Saltar al contenido principal
Propuesta de hashtags cortos
Nivel Código Descripción
Divisiones 0 Agricultura, caça, silvicultura i pesca
Clases 01 Agricultura i caça
Clases 02 Silvicultura
Clases 03 Pesca
Divisiones 1 Energia i aigua
Clases 11 Extracció i aglomeració combustibles sòlids
Clases 12 Coqueries
Clases 13 Extracció de petroli i gas natural
Clases 14 Refinació de petroli
Clases 15 Indústries de combustibles nuclears
Clases 16 Energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
Clases 17 Captació, depuració i distribució d'aigua
Divisiones 2 Minerals no energ. i derivats. Ind. químiques
Clases 21 Extracció i preparació de minerals metàl·lics
Clases 22 Producció i primera transformació de metalls
Clases 23 Minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
Clases 24 Indústries de productes minerals no metàl·lics
Clases 25 Indústries químiques
Clases 26 Producció de fibres artificials i sintètiques
Divisiones 3 Transformació dels metalls. Mecànica precisió
Clases 31 Prod. metàl·lics (llevat material transport)
Clases 32 Construcció de maquinària i equips mecànics
Clases 33 Construcció màquines d'oficina i ordinadors
Clases 34 Construcció elèctrica i electrònica
Clases 35 Vehicles automòbils i peces de recanvi
Clases 36 Construcció d'altres materials de transport
Clases 37 Instruments de precisió, òptica i similars
Divisiones 4 Altres indústries manufactureres
Clases 41 Productes alimentaris, begudes i tabac
Clases 42 Productes alimentaris, begudes i tabac
Clases 43 Indústries tèxtils
Clases 44 Indústries del cuir
Clases 45 Indústries del calçat i vestit
Clases 46 Indústries de la fusta i mobles de fusta
Clases 47 Paper i articles der. Arts gràfiques i edició
Clases 48 Transformació cautxú i matèries plàstiques
Clases 49 Altres indústries manufactureres
Divisiones 5 Construcció i enginyeria civil
Clases 50 Construcció i enginyeria civil
Divisiones 6 Comerç, restaurants i hoteleria. Reparacions
Clases 61 Comerç a l'engròs (llevat del de recuperació)
Clases 62 Recuperació
Clases 63 Intermediaris del comerç
Clases 64 Comerç al detall
Clases 65 Comerç al detall
Clases 66 Restaurants i hoteleria
Clases 67 Reparació de béns de consum i de vehicles
Divisiones 7 Transport i comunicacions
Clases 71 Ferrocarril
Clases 72 Altres serveis de transport terrestre
Clases 73 Navegació interior
Clases 74 Transport marítim i de cabotatge
Clases 75 Transport aeri
Clases 76 Activitats afins al transport
Clases 77 Ag. viatges, intermediaris transp. i dipòsits
Clases 79 Comunicacions
Divisiones 8 Institucions financeres, serveis i lloguers
Clases 81 Institucions financeres
Clases 82 Assegurances
Clases 83 Auxiliars financers. Activitats immobiliàries
Clases 84 Lloguer de béns mobles
Clases 85 Lloguer de béns inmobles propis
Divisiones 9 Altres serveis
Clases 00 Representacions diplomàtiques i org. internacionals
Clases 91 Administració pública, defensa i SS
Clases 92 Serveis d'higiene pública, adm. de cementiris
Clases 93 Ensenyament
Clases 94 Investigació i desenvolupament
Clases 95 Sanitat i serveis veterinaris
Clases 96 Altres serveis prestats a la col.lectivitat
Clases 97 Serveis recreatius i altr. serveis culturals
Clases 98 Serveis personals
Clases 99 Serveis domèstics