Skip to main content
Short tags proposal
Level Code Description
Sections A Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura
Subsections AA Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura
Divisions 01 Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats
Groups 011 Producció agrícola
Groups 012 Producció ramadera
Groups 013 Producció agrícola combinada amb la ramadera
Groups 014 Serveis agricultura i ramaderia
Groups 015 Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica
Divisions 02 Silvicultura, explotació forestal i serveis relacionats
Groups 020 Silvicultura, explotació forestal i serveis relacionats
Sections B Pesca
Subsections BB Pesca
Divisions 05 Pesca, aqüicultura i serveis relacionats
Groups 050 Pesca, aqüicultura i serveis relacionats
Sections C Indústries extractives
Subsections CA Extracció productes energètics
Divisions 10 Extracció i aglomeració antracita, hulla, lignit, torba
Groups 101 Extracció i aglomeració antracita i hulla
Groups 102 Extracció i aglomeració lignit bru
Groups 103 Extracció i aglomeració torba
Divisions 11 Extracció petroli brut i gas natural, exc. prospecció
Groups 111 Extracció petroli brut i gas natural
Groups 112 Serveis explotacions petrolíferes i de gas
Divisions 12 Extracció minerals urani i tori
Groups 120 Extracció minerals urani i tori
Subsections CB Extracció altres minerals exc. productes energètics
Divisions 13 Extracció minerals metàl·lics
Groups 131 Extracció minerals de ferro
Groups 132 Extracció minerals metàl·lics no fèrrics
Divisions 14 Extracció minerals no metàl·lics ni energètics
Groups 141 Extracció pedra
Groups 142 Extracció sorres i argiles
Groups 143 Extracció minerals per a adobs i productes químics
Groups 144 Producció sal
Groups 145 Extracció minerals no metàl·lics ni energètics ncaa
Sections D Indústries manufactureres
Subsections DA Indústries alimentació, begudes i tabac
Divisions 15 Indústries productes alimentaris i begudes
Groups 151 Indústries càrnies
Groups 152 Elaboració i conservació peix i productes peix
Groups 153 Preparació i conservació fruites i hortalisses
Groups 154 Fabricació greixos i olis (vegetals i animals)
Groups 155 Indústries làcties
Groups 156 Fabricació productes molineria, midons i amilacis
Groups 157 Fabricació productes per a l'alimentació animal
Groups 158 Fabricació altres productes alimentaris
Groups 159 Elaboració begudes
Divisions 16 Indústries del tabac
Groups 160 Indústries del tabac
Subsections DB Indústries tèxtils i de la confecció
Divisions 17 Indústries tèxtils
Groups 171 Preparació i filatura de fibres tèxtils
Groups 172 Fabricació teixits tèxtils
Groups 173 Acabament de tèxtils
Groups 174 Fabricació articles confeccionats amb tèxtils
Groups 175 Altres indústries tèxtils
Groups 176 Fabricació teixits de punt
Groups 177 Fabricació articles amb teixits de punt
Divisions 18 Indústries confecció i pelleteria
Groups 181 Confecció peces de vestir de cuir
Groups 182 Confecció peces de vestir amb tèxtils
Groups 183 Preparació i tenyiment pells; articles pelleteria
Subsections DC Indústries cuir i calçat
Divisions 19 Cuir, marroquineria; guarnicioneria i sabateria
Groups 191 Preparació, adob i acabament del cuir
Groups 192 Fabricació marroquineria, guarnicioneria i talabarderia
Groups 193 Fabricació calçat
Subsections DD Indústries fusta i suro
Divisions 20 Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria
Groups 201 Serrada i planejament fusta; preparació industrial
Groups 202 Fabricació fulloles, taulers contraplacats i altres
Groups 203 Fabricació estructures de fusta i ebenisteria
Groups 204 Fabricació envasos i embalatges de fusta
Groups 205 Fabricació altres productes fusta; suro i cistelleria
Subsections DE Indústries paper, arts gràfiques i suports enregistrats
Divisions 21 Indústries paper
Groups 211 Fabricació pasta de paper, paper i cartó
Groups 212 Fabricació articles paper i cartó
Divisions 22 Edició, arts gràfiques i suports enregistrats
Groups 221 Edició
Groups 222 Arts gràfiques
Groups 223 Reproducció suports enregistrats
Subsections DF Refinació petroli i tractament combustibles nuclears
Divisions 23 Coqueries, refinació petroli i combustibles nuclears
Groups 231 Coqueries
Groups 232 Refinació petroli
Groups 233 Tractament combustibles nuclears
Subsections DG Indústries químiques
Divisions 24 Indústries químiques
Groups 241 Fabricació productes químics bàsics
Groups 242 Fabricació plaguicides i altres agroquímics
Groups 243 Fabricació pintures, vernissos i tintes impremta
Groups 244 Fabricació productes farmacèutics
Groups 245 Fabricació sabons, perfums i productes higiene
Groups 246 Fabricació altres productes químics
Groups 247 Fabricació fibres artificials i sintètiques
Subsections DH Transformació del cautxú i de matèries plàstiques
Divisions 25 Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques
Groups 251 Fabricació productes cautxú
Groups 252 Fabricació productes matèries plàstiques
Subsections DI Fabricació altres productes minerals no metàl·lics
Divisions 26 Indústries altres productes minerals no metàl·lics
Groups 261 Fabricació vidre i productes vidre
Groups 262 Fabricació productes ceràmics
Groups 263 Fabricació rajoles de València i rajoles ceràmica
Groups 264 Fabricació productes terra cuita per a construcció
Groups 265 Fabricació ciment, calç i guix
Groups 266 Fabricació elements formigó, guix i ciment
Groups 267 Indústries de la pedra ornamental i per a la construcció
Groups 268 Fabricació productes minerals no metàl·lics ncaa
Subsections DJ Metal·lúrgia i fabricació productes metàl·lics
Divisions 27 Metal·lúrgia
Groups 271 Fabricació productes bàsics ferro, acer, ferroaliatges
Groups 272 Fabricació tubs
Groups 273 Altres activitats transformació ferro i acer
Groups 274 Producció i transformació metalls no fèrrics
Groups 275 Fosa de metalls
Divisions 28 Productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
Groups 281 Fabricació elements metàl·lics per a construcció
Groups 282 Fabricació contenidors de metall i calderes
Groups 283 Fabricació generadors de vapor
Groups 284 Forja, estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia
Groups 285 Tractament metalls; enginyeria mecànica compte d'altri
Groups 286 Fabricació articles ganiveteria i ferreteria
Groups 287 Fabricació productes metàl·lics, excepte mobles
Subsections DK Construcció maquinària i equips mecànics
Divisions 29 Construcció maquinària i equips mecànics
Groups 291 Fabricació màquines, equips i materials mecànics
Groups 292 Fabricació altra maquinària i equips mecànics
Groups 293 Fabricació maquinària agrària
Groups 294 Fabricació de màquines eina
Groups 295 Fabricació maquinària diversa per a usos específics
Groups 296 Fabricació armes i municions
Groups 297 Fabricació aparells domèstics
Subsections DL Materials i equips elèctrics, electrònics i òptics
Divisions 30 Fabricació màquines d'oficina i equips informàtics
Groups 300 Fabricació màquines d'oficina i equips informàtics
Divisions 31 Fabricació maquinària i materials elèctrics
Groups 311 Fabricació motors elèctrics i transformadors
Groups 312 Fabricació d'aparells distribució i control elèctrics
Groups 313 Fabricació fils i cables elèctrics aïllats
Groups 314 Fabricació acumuladors i piles elèctriques
Groups 315 Fabricació llums elèctrics i aparells il·luminació
Groups 316 Fabricació altres tipus equips elèctrics
Divisions 32 Material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions
Groups 321 Fabricació vàlvules i components electrònics
Groups 322 Fabricació transmissors i aparells radiotelefonia
Groups 323 Fabricació aparells recepció i reproducció so i imatge
Divisions 33 Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió
Groups 331 Fabricació equips i instruments medicoquirúrgics
Groups 332 Fabricació instruments de mesura i control
Groups 333 Fabricació equips control processos industrials
Groups 334 Fabricació instruments òptica i equips fotogràfics
Groups 335 Fabricació rellotges
Subsections DM Fabricació material de transport
Divisions 34 Fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Groups 341 Fabricació vehicles de motor
Groups 342 Fabricació carrosseries per a vehicles de motor
Groups 343 Fabricació accessoris no elèctrics vehicles de motor
Divisions 35 Fabricació altres materials de transport
Groups 351 Construcció i reparació naval
Groups 352 Fabricació material ferroviari
Groups 353 Construcció aeronàutica i espacial
Groups 354 Fabricació motocicletes i bicicletes
Groups 355 Fabricació altres materials de transport ncaa
Subsections DN Indústries manufactureres diverses
Divisions 36 Fabricació mobles; altres indústries manufactureres
Groups 361 Fabricació mobles
Groups 362 Fabricació joieria, orfebreria i argenteria
Groups 363 Fabricació instruments musicals
Groups 364 Fabricació articles esport
Groups 365 Fabricació jocs i joguines
Groups 366 Altres indústries manufactureres diverses
Divisions 37 Reciclatge
Groups 371 Reciclatge de ferralla i residus de metall
Groups 372 Reciclatge de residus no metàl·lics
Sections E Energia elèctrica, gas i aigua
Subsections EE Energia elèctrica, gas i aigua
Divisions 40 Energia elèctrica, gas i aigua calenta
Groups 401 Producció i distribució d'energia elèctrica
Groups 402 Producció gas; distribució combustibles gasosos
Groups 403 Producció i distribució de vapor i aigua calenta
Divisions 41 Captació, potabilització i distribució d'aigua
Groups 410 Captació, potabilització i distribució d'aigua
Sections F Construcció
Subsections FF Construcció
Divisions 45 Construcció
Groups 451 Preparació d'obres
Groups 452 Construcció immobles i obres enginyeria civil
Groups 453 Instal·lacions d'edificis i obres
Groups 454 Acabament d'edificis i obres
Groups 455 Lloguer equips construcció o demolició amb operari
Sections G Comerç i reparacions
Subsections GG Comerç i reparacions
Divisions 50 Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor
Groups 501 Venda de vehicles de motor
Groups 502 Manteniment i reparació de vehicles de motor
Groups 503 Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor
Groups 504 Venda i reparació de motocicletes i recanvis
Groups 505 Venda al detall de carburants per a l'automoció
Divisions 51 Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor
Groups 511 Intermediaris comerç
Groups 512 Comerç engròs matèries agràries i animals vius
Groups 513 Comerç engròs aliments, begudes i tabac
Groups 514 Comerç engròs productes consum, excepte alimentaris
Groups 515 Comerç engròs productes no agraris semielaborats
Groups 516 Comerç engròs maquinària i equips
Groups 517 Altres tipus comerç engròs
Divisions 52 Comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions
Groups 521 Comerç detall establiments no especialitzats
Groups 522 Comerç detall aliments, begudes i tabac
Groups 523 Comerç detall productes farmacèutics i de bellesa
Groups 524 Altres tipus de comerç detall articles nous
Groups 525 Comerç detall béns segona mà, en establiments
Groups 526 Comerç detall fora d'establiments
Groups 527 Reparació efectes personals i efectes domèstics
Sections H Hoteleria
Subsections HH Hoteleria
Divisions 55 Hoteleria
Groups 551 Hotels
Groups 552 Càmpings i altres tipus d'allotjament de curta durada
Groups 553 Restaurants
Groups 554 Establiments de begudes
Groups 555 Menjadors col·lectius i provisió menjars preparats
Sections I Transport, emmagatzematge i comunicacions
Subsections II Transport, emmagatzematge i comunicacions
Divisions 60 Transport terrestre; transport per canonades
Groups 601 Transport per ferrocarril
Groups 602 Altres tipus de transport terrestre
Groups 603 Transport per canonades
Divisions 61 Transport marítim, de cabotatge i per vies interior
Groups 611 Transport marítim
Groups 612 Transport per vies de navegació interior
Divisions 62 Transport aeri i espacial
Groups 621 Transport aeri regular
Groups 622 Transport aeri discrecional
Groups 623 Transport espacial
Divisions 63 Activitats afins al transport; agències de viatges
Groups 631 Manipulació i dipòsit de mercaderies
Groups 632 Altres activitats afins al transport
Groups 633 Agències de viatges i operadors turístics
Groups 634 Organització del transport de mercaderies
Divisions 64 Correus i telecomunicacions
Groups 641 Activitats postals i de correus
Groups 642 Telecomunicacions
Sections J Mediació financera
Subsections JJ Mediació financera
Divisions 65 Mediació financera, exc. assegurances i plans pensions
Groups 651 Mediació monetària
Groups 652 Altres tipus de mediació financera
Divisions 66 Assegurances i plans de pensions, exc. SS obligatòria
Groups 660 Assegurances i plans de pensions, exc. SS obligatòria
Divisions 67 Activitats auxiliars mediació financera
Groups 671 Altres activitats auxiliars mediació financera
Groups 672 Activitats auxiliars assegurances i plans pensions
Sections K Activitats immobiliàries i lloguers; serv. empresarials
Subsections KK Activitats immobiliàries i lloguers; serv. empresarials
Divisions 70 Activitats immobiliàries
Groups 701 Activitats immobiliàries per compte propi
Groups 702 Lloguer de béns immobiliaris per compte propi
Groups 703 Activitats immobiliàries per compte d'altri
Divisions 71 Activitats de lloguer
Groups 711 Lloguer d'automòbils
Groups 712 Lloguer d'altres mitjans de transport
Groups 713 Lloguer de maquinària i equips
Groups 714 Lloguer d'efectes personals i efectes domèstics
Divisions 72 Activitats informàtiques
Groups 721 Consulta d'equips informàtics
Groups 722 Consultes i subministrament de programes informàtics
Groups 723 Processament de dades
Groups 724 Activitats relacionades amb bases de dades
Groups 725 Manteniment i reparació d'equips informàtics
Groups 726 Altres activitats informàtiques
Divisions 73 Recerca i desenvolupament
Groups 731 Recerca i desenvolupament de ciències tècniques
Groups 732 Recerca i desenvolupament de ciències socials
Divisions 74 Altres activitats empresarials
Groups 741 Activitats jurídiques, comptables i gestió empresarial
Groups 742 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
Groups 743 Assaigs i anàlisis tècnics
Groups 744 Publicitat
Groups 745 Selecció i col·locació de personal
Groups 746 Serveis d'investigació i de seguretat
Groups 747 Activitats industrials de neteja
Groups 748 Activitats empresarials diverses
Sections L Administració pública, defensa i SS obligatòria
Subsections LL Administració pública, defensa i SS obligatòria
Divisions 75 Administració pública, defensa i SS obligatòria
Groups 751 Administració pública
Groups 752 Prestació pública de serveis a la comunitat
Groups 753 Seguretat Social obligatòria
Sections M Educació
Subsections MM Educació
Divisions 80 Educació
Groups 801 Ensenyament primari
Groups 802 Ensenyament secundari
Groups 803 Ensenyament superior
Groups 804 Formació permanent i altres activitats d'ensenyament
Sections N Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
Subsections NN Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
Divisions 85 Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
Groups 851 Activitats sanitàries
Groups 852 Activitats veterinàries
Groups 853 Activitats de serveis socials
Sections O Altres activitats socials i de serveis; serv. personals
Subsections OO Altres activitats socials i de serveis; serv. personals
Divisions 90 Activitats de sanejament públic
Groups 900 Activitats de sanejament públic
Divisions 91 Activitats associatives
Groups 911 Activitats organitzacions empresarials i patronals
Groups 912 Activitats sindicals
Groups 913 Activitats associatives diverses
Divisions 92 Activitats recreatives, culturals i esportives
Groups 921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo
Groups 922 Activitats de ràdio i televisió
Groups 923 Altres activitats artístiques i d'espectacles
Groups 924 Activitats d'agències de notícies
Groups 925 Activitats de biblioteques, arxius i museus
Groups 926 Activitats esportives
Groups 927 Activitats recreatives diverses
Divisions 93 Activitats diverses de serveis personals
Groups 930 Activitats diverses de serveis personals
Sections P Activitats de les llars
Subsections PP Activitats de les llars
Divisions 95 Activitats de les llars que ocupen personal domèstic
Groups 950 Activitats de les llars que ocupen personal domèstic
Divisions 96 Activitats de les llars que produeixen béns ús propi
Groups 960 Activitats de les llars que produeixen béns ús propi
Divisions 97 Activitats de les llars que produeixen serveis ús propi
Groups 970 Activitats de les llars que produeixen serveis ús propi
Sections Q Organismes extraterritorials
Subsections QQ Organismes extraterritorials
Divisions 99 Organismes extraterritorials
Groups 990 Organismes extraterritorials