiliàries per compte d'altri
Divisions 71 Activitats de lloguer
Grups 711 Lloguer d'automòbils
Grups 712 Lloguer d'altres mitjans de transport
Grups 713 Lloguer de maquinària i equips
Grups 714 Lloguer d'efectes personals i efectes domèstics
Divisions 72 Activitats informàtiques
Grups 721 Consulta d'equips informàtics
Grups 722 Consultes i subministrament de programes informàtics
Grups 723 Processament de dades
Grups 724 Activitats relacionades amb bases de dades
Grups 725 Manteniment i reparació d'equips informàtics
Grups 726 Altres activitats informàtiques
Divisions 73 Recerca i desenvolupament
Grups 731 Recerca i desenvolupament de ciències tècniques
Grups 732 Recerca i desenvolupament de ciències socials
Divisions 74 Altres activitats empresarials
Grups 741 Activitats jurídiques, comptables i gestió empresarial
Grups 742 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
Grups 743 Assaigs i anàlisis tècnics
Grups 744 Publicitat
Grups 745 Selecció i col·locació de personal
Grups 746 Serveis d'investigació i de seguretat
Grups 747 Activitats industrials de neteja
Grups 748 Activitats empresarials diverses
Seccions L Administració pública, defensa i SS obligatòria
Subseccions LL Administració pública, defensa i SS obligatòria
Divisions 75 Administració pública, defensa i SS obligatòria
Grups 751 Administració pública
Grups 752 Prestació pública de serveis a la comunitat
Grups 753 Seguretat Social obligatòria
Seccions M Educació
Subseccions MM Educació
Divisions 80 Educació
Grups 801 Ensenyament primari
Grups 802 Ensenyament secundari
Grups 803 Ensenyament superior
Grups 804 Formació permanent i altres activitats d'ensenyament
Seccions N Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
Subseccions NN Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
Divisions 85 Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
Grups 851 Activitats sanitàries
Grups 852 Activitats veterinàries
Grups 853 Activitats de serveis socials
Seccions O Altres activitats socials i de serveis; serv. personals
Subseccions OO Altres activitats socials i de serveis; serv. personals
Divisions 90 Activitats de sanejament públic
Grups 900 Activitats de sanejament públic
Divisions 91 Activitats associatives
Grups 911 Activitats organitzacions empresarials i patronals
Grups 912 Activitats sindicals
Grups 913 Activitats associatives diverses
Divisions 92 Activitats recreatives, culturals i esportives
Grups 921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo
Grups 922 Activitats de ràdio i televisió
Grups 923 Altres activitats artístiques i d'espectacles
Grups 924 Activitats d'agències de notícies
Grups 925 Activitats de biblioteques, arxius i museus
Grups 926 Activitats esportives
Grups 927 Activitats recreatives diverses
Divisions 93 Activitats diverses de serveis personals
Grups 930 Activitats diverses de serveis personals
Seccions P Activitats de les llars
Subseccions PP Activitats de les llars
Divisions 95 Activitats de les llars que ocupen personal domèstic
Grups 950 Activitats de les llars que ocupen personal domèstic
Divisions 96 Activitats de les llars que produeixen béns ús propi
Grups 960 Activitats de les llars que produeixen béns ús propi
Divisions 97 Activitats de les llars que produeixen serveis ús propi
Grups 970 Activitats de les llars que produeixen serveis ús propi
Seccions Q Organismes extraterritorials
Subseccions QQ Organismes extraterritorials
Divisions 99 Organismes extraterritorials
Grups 990 Organismes extraterritorials