Saltar al contenido principal
Propuesta de hashtags cortos
Nivel Código Descripción
Secciones A Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura
Subsecciones AA Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura
Divisiones 01 Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats
Grupos 011 Producció agrícola
Grupos 012 Producció ramadera
Grupos 013 Producció agrícola combinada amb la ramadera
Grupos 014 Serveis agricultura i ramaderia
Grupos 015 Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica
Divisiones 02 Silvicultura, explotació forestal i serveis relacionats
Grupos 020 Silvicultura, explotació forestal i serveis relacionats
Secciones B Pesca
Subsecciones BB Pesca
Divisiones 05 Pesca, aqüicultura i serveis relacionats
Grupos 050 Pesca, aqüicultura i serveis relacionats
Secciones C Indústries extractives
Subsecciones CA Extracció productes energètics
Divisiones 10 Extracció i aglomeració antracita, hulla, lignit, torba
Grupos 101 Extracció i aglomeració antracita i hulla
Grupos 102 Extracció i aglomeració lignit bru
Grupos 103 Extracció i aglomeració torba
Divisiones 11 Extracció petroli brut i gas natural, exc. prospecció
Grupos 111 Extracció petroli brut i gas natural
Grupos 112 Serveis explotacions petrolíferes i de gas
Divisiones 12 Extracció minerals urani i tori
Grupos 120 Extracció minerals urani i tori
Subsecciones CB Extracció altres minerals exc. productes energètics
Divisiones 13 Extracció minerals metàl·lics
Grupos 131 Extracció minerals de ferro
Grupos 132 Extracció minerals metàl·lics no fèrrics
Divisiones 14 Extracció minerals no metàl·lics ni energètics
Grupos 141 Extracció pedra
Grupos 142 Extracció sorres i argiles
Grupos 143 Extracció minerals per a adobs i productes químics
Grupos 144 Producció sal
Grupos 145 Extracció minerals no metàl·lics ni energètics ncaa
Secciones D Indústries manufactureres
Subsecciones DA Indústries alimentació, begudes i tabac
Divisiones 15 Indústries productes alimentaris i begudes
Grupos 151 Indústries càrnies
Grupos 152 Elaboració i conservació peix i productes peix
Grupos 153 Preparació i conservació fruites i hortalisses
Grupos 154 Fabricació greixos i olis (vegetals i animals)
Grupos 155 Indústries làcties
Grupos 156 Fabricació productes molineria, midons i amilacis
Grupos 157 Fabricació productes per a l'alimentació animal
Grupos 158 Fabricació altres productes alimentaris
Grupos 159 Elaboració begudes
Divisiones 16 Indústries del tabac
Grupos 160 Indústries del tabac
Subsecciones DB Indústries tèxtils i de la confecció
Divisiones 17 Indústries tèxtils
Grupos 171 Preparació i filatura de fibres tèxtils
Grupos 172 Fabricació teixits tèxtils
Grupos 173 Acabament de tèxtils
Grupos 174 Fabricació articles confeccionats amb tèxtils
Grupos 175 Altres indústries tèxtils
Grupos 176 Fabricació teixits de punt
Grupos 177 Fabricació articles amb teixits de punt
Divisiones 18 Indústries confecció i pelleteria
Grupos 181 Confecció peces de vestir de cuir
Grupos 182 Confecció peces de vestir amb tèxtils
Grupos 183 Preparació i tenyiment pells; articles pelleteria
Subsecciones DC Indústries cuir i calçat
Divisiones 19 Cuir, marroquineria; guarnicioneria i sabateria
Grupos 191 Preparació, adob i acabament del cuir
Grupos 192 Fabricació marroquineria, guarnicioneria i talabarderia
Grupos 193 Fabricació calçat
Subsecciones DD Indústries fusta i suro
Divisiones 20 Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria
Grupos 201 Serrada i planejament fusta; preparació industrial
Grupos 202 Fabricació fulloles, taulers contraplacats i altres
Grupos 203 Fabricació estructures de fusta i ebenisteria
Grupos 204 Fabricació envasos i embalatges de fusta
Grupos 205 Fabricació altres productes fusta; suro i cistelleria
Subsecciones DE Indústries paper, arts gràfiques i suports enregistrats
Divisiones 21 Indústries paper
Grupos 211 Fabricació pasta de paper, paper i cartó
Grupos 212 Fabricació articles paper i cartó
Divisiones 22 Edició, arts gràfiques i suports enregistrats
Grupos 221 Edició
Grupos 222 Arts gràfiques
Grupos 223 Reproducció suports enregistrats
Subsecciones DF Refinació petroli i tractament combustibles nuclears
Divisiones 23 Coqueries, refinació petroli i combustibles nuclears
Grupos 231 Coqueries
Grupos 232 Refinació petroli
Grupos 233 Tractament combustibles nuclears
Subsecciones DG Indústries químiques
Divisiones 24 Indústries químiques
Grupos 241 Fabricació productes químics bàsics
Grupos 242 Fabricació plaguicides i altres agroquímics
Grupos 243 Fabricació pintures, vernissos i tintes impremta
Grupos 244 Fabricació productes farmacèutics
Grupos 245 Fabricació sabons, perfums i productes higiene
Grupos 246 Fabricació altres productes químics
Grupos 247 Fabricació fibres artificials i sintètiques
Subsecciones DH Transformació del cautxú i de matèries plàstiques
Divisiones 25 Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques
Grupos 251 Fabricació productes cautxú
Grupos 252 Fabricació productes matèries plàstiques
Subsecciones DI Fabricació altres productes minerals no metàl·lics
Divisiones 26 Indústries altres productes minerals no metàl·lics
Grupos 261 Fabricació vidre i productes vidre
Grupos 262 Fabricació productes ceràmics
Grupos 263 Fabricació rajoles de València i rajoles ceràmica
Grupos 264 Fabricació productes terra cuita per a construcció
Grupos 265 Fabricació ciment, calç i guix
Grupos 266 Fabricació elements formigó, guix i ciment
Grupos 267 Indústries de la pedra ornamental i per a la construcció
Grupos 268 Fabricació productes minerals no metàl·lics ncaa
Subsecciones DJ Metal·lúrgia i fabricació productes metàl·lics
Divisiones 27 Metal·lúrgia
Grupos 271 Fabricació productes bàsics ferro, acer, ferroaliatges
Grupos 272 Fabricació tubs
Grupos 273 Altres activitats transformació ferro i acer
Grupos 274 Producció i transformació metalls no fèrrics
Grupos 275 Fosa de metalls
Divisiones 28 Productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
Grupos 281 Fabricació elements metàl·lics per a construcció
Grupos 282 Fabricació contenidors de metall i calderes
Grupos 283 Fabricació generadors de vapor
Grupos 284 Forja, estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia
Grupos 285 Tractament metalls; enginyeria mecànica compte d'altri
Grupos 286 Fabricació articles ganiveteria i ferreteria
Grupos 287 Fabricació productes metàl·lics, excepte mobles
Subsecciones DK Construcció maquinària i equips mecànics
Divisiones 29 Construcció maquinària i equips mecànics
Grupos 291 Fabricació màquines, equips i materials mecànics
Grupos 292 Fabricació altra maquinària i equips mecànics
Grupos 293 Fabricació maquinària agrària
Grupos 294 Fabricació de màquines eina
Grupos 295 Fabricació maquinària diversa per a usos específics
Grupos 296 Fabricació armes i municions
Grupos 297 Fabricació aparells domèstics
Subsecciones DL Materials i equips elèctrics, electrònics i òptics
Divisiones 30 Fabricació màquines d'oficina i equips informàtics
Grupos 300 Fabricació màquines d'oficina i equips informàtics
Divisiones 31 Fabricació maquinària i materials elèctrics
Grupos 311 Fabricació motors elèctrics i transformadors
Grupos 312 Fabricació d'aparells distribució i control elèctrics
Grupos 313 Fabricació fils i cables elèctrics aïllats
Grupos 314 Fabricació acumuladors i piles elèctriques
Grupos 315 Fabricació llums elèctrics i aparells il·luminació
Grupos 316 Fabricació altres tipus equips elèctrics
Divisiones 32 Material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions
Grupos 321 Fabricació vàlvules i components electrònics
Grupos 322 Fabricació transmissors i aparells radiotelefonia
Grupos 323 Fabricació aparells recepció i reproducció so i imatge
Divisiones 33 Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió
Grupos 331 Fabricació equips i instruments medicoquirúrgics
Grupos 332 Fabricació instruments de mesura i control
Grupos 333 Fabricació equips control processos industrials
Grupos 334 Fabricació instruments òptica i equips fotogràfics
Grupos 335 Fabricació rellotges
Subsecciones DM Fabricació material de transport
Divisiones 34 Fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Grupos 341 Fabricació vehicles de motor
Grupos 342 Fabricació carrosseries per a vehicles de motor
Grupos 343 Fabricació accessoris no elèctrics vehicles de motor
Divisiones 35 Fabricació altres materials de transport
Grupos 351 Construcció i reparació naval
Grupos 352 Fabricació material ferroviari
Grupos 353 Construcció aeronàutica i espacial
Grupos 354 Fabricació motocicletes i bicicletes
Grupos 355 Fabricació altres materials de transport ncaa
Subsecciones DN Indústries manufactureres diverses
Divisiones 36 Fabricació mobles; altres indústries manufactureres
Grupos 361 Fabricació mobles
Grupos 362 Fabricació joieria, orfebreria i argenteria
Grupos 363 Fabricació instruments musicals
Grupos 364 Fabricació articles esport
Grupos 365 Fabricació jocs i joguines
Grupos 366 Altres indústries manufactureres diverses
Divisiones 37 Reciclatge
Grupos 371 Reciclatge de ferralla i residus de metall
Grupos 372 Reciclatge de residus no metàl·lics
Secciones E Energia elèctrica, gas i aigua
Subsecciones EE Energia elèctrica, gas i aigua
Divisiones 40 Energia elèctrica, gas i aigua calenta
Grupos 401 Producció i distribució d'energia elèctrica
Grupos 402 Producció gas; distribució combustibles gasosos
Grupos 403 Producció i distribució de vapor i aigua calenta
Divisiones 41 Captació, potabilització i distribució d'aigua
Grupos 410 Captació, potabilització i distribució d'aigua
Secciones F Construcció
Subsecciones FF Construcció
Divisiones 45 Construcció
Grupos 451 Preparació d'obres
Grupos 452 Construcció immobles i obres enginyeria civil
Grupos 453 Instal·lacions d'edificis i obres
Grupos 454 Acabament d'edificis i obres
Grupos 455 Lloguer equips construcció o demolició amb operari
Secciones G Comerç i reparacions
Subsecciones GG Comerç i reparacions
Divisiones 50 Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor
Grupos 501 Venda de vehicles de motor
Grupos 502 Manteniment i reparació de vehicles de motor
Grupos 503 Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor
Grupos 504 Venda i reparació de motocicletes i recanvis
Grupos 505 Venda al detall de carburants per a l'automoció
Divisiones 51 Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor
Grupos 511 Intermediaris comerç
Grupos 512 Comerç engròs matèries agràries i animals vius
Grupos 513 Comerç engròs aliments, begudes i tabac
Grupos 514 Comerç engròs productes consum, excepte alimentaris
Grupos 515 Comerç engròs productes no agraris semielaborats
Grupos 516 Comerç engròs maquinària i equips
Grupos 517 Altres tipus comerç engròs
Divisiones 52 Comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions
Grupos 521 Comerç detall establiments no especialitzats
Grupos 522 Comerç detall aliments, begudes i tabac
Grupos 523 Comerç detall productes farmacèutics i de bellesa
Grupos 524 Altres tipus de comerç detall articles nous
Grupos 525 Comerç detall béns segona mà, en establiments
Grupos 526 Comerç detall fora d'establiments
Grupos 527 Reparació efectes personals i efectes domèstics
Secciones H Hoteleria
Subsecciones HH Hoteleria
Divisiones 55 Hoteleria
Grupos 551 Hotels
Grupos 552 Càmpings i altres tipus d'allotjament de curta durada
Grupos 553 Restaurants
Grupos 554 Establiments de begudes
Grupos 555 Menjadors col·lectius i provisió menjars preparats
Secciones I Transport, emmagatzematge i comunicacions
Subsecciones II Transport, emmagatzematge i comunicacions
Divisiones 60 Transport terrestre; transport per canonades
Grupos 601 Transport per ferrocarril
Grupos 602 Altres tipus de transport terrestre
Grupos 603 Transport per canonades
Divisiones 61 Transport marítim, de cabotatge i per vies interior
Grupos 611 Transport marítim
Grupos 612 Transport per vies de navegació interior
Divisiones 62 Transport aeri i espacial
Grupos 621 Transport aeri regular
Grupos 622 Transport aeri discrecional
Grupos 623 Transport espacial
Divisiones 63 Activitats afins al transport; agències de viatges
Grupos 631 Manipulació i dipòsit de mercaderies
Grupos 632 Altres activitats afins al transport
Grupos 633 Agències de viatges i operadors turístics
Grupos 634 Organització del transport de mercaderies
Divisiones 64 Correus i telecomunicacions
Grupos 641 Activitats postals i de correus
Grupos 642 Telecomunicacions
Secciones J Mediació financera
Subsecciones JJ Mediació financera
Divisiones 65 Mediació financera, exc. assegurances i plans pensions
Grupos 651 Mediació monetària
Grupos 652 Altres tipus de mediació financera
Divisiones 66 Assegurances i plans de pensions, exc. SS obligatòria
Grupos 660 Assegurances i plans de pensions, exc. SS obligatòria
Divisiones 67 Activitats auxiliars mediació financera
Grupos 671 Altres activitats auxiliars mediació financera
Grupos 672 Activitats auxiliars assegurances i plans pensions
Secciones K Activitats immobiliàries i lloguers; serv. empresarials
Subsecciones KK Activitats immobiliàries i lloguers; serv. empresarials
Divisiones 70 Activitats immobiliàries
Grupos 701 Activitats immobiliàries per compte propi
Grupos 702 Lloguer de béns immobiliaris per compte propi
Grupos 703 Activitats immobiliàries per compte d'altri
Divisiones 71 Activitats de lloguer
Grupos 711 Lloguer d'automòbils
Grupos 712 Lloguer d'altres mitjans de transport
Grupos 713 Lloguer de maquinària i equips
Grupos 714 Lloguer d'efectes personals i efectes domèstics
Divisiones 72 Activitats informàtiques
Grupos 721 Consulta d'equips informàtics
Grupos 722 Consultes i subministrament de programes informàtics
Grupos 723 Processament de dades
Grupos 724 Activitats relacionades amb bases de dades
Grupos 725 Manteniment i reparació d'equips informàtics
Grupos 726 Altres activitats informàtiques
Divisiones 73 Recerca i desenvolupament
Grupos 731 Recerca i desenvolupament de ciències tècniques
Grupos 732 Recerca i desenvolupament de ciències socials
Divisiones 74 Altres activitats empresarials
Grupos 741 Activitats jurídiques, comptables i gestió empresarial
Grupos 742 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
Grupos 743 Assaigs i anàlisis tècnics
Grupos 744 Publicitat
Grupos 745 Selecció i col·locació de personal
Grupos 746 Serveis d'investigació i de seguretat
Grupos 747 Activitats industrials de neteja
Grupos 748 Activitats empresarials diverses
Secciones L Administració pública, defensa i SS obligatòria
Subsecciones LL Administració pública, defensa i SS obligatòria
Divisiones 75 Administració pública, defensa i SS obligatòria
Grupos 751 Administració pública
Grupos 752 Prestació pública de serveis a la comunitat
Grupos 753 Seguretat Social obligatòria
Secciones M Educació
Subsecciones MM Educació
Divisiones 80 Educació
Grupos 801 Ensenyament primari
Grupos 802 Ensenyament secundari
Grupos 803 Ensenyament superior
Grupos 804 Formació permanent i altres activitats d'ensenyament
Secciones N Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
Subsecciones NN Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
Divisiones 85 Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
Grupos 851 Activitats sanitàries
Grupos 852 Activitats veterinàries
Grupos 853 Activitats de serveis socials
Secciones O Altres activitats socials i de serveis; serv. personals
Subsecciones OO Altres activitats socials i de serveis; serv. personals
Divisiones 90 Activitats de sanejament públic
Grupos 900 Activitats de sanejament públic
Divisiones 91 Activitats associatives
Grupos 911 Activitats organitzacions empresarials i patronals
Grupos 912 Activitats sindicals
Grupos 913 Activitats associatives diverses
Divisiones 92 Activitats recreatives, culturals i esportives
Grupos 921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo
Grupos 922 Activitats de ràdio i televisió
Grupos 923 Altres activitats artístiques i d'espectacles
Grupos 924 Activitats d'agències de notícies
Grupos 925 Activitats de biblioteques, arxius i museus
Grupos 926 Activitats esportives
Grupos 927 Activitats recreatives diverses
Divisiones 93 Activitats diverses de serveis personals
Grupos 930 Activitats diverses de serveis personals
Secciones P Activitats de les llars
Subsecciones PP Activitats de les llars
Divisiones 95 Activitats de les llars que ocupen personal domèstic
Grupos 950 Activitats de les llars que ocupen personal domèstic
Divisiones 96 Activitats de les llars que produeixen béns ús propi
Grupos 960 Activitats de les llars que produeixen béns ús propi
Divisiones 97 Activitats de les llars que produeixen serveis ús propi
Grupos 970 Activitats de les llars que produeixen serveis ús propi
Secciones Q Organismes extraterritorials
Subsecciones QQ Organismes extraterritorials
Divisiones 99 Organismes extraterritorials
Grupos 990 Organismes extraterritorials