Saltar al contingut principal
Partides
Codi Descripció
00000 Representacions diplomàtiques, organismes internacionals i forces armades aliades
01000 Agricultura i caça
02000 Silvicultura
03000 Pesca
11110 Extracció d'hulla
11120 Aglomeració d'hulla
11210 Extracció de lignit antic
11220 Extracció de lignit recent
11230 Aglomeració de lignit
12010 Coqueries mineres
12020 Coqueries siderúrgiques
12030 Altres coqueries
13100 Extracció de petroli
13200 Extracció i depuració de gas natural
13300 Extracció de pissarres bituminoses
13400 Prospecció de petroli i gas natural
14011 Refinació de petroli sense distribució dels seus productes [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats locals]
14012 Refinació de petroli i distribució associada dels seus productes [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats locals]
14020 Transformació de derivats del petroli (llevat de la petroquímica)
15100 Extracció de minerals que contenen matèries físsils i fèrtils
15200 Producció i transformació de matèries físsils i fèrtils
16110 Producció d'energia elèctrica tèrmica (clàssica i geotèrmica), per al proveïment públic
16120 Producció d'energia elèctrica hidràulica, per al proveïment públic
16130 Producció d'energia elèctrica nuclear, per al proveïment públic
16140 Distribució d'energia elèctrica, per al proveïment públic
16150 Autoproducció d'energia elèctrica mitjançant centrals tèrmiques (clàssiques)
16160 Autoproducció d'energia elèctrica mitjançant centrals hidràuliques
16170 Autoproducció d'energia elèctrica mitjançant centrals nuclears
16210 Fàbriques de gas
16220 Distribució de tot tipus de gasos i combustibles mitjançant canonada
16300 Producció i distribució de vapor, aigua calenta i aire comprimit. Centrals de producció de calor
16900 Producció i distribució de diverses classes d'energia [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats locals]
17000 Captació, depuració i distribució d'aigua
21110 Extracció de minerals de ferro
21120 Preparació de minerals de ferro (trituració, calcinació, concentració, etc.)
21210 Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics
21220 Preparació de minerals metàl·lics no fèrrics (trituració, calcinació, concentració, etc.)
22110 Fabricació de ferro colat (inclòs el ferro-manganès carburat) i d'acer brut. Laminatge en calent (inclosa la colada contínua, però exclòs el laminatge de tubs i bandes). Laminatge en fred de xapes
22120 Recobriment de xapes
22200 Fabricació de tubs d'acer
22310 Estiratge en fred de l'acer
22320 Laminatge en fred de fleix d'acer
22330 Laminatge de perfils mitjançant conformació o plegament en fred de productes plans d'acer
22341 Trefilatge de l'acer
22342 Fabricació de productes derivats del filferro d'acer
22410 Producció de metalls no fèrrics de primera fosa
22420 Producció de metalls no fèrrics de segona fosa
22430 Primera transformació de metalls no fèrrics. Laminatge, estiratge, trefilatge i extrusió
22440 Producció especialitzada de ferroaliatges fora de la siderúrgia
23110 Pedreres de pissarra
23120 Pedreres de pedra (pedra calcària, marbre, pedra de gres, ceràmica de gres, lava, pedres dures, granit, basalt, pòrfir, etc.)
23130 Extracció de cretes i calcàries per al millorament de terres
23140 Extracció i dragatge de sorres, còdols i graves
23150 Extracció de margues o de pedres per a l'obtenció de calç o ciment
23160 Extracció de guixos
23170 Extracció d'argiles i caolins
23210 Extracció de sals de potassa
23220 Extracció de fosfats naturals
23310 Maresmes
23321 Mines de sal gemma
23322 Salines
23910 Extracció de sofre i de pirites
23920 Extracció d'asfalt i de betum
23930 Extracció de dolomita, pedra tosca i putzolana
23941 Extracció de talc i esteatita. Preparació de talc
23942 Extracció d'amiant
23943 Extracció de sílice fòssil i terra de diatomees. Preparació d'adobs i pastes amb aquestes matèries
23944 Extracció de feldspat, quars i pegmatita
23945 Extracció de fluorita
23946 Extracció de minerals de bari i estronci
23947 Extracció d'altres productes minerals (pedres precioses, mica, grafit, alunita, magnèsia, etc.)
23950 Torberes (inclosa la construcció de llit de torba)
24100 Fabricació de materials de construcció de terra cuita
24210 Fabricació de ciment
24220 Fabricació de calç
24230 Fabricació de guix
24310 Fabricació de productes de fibrociment
24320 Fabricació d'elements de construcció de formigó
24330 Fabricació de rajoles de guix i d'elements prefabricats a base de guix
24340 Fabricació de productes silico-calcaris
24350 Fabricació de productes de tosco-ciment
24360 Fabricació de formigó fresc
24400 Fabricació d'articles d'amiant (llevat dels de fibrociment)
24510 Trituració de minerals i de materials diversos
24520 Tallament de pissarra fora de la pedrera
24530 Tallament d'altres pedres
24540 Taller de marbrista decoratiu i funerari
24550 Fabricació de productes minerals no metàl·lics NCAA (no classificats en altres apartats)
24610 Fabricació de moles i altres productes abrasius amb abrasius naturals o artificials aglomerats
24620 Producció de moles i altres productes abrasius fabricats artificialment a partir de diamants naturals o sintètics
24630 Producció d'abrasius sobre suport
24710 Fabricació de vidre pla (i productes assimilats)
24720 Fabricació de vidre buit (i productes assimilats) per procediments automàtics
24730 Fabricació de vidre buit (i productes assimilats) per procediments manuals o semiautomàtics
24740 Fabricació de vidre tècnic
24750 Fabricació de fibra de vidre
24760 Manipulació de vidre pla
24770 Manipulació de vidre buit
24810 Fabricació de productes calorífugs i refractaris
24820 Fabricació d'objectes de fang
24830 Fabricació de rajoles de paviment i revestiment
24840 Fabricació d'elements per a canonada de desguàs, de gres
24850 Fabricació d'aparells sanitaris de gres, pisa i porcellana
24860 Fabricació de vaixelles, articles domèstics i objectes de decoració de pisa o de terra cuita
24870 Fabricació de vaixelles, articles domèstics i objectes de decoració de porcellana i productes similars
24880 Fabricació d'aïlladors i peces aïllants de matèries ceràmiques per a línies elèctriques exteriors aèries i per a instal·lacions elèctriques
24890 Fabricació d'altres productes de ceràmica NCAA
25100 Fabricació de productes químics bàsics i fabricació seguida de transformació més o menys elaborada d'aquests productes [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats locals]
25200 Indústries petroquímiques i carboquímiques [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats no integrades]
25300 Altres indústries químiques bàsiques [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats no integrades]
25500 Fabricació de vernissos, pintures, laques i tintes d'impremta
25610 Fabricació de gasos a pressió
25620 Fabricació de coles diverses, gelatines i extrets d'algues
25630 Tractament químic de cossos grassos
25640 Fabricació d'olis essencials i d'aromes naturals i sintètics
25650 Fabricació d'explosius, productes pirotècnics i llumins
25660 Fabricació de productes auxiliars per a la indústria tèxtil i del cuir, i de productes per a assaonaments
25670 Fabricació de productes químics diversos per a ús industrial
25680 Fabricació de productes químics per a l'agricultura
25710 Fabricació de productes farmacèutics en orri i envasament eventual
25720 Envasament de productes farmacèutics
25810 Fabricació de sabó i detergents sintètics
25820 Fabricació d'altres productes d'higiene corporal i de perfumeria
25910 Fabricació de productes fotogràfics (plaques sensibles i productes similars)
25920 Fabricació de productes de conservació (ceres, encàustics, productes per a poliment de metalls, de carrosseries, etc.)
25931 Fabricació de llapis
25932 Fabricació de tintes i gomes d'enganxar d'oficina
25933 Fabricació de clixés i de paper carbó
25940 Fabricació de productes químics per a consum no industrial NCAA
26000 Producció de fibres artificials i sintètiques
31110 Foneries de metalls fèrrics
31120 Foneries de metalls no fèrrics
31211 Forja
31212 Estampació i emmotllament
31220 Embotició, tallament i repussatge
31311 Roscatge (inclosa la fabricació de cargols)
31312 Fabricació de perns i indústries afins
31320 Fabricació de molles (llevat de les que són per a mobiliari i rellotgeria)
31330 Sinterització de metalls
31340 Fabricació de cadenes (llevat de cadenes mecàniques i les que són per a bicicletes)
31350 Tractament i recobriment de metalls
31360 Mecànica general
31410 Construcció metàl·lica: ponts i armadures
31420 Tancaments metàl·lics: construcció de portes, finestres, etc., de perfils laminats
31430 Apuntalament de mines
31440 Fabricació de material fix per a ferrocarril de via normal
31510 Construcció de grans calderes (inclosa la fabricació íntegra de fornals i altres accessoris)
31520 Caldereria
31611 Fabricació d'eines manuals
31612 Fabricació d'eines agrícoles
31620 Ganiveteria i fabricació de coberts
31630 Ferreteria (panys i ferramentes)
31641 Fabricació d'embalatges metàl·lics pesats
31642 Fabricació d'embalatges metàl·lics lleugers
31650 Fabricació d'estris domèstics, de calefacció i de cuina, de tot tipus
31660 Fabricació de mobiliari metàl·lic (incloses les caixes fortes)
31670 Fabricació d'articles domèstics i similars
31680 Fabricació d'armes lleugeres i la seva munició
31691 Fosa de caracters d'impremta
31692 Fabricació de petits articles metàl·lics
31910 Tallers de soldadura, ferradors-forjadors, forjadors
31920 Tallers especialitzats en reparació de material agrícola
32110 Construcció de màquines agrícoles
32120 Construcció de tractors agrícoles
32211 Construcció de màquines que treballen mitjançant arrencada de material
32212 Construcció de màquines que treballen mitjançant deformació
32220 Fabricació d'eines i de recanvis per a màquines
32311 Construcció de màquines tèxtils
32312 Fabricació d'accessoris per a màquines tèxtils
32320 Fabricació de màquines de cosir
32411 Construcció de màquines i aparells per a les indústries agrícoles i alimentàries (incloses la preparació de begudes i les indústries del tabac)
32412 Construcció de màquines i aparells per a la indústria química
32420 Construcció de màquines de condicionament i d'embalatge
32430 Construcció de màquines per a treballar el cautxú i les matèries plàstiques
32510 Construcció de material per a mineria
32520 Construcció de màquines i material per a la siderúrgia, metal·lúrgia i foneria
32530 Construcció de màquines per a la preparació mecànica dels materials de construcció
32540 Construcció de material per a la construcció i l'enginyeria civil
32550 Construcció de material d'elevació i manipulació
32610 Fabricació d'engranatges, cadenes de transmissió (incloses les cadenes de bicicletes), caixes de canvi de velocitats i altres òrgans de transmissió
32620 Fabricació de rodaments
32710 Construcció de màquines per a treballar la fusta i matèries similars
32720 Construcció de màquines per a les indústries del paper, cartó i arts gràfiques
32730 Construcció de material per a rentatge i neteja en sec
32740 Construcció de màquines i aparells per a les indústries del cuir i el calçat
32810 Construcció de motors de combustió interna no destinats al material de transport per carretera ni a l'aviació
32820 Construcció de turbines hidràuliques i tèrmiques i d'altres màquines productores d'energia mecànica
32830 Construcció de compressors, bombes, transmissions hidràuliques i pneumàtiques
32840 Construcció d'aparells eòlics
32850 Construcció d'aparells frigorífics no domèstics
32860 Construcció de forns industrials no elèctrics
32870 Construcció de material de soldadura no elèctrica
32880 Aixetes
32890 Construcció de màquines i material mecànic NCAA
33000 Construcció de màquines d'oficina i de màquines i instal·lacions per al tractament de la informació
34100 Fabricació de fils i cables elèctrics
34200 Fabricació de material elèctric d'equipament
34310 Fabricació de material elèctric d'utilització
34320 Fabricació de piles i acumuladors
34400 Fabricació de material de telecomunicació, de comptadors, d'aparells de mesurament i de material electromèdic
34510 Fabricació d'aparells electrònics (llevat d'ordinadors), ràdio, televisió, electroacústica
34520 Fabricació de discs i cintes magnetofòniques enregistrades
34600 Fabricació d'aparells electrodomèstics
34710 Fabricació de llums
34720 Fabricació de material d'enllumenat
34800 Muntatge, obres d'instal·lació tècnica (llevat d'instal·lació elèctrica d'edificis)
35100 Construcció i muntatge de vehicles automòbils (inclosos els tractors de carretera) i construcció de motors per a aquests
35200 Construcció de carrosseries, remolcs i bolquets
35300 Fabricació d'equips, accessoris i peces de recanvi per a automòbils
36110 Construcció i reparació marítima
36120 Construcció i reparació fluvial
36130 Construcció i reparació de barques i iots
36140 Pintura de vaixells
36150 Drassanes de desballastament
36210 Construció de locomotores
36220 Construcció d'autovies, automotors, tramvies i material ferroviari de tracció
36230 Reparació de material ferroviari rodant
36310 Construcció de bicicletes, motocicletes i ciclomotors
36320 Construcció d'acesssoris i peces de recanvi per a bicicletes, motocicletes i ciclomotors
36410 Construcció d'avions i helicòpters (inclosos els seus motors)
36420 Reparació d'avions i helicòpters
36430 Construcció i reparació d'altres aeronaus (incloses les que llisquen sobre matalàs d'aire, aerolliscadors), els projectils balístics i vehicles espacials
36510 Fabricació de cotxets de nen
36520 Fabricació d'altres tipus de material de transport
37110 Fabricació de comptadors de gas, d'aigua i d'altres líquids (inclosos els comptadors per a assortidors de carburants)
37120 Fabricació d'aparells de mesurament, control i regulació
37130 Fabricació d'aparells per a la navegació, la hidrologia, la geofísica i la meteorologia
37140 Fabricació d'aparells de dibuix i de matemàtiques
37150 Fabricació d'instruments de mesurament dimensional de precisió
37160 Fabricació de balances de precisió, d'aparells de laboratori i de material d'ensenyament
37170 Fabricació d'altres aparells i instruments de precisió
37210 Fabricació d'aparells mèdics per a diagnosi
37220 Fabricació de material mèdico-quirúrgic i veterinari (llevat d'aparells per a diagnosi)
37230 Fabricació d'instruments i aparells per a odontologia
37240 Fabricació d'aparells de pròtesi i ortopèdia
37310 Fabricació de lents i muntures per a ulleres, d'ulleres i de material per a òptics
37320 Fabricació d'instruments òptics de precisió
37330 Fabricació de material fotogràfic i cinematogràfic
37400 Fabricació de rellotges i les seves peces de recanvi
41110 Producció d'olis i greixos d'animals marins
41120 Producció d'oli d'oliva
41130 Mòlta (premsat i extracció) de llavors oleaginoses
41140 Refinació, hidrogenació i altres tractaments similars dels olis i greixos vegetals i animals
41150 Producció de margarina i greixos alimentaris similars
41211 Escorxadors municipals
41212 Altres escorxadors
41221 Transformació i congelació de la carn
41222 Altres transformacions de la carn
41230 Matança, preparació i conservació de volateria
41240 Obtenció de greixos animals (animals terrestres)
41250 Preparació de tripes, fabricació de plasma i activitats afins
41311 Elaboració de llet per a consum, nata fresca, llets fermentades i iogurts
41312 Mantegueries
41313 Formatgeries
41314 Fabricació de caseïna bruta
41321 Preparació de llet condensada
41322 Preparació de llet en pols
41410 Congelació ràpida de fruites i productes hortícoles
41420 Preparació alternativa de conserves de fruites i productes hortícoles i de peix
41430 Preparació de conserves de fruites i productes hortícoles en vinagre, salmorra i oli
41440 Preparació de sucs de fruites i productes hortícoles
41450 Preparació de polpes en recipients no hermètics
41461 Preparació de conserves de tomàquet
41462 Preparació de conserves d'altres productes hortícoles
41463 Preparació de conserves de fruites
41464 Preparació de productes hortícoles deshidratats
41465 Preparació de confitures, melmelades i gelees
41510 Congelació ràpida de peix i altres productes del mar
41520 Altres transformacions del peix i de la resta de productes del mar
41611 Fabricació de sèmola
41612 Molineria
41620 Esclofollada i selecció de grans i llavors, molins arrossers, molins de blat de moro
41700 Fabricació de pastes alimentàries
41810 Fabricació de midó de blat de moro, de blat i d'arròs
41820 Fabricació de dextrina, midó i fècula soluble o torrada
41830 Fabricació de glucosa
41840 Fabricació d'altres productes amilacis
41910 Forns industrials proveïdors de dipòsits de pa o de col·lectivitats
41920 Altres forns i forns-pastisseries
41930 Pastisseria
41940 Fabricació de torrades
41950 Fabricació de galetes i bescuits (inclosa la fabricació de pa d'espècies)
42010 Fabricació de sucre
42020 Refinació de sucre
42031 Mòlta
42032 Tractament de melasses
42040 Refinació-gebrada
42110 Indústries del cacau i xocolata
42120 Indústries de la confiteria
42130 Preparació de gelats per al consum
42200 Preparació de productes per a l'alimentació animal (incloses les farines de peix)
42310 Elaboració de cafè i te
42320 Fabricació de succedanis de cafè, preparació de xicoira
42330 Fabricació de condiments i vinagre
42340 Fabricació de gel
42350 Fabricació especialitzada de productes dietètics i de règim
42360 Fabricació de dolços de cuina
42370 Fabricació de brous i sopes
42380 Fabricació d'altres productes alimentaris
42410 Destil·lació i rectificació d'alcohol etílic brut procedent de la fermentació de productes agrícoles
42420 Destil·lació d'aiguardents (anomenats naturals) procedents de la fermentació de productes vegetals
42430 Productes d'altres begudes espirituoses (inclosos els aperitius que no siguin a base de vi)
42510 Vinificació industrial, conservació i manipulació de vins no escumosos
42520 Fabricació de cava i altres vins escumosos
42530 Fabricació d'altres vins especials (aperitius a base de vi, vins medicinals, etc.)
42600 Sidreria i fabricació de begudes de fruites fermentades (incloses les begudes escumoses de fruites fermentades)
42710 Cerveseria
42720 Malteria
42810 Embotellament i preparació eventual d'aigües minerals naturals
42820 Fabricació de gasoses i aigües carbòniques
42900 Indústries del tabac
43110 Producció de fibres, desllanatge
43121 Rentatge, cardatge, carbonització, tractament de rebuigs
43122 Pentinament
43131 Filatura de llana pentinada
43132 Filatura de llana cardada
43133 Filatura especialitzada del pèl (angora, pèls comuns grollers)
43141 Retorciment
43142 Debanatge
43151 Teixidura de llana pentinada
43152 Teixidura de llana cardada
43161 Filatura-teixidura de llana pentinada
43162 Filatura-teixidura de llana cardada per a mantes
43163 Filatura-teixidura de llana cardada diferent de la destinada a mantes
43231 Filatura de tres o quatre caps cilíndrics
43232 Filatura de carda filadora o "schlauchcops"
43241 Retorciment
43242 Regularització de fils
43250 Teixidura (llevat de la teixidura de catifes i la de les indústries tèxtils diverses)
43261 Filatura integrada en la teixidura
43262 Teixidura integrada en la filatura
43320 Preparació de les fibres
43331 Debanatge de capolls (filatura de seda)
43332 Filatura de residus de seda
43341 Retorciment, teixidura, altres preparacions
43342 Regularització de fils, fabricació de fil de cosir de seda natural, de fils artificials i sintètics continus
43350 Teixidura de sederia (llevat de la teixidura de catifes i la de les indústries tèxtils diverses)
43410 Amarament i espadament
43431 Filatura per a teixidura i obtenció de fils
43432 Filatura per a corderia i cables
43440 Regularització de fils
43450 Teixidura
43460 Filatura-teixidura integrades [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats locals]
43530 Filatura
43550 Teixidura (inclosa la confecció integrada de sacs de jute)
43560 Filatura-teixidura (inclosa la confecció de sacs de jute) [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats locals]
43610 Fabricació de mitges, mitges mitjons, protectors de mitges, mitjons alts, mitjons a mitja cama, mitjons baixos i articles similars
43621 Fabricació de teles de punt no elàstic ni cautxutat, destinat a la venda
43622 Fabricació de boines i altres barrets maçolats
43623 Fabricació d'articles de punt NCAA
43710 Blanqueig
43720 Tintatge
43730 Estampació
43740 Aprest i altres acabaments (llevat de la impregnació)
43811 Fabricació de catifes de coco o altres fibres dures
43812 Fabricació de catifes d'altres fibres
43820 Fabricació de linòleum i altres recobriments del sòl amb suport tèxtil o de paper
43830 Fabricació de teles encerades i altres teixits impregnats (llevat de teixits cautxutats)
43911 Fabricació de teixits afeltrats
43912 Fabricació de feltre amb ganxet o a pressió
43920 Fabricació de teles no teixides
43930 Fabricació de cintes, cingles, llaços, trenes, passamaneria i tubs de matèries tèxtils
43940 Fabricació de tèxtils elàstics
43950 Fabricació de tuls, randes, brodats mecànics i articles similars
43961 Sense filatura integrada
43962 Amb filatura integrada
43971 Esfilagarsament
43972 Preparació de miraguà, crin i altres materials per a farciment
43973 Fabricació de xarxes
43974 Buata
43975 Fabricació de tèxtils NCAA
44110 Assaonament-assaonament en blanc
44120 Fabricació d'aglomerats de cuir i cuir sintètic
44130 Tallers autònoms d'assaonament, tenyiment i acabament de cuirs
44210 Fabricació d'articles de marroquineria, viatge, albarderia, talabarderia, equips militars, estoigs, cinturons
44220 Fabricació de guants de pell
44230 Fabricació d'articles tècnics de cuir
45110 Fabricació mecànica de calçat de ciutat
45120 Fabricació mecànica de sabatilles
45130 Fabricació mecànica d'altres calçats especials: de ballet, esclops, espardenyes, etc.
45140 Fabricació de parts i accessoris per al calçat
45200 Fabricació de calçat d'artesania (inclòs el calçat ortopèdic)
45310 Confecció especialitzada de roba a partir de teixits de punt (teles de malla)
45320 Confecció de roba exterior per a senyores, jovenetes i nenes
45330 Confecció en sèrie de roba exterior per a senyors i nens
45341 Confecció de roba de treball i d'uniformes
45342 Confecció de roba per a pluja cosida o de plàstic soldat
45343 Confecció de peces de vestir de cuir i similars
45344 Confecció de roba exterior NCAA (sacerdotal, de teatre)
45351 Confecció de cotilles, faixes i sostenidors
45352 Confecció d'altres articles de llenceria per a senyores i nens
45353 Confecció de camiseria per a homes
45361 Confecció de barrets i lligadures de senyora
45362 Confecció de barrets i lligadures de senyor
45370 Confecció d'accessoris del vestit
45380 Altres activitats afins a la indústria del vestit
45411 Confecció a mida de roba per a senyora i nen
45412 Confecció a mida de roba per a senyor
45413 Confecció a mida d'articles de llenceria, cotilles, faixes, camiseria
45420 Confecció a mida de barrets. Barreteries
45510 Fabricació de roba de casa (llevat de la teixidura)
45520 Fabricació de roba de llit, llevat de matalassos (fabricació de vànoves embuatades, edredons, vànoves i articles similars)
45530 Fabricació d'articles tèxtils confeccionats per al moblament (tapissos, cortines)
45540 Fabricació d'articles de matèries tèxtils NCAA (tendes, tendals, veles, banderes, sacs) no precedida de la teixidura
45610 Aprest i enllustrat de pells
45620 Tallament i buidatge de pèl de conill per a barreteria i filatura
45631 Pelleters-confeccionistes a l'engròs
45632 Pelleters-confeccionistes de pells fines al detall
45633 Transformació especialitzada de restes de pell
46110 Serradores
46120 Tallers de ribotament
46130 Assecament i estofament de la fusta
46211 Fabricació de fulloles
46212 Fabricació de contraplacats
46221 Fabricació de plafons de fibres, durs o porosos
46222 Fabricació de plafons de partícules
46230 Fabricació de fustes millorades
46240 Fabricació de fustes tractades contra la floridura, els insectes o el foc
46310 Fabricació o fabricació i col·locació conjunta d'elements de fusteria d'estructura
46320 Fabricació o fabricació i col·locació conjunta d'elements de fusteria d'obra i d'obres instal·lació de fusta
46330 Fabricació o fabricació i col·locació conjunta de tarimes
46410 Fabricació de caixes, embalatges i safates
46420 Fabricació de fustes i peces de boteria
46510 Fabricació d'objectes diversos de fusta
46520 Fabricació de farina de fusta
46530 Fabricació de llana o fibres de fusta
46540 Fabricació d'esclops
46610 Fabricació d'articles de suro
46620 Fabricació d'articles de jonc i de cistelleria (llevat dels mobles de jonc)
46630 Fabricació de raspalls, escombres i pinzells
46710 Fabricació de mobiliari domèstic
46720 Fabricació de mobiliari d'oficina i escolar
46730 Fabricació de seients no guarnits
46740 Fabricació de seients guarnits o encoixinats
46750 Fabricació de mobles diversos
46760 Fabricació de fèretres
46770 Fabricació de mobles de jonc
46780 Fabricació de matalassos (de tot tipus)
46790 Activitats afins a la indústria del moble: acabament, envernissament, entapissament, guarniment, dauradura de mobles
47110 Fabricació de pastes (llevat de les de palla macerada)
47120 Fabricació de paper i cartó de palla (inclosa la fabricació, eventualment integrada, de pastes de palla macerada)
47131 Fabricació de papers d'impressió-escriptura
47132 Fabricació de papers i cartons "kraft" i de papers d'embalatge
47133 Fabricació de papers fins i diversos
47134 Fabricació de cartons
47211 Fabricació de papers pintats
47212 Fabricació d'altres articles de decoració
47220 Fabricació d'articles domèstics, de neteja, d'higiene i de llenceria de paper, cartó o pasta de paper
47230 Fabricació d'articles d'oficina, de correspondència i escolars (articles de papereria i assortiment d'oficina)
47241 Fabricació de sacs de gran capacitat
47242 Fabricació de cartó ondulat i d'articles de cartó ondulat
47243 Fabricació de cartonatge d'embalatge
47244 Fabricació d'altres articles d'embalatge
47250 Fabricació de papers i cartons bituminats per a la construcció
47260 Fabricació de papers impregnats, parafinats, engomats i similars
47270 Fabricació de papers estucats (no inclosos els setinats amb màquina) i papers de fantasia
47280 Fabricació d'altres articles de paper i cartó
47310 Impressió de premsa diària
47321 Impressió en relleu (tipografia)
47322 Impressió plana ("offset", litogràfica, serigràfica, etc.)
47323 Impressió en buit (heliogràfica)
47330 Enquadernació en pasta, en rústica i en daurat
47340 Indústries afins a la impressió
47410 Edició de llibres
47420 Edició d'imatges, gravats i targetes postals
47430 Edició musical
47440 Edició de diaris i periòdics
47450 Altres edicions
48110 Fabricació de pneumàtics
48121 Fabricació de corretges i tubs
48122 Fabricació de coles i dissolucions
48123 Fabricació d'altres articles industrials de cautxú d'ús tècnic (incloses les catifes i revestiments de sòls). Fabricació de derivats del cautxú (ebonita)
48124 Fabricació de calçat de cautxú
48125 Fabricació d'articles higiènics i de cirurgia
48126 Fabricació de teixits cautxutats, peces de vestir i altres articles a base de teixit cautxutat soldat o vulcanitzat (no cosit)
48127 Fabricació d'articles d'esport i càmping i de joguines de cautxú
48128 Regeneració del cautxú
48200 Recautxutatge i reparació de pneumàtics
48300 Transformació de matèries plàstiques
49110 Fabricació de joies de metalls preciosos o de metalls preciosos xapats
49120 Fabricació de productes d'orfebreria i argenteria
49130 Fabricació d'articles de bijuteria
49140 Tallament del diamant
49150 Tallament de pedres precioses
49160 Encunyació de monedes i medalles
49210 Fabricació d'instruments de teclat: orgues, clavicordis i pianos
49220 Fabricació d'altres instruments de música: acordions, instruments de vent, de bateria o de percussió, instruments de corda
49310 Tallers de reproducció de pel·lícules cinematogràfiques
49320 Laboratoris fotogràfics
49410 Fabricació de jocs i joguines
49420 Fabricació d'articles d'esport
49510 Fabricació de portaplomes i estilogràfiques
49520 Fabricació especialitzada de tampons i segells
49530 Indústries manufactureres NCAA
50010 Construcció d'edificis i obres d'enginyeria civil (sense especialització)
50020 Demolició
50110 Empreses generals de construcció d'edificis
50120 Empreses de construcció de teulades
50130 Construcció de xemeneies i forns
50140 Empreses de treballs d'impermeabilització
50150 Empreses de reparació i conservació de façanes
50160 Empreses de bastimentada
50170 Empreses especialitzades en altres activitats de la construcció (inclosa la carcassa)
50210 Empreses generals d'enginyeria civil
50220 Empreses de moviment de terres a l'aire lliure
50230 Empreses d'obres públiques terrestres (a l'aire lliure o subterrànies)
50240 Construcció d'obres públiques fluvials o marítimes
50250 Construcció de vies urbanes i carreteres (inclosa la construcció especialitzada d'aeròdroms)
50260 Empreses especialitzades en obres hidràuliques (regadiu, drenatge, derivació d'aigües, evacuació d'aigües residuals, depuració)
50270 Empreses especialitzades en altres activitats d'enginyeria civil
50310 Empreses d'instal·lacions generals
50320 Canalització (instal·lació de gas, aigua i aparells sanitaris)
50330 Instal·lació de calefacció i ventilació (instal·lació de calefacció central, condicionament d'aire, ventilació)
50340 Aïllament tèrmic, acústic i antivibratori
50350 Instal·lació elèctrica
50360 Instal·lació d'antenes, parallamps, telèfons, etc.
50410 Acabament general
50420 Revestiment
50430 Fusteria orientada principalment al muntatge (inclosa la col·locació de tarimes)
50440 Pintura i cristalleria, empaperat
50450 Revestiment de terres i parets (col·locació de paviments, d'altres recobriments i de revestiments enganxats)
50460 Acabaments diversos (col·locació d'estufes de ceràmica, etc.)
61110 Comerç a l'engròs de cereals, llavors i aliments per al bestiar, substàncies fertilitzants i adobs (sense predomini)
61120 Comerç a l'engròs de cereals, llavors i aliments per al bestiar
61130 Comerç a l'engròs de substàncies fertilizants i adobs
61140 Comerç a l'engròs de flors i plantes
61150 Comerç a l'engròs d'animals vius (llevat d'animals de corral)
61160 Comerç a l'engròs de fibres tèxtils brutes i productes semimanufacturats
61170 Comerç a l'engròs de cuirs i pells en brut
61180 Comerç a l'engròs de cuirs i pells treballades
61190 Comerç a l'engròs de tabac en brut
61210 Comerç a l'engròs de combustibles sòlids i líquids (sense predomini)
61220 Comerç a l'engròs de petrolis i lubrificants
61230 Comerç a l'engròs de carbó
61240 Comerç a l'engròs de ferro i acer
61250 Comerç a l'engròs de minerals
61260 Comerç a l'engròs de metalls no fèrrics i de productes semiacabats
61270 Comerç a l'engròs de productes químics industrials, olis i greixos industrials d'origen vegetal i animal, de cautxú brut
61310 Comerç a l'engròs de fusta, de productes semimanufacturats de fusta i de fusta artificial
61320 Comerç a l'engròs de materials de construcció
61330 Comerç a l'engròs d'articles d'instal·lació (sanitaris, etc.)
61340 Comerç a l'engròs de vidre pla
61410 Comerç a l'engròs de màquines-eines per al treball dels metalls i de la fusta
61420 Comerç a l'engròs de maquinària per a la construcció
61430 Comerç a l'engròs de màquines per a la indústria tèxtil, de màquines de cosir i de fer punt
61440 Comerç a l'engròs de màquines i material d'oficina
61450 Comerç a l'engròs d'altres màquines, eines i materials per a la indústria, el comerç i la navegació
61460 Comerç a l'engròs de màquines, accessoris i estris agrícoles (inclosos els tractors)
61470 Comerç a l'engròs de vehicles i accessoris
61510 Comerç a l'engròs de mobles de fusta i metàl·lics
61520 Comerç a l'engròs d'aparells i articles electrodomèstics i de quincalleria
61530 Comerç a l'engròs d'aparells i material radioelèctric, d'instruments musicals i discs
61540 Comerç a l'engròs de porcellana i cristalleria
61550 Comerç a l'engròs de vernissos, pintures i papers pintats
61560 Comerç a l'engròs d'articles de fusta, suro i cistelleria
61610 Comerç a l'engròs d'un assortiment variat de productes tèxtils (sense predomini)
61620 Comerç a l'engròs de roba (inclosa la de treball)
61630 Comerç a l'engròs de barrets, paraigües i accessoris del vestit
61640 Comerç a l'engròs de teixits a metres per a confecció de roba
61650 Comerç a l'engròs de camiseria i llenceria, de merceria i gèneres de punt
61660 Comerç a l'engròs de pelleteria
61670 Comerç a l'engròs de calçat
61680 Comerç a l'engròs de marroquineria, quincalles i articles de regal
61690 Comerç a l'engròs de tèxtils per a la llar i catifes
61710 Comerç a l'engròs d'un assortiment variat de productes alimentaris (sense predomini)
61720 Comerç a l'engròs de fruites, patates i productes hortícoles
61730 Comerç a l'engròs de carnisseria i xarcuteria, volateria i caça
61740 Comerç a l'engròs de productes lactis, ous, olis i greixos
61750 Comerç a l'engròs de begudes
61760 Comerç a l'engròs de productes del tabac
61770 Comerç a l'engròs de confiteria i sucre
61780 Comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies
61790 Altres comerços a l'engròs especialitzats en productes alimentaris (inclosos el peix, el marisc i els mol·luscs)
61810 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics
61820 Comerç a l'engròs d'instruments i aparells mèdics per a la higiene del cos
61830 Comerç a l'engròs de perfumeria i de productes de bellesa
61840 Comerç a l'engròs de productes de conservació
61910 Comerç a l'engròs de paper, cartó i productes de papereria
61920 Comerç a l'engròs de llibres, periòdics i diaris
61930 Comerç a l'engròs d'articles de fotografia i òptica
61940 Comerç a l'engròs de rellotgeria i articles de joieria
61950 Comerç a l'engròs de joguines (inclosos els articles d'esport)
61960 Altres comerços a l'engròs especialitzats
61970 Comerç a l'engròs d'un assortiment variat d'articles diversos (sense predomini)
62100 Comerç a l'engròs de ferralla i rebuigs metàl·lics no fèrrics
62200 Comerç a l'engròs d'altres productes de recuperació
63100 Intermediaris del comerç de primeres matèries agrícoles, animals vius, primeres matèries tèxtils i productes manufacturats
63200 Intermediaris del comerç de combustibles, minerals i productes químics per a la tècnica i la indústria
63300 Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció
63400 Intermediaris del comerç de maquinària, material i vehicles
63500 Intermediaris del comerç de mobles, articles per a la llar i quincalleria
63600 Intermediaris del comerç de tèxtils, roba, calçat i articles de cuir
63700 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac
63800 Intermediaris del comerç especialitzat en productes NCAA
63900 Intermediaris del comerç de productes diversos (sense predomini)
64110 Comerç al detall d'un assortiment variat de productes diversos, amb venda predominant d'articles alimentaris, begudes i tabac
64120 Comerç al detall de fruites i productes hortícoles
64130 Comerç al detall de productes lactis, ous, olis i greixos
64140 Carnisseria i comerç al detall de carn, embotits i tripes
64150 Comerç al detall de peix, crustacis i mol·luscs
64160 Comerç al detall de volateria i caça
64170 Comerç al detall de pa
64180 Comerç al detall de pastes i pastisseria
64190 Comerç al detall de confiteria
64210 Comerç al detall de begudes
64220 Comerç al detall de productes del tabac
64230 Altres comerços al detall especialitzats en la venda de productes alimentaris, begudes i tabac
64300 Farmàcies
64410 Comerç al detall d'instruments i articles mèdics, quirúrgics i ortopèdics
64420 Comerç al detall de perfumeria, articles de tocador i sabó
64430 Comerç al detall d'articles de drogueria, pintures i vernissos, productes de conservació
64510 Comerç al detall d'una assortiment variat de productes tèxtils i de cuir (sense predomini)
64520 Comerç al detall de roba de confecció per a senyor, senyora i nen, inclosa la de treball (sense predomini)
64530 Comerç al detall de roba de confecció per a senyor i jove (inclosa la de treball)
64540 Comerç al detall de roba de confecció per a senyora i nena (inclosa la de treball)
64550 Comerç al detall de roba de confecció per a nens i bebès
64560 Comerç al detall de teixits a metres per a confecció de roba
64570 Comerç al detall de roba interior, camiseria, barrets i paraigües
64580 Comerç al detall de merceria i d'articles de costura per a senyora
64590 Comerç al detall de pelleteria
64610 Comerç al detall de calçat i articles de sabateria
64620 Comerç al detall de marroquineria i articles de viatge
64710 Comerç al detall de teixits per a decoració, roba de llit i catifes
64720 Comerç al detall de jocs de taula, tovalles, tovallons i roba blanca
64810 Comerç al detall d'articles diversos per a l'equipament de la llar (sense predomini)
64820 Comerç al detall de mobles (llevat dels d'oficina)
64830 Comerç al detall d'articles diversos per a la llar i la cuina
64840 Comerç al detall d'aparells electrodomèstics i grans aparells per a la llar
64850 Comerç al detall d'articles d'il·luminació
64860 Comerç al detall d'articles de quincalleria
64870 Comerç al detall de ceràmica i cristalleria
64880 Comerç al detall d'aparells de ràdio, receptors de televisió, tocadiscs, magnetòfons i discs
64890 Comerç al detall de fusta, suro, cistelleria i articles de plàstic
64910 Comerç al detall de papers pintats i revestiments de sòls
64920 Comerç al detall d'articles sanitaris
64930 Comerç al detall de màquines de cosir i de fer punt
64940 Comerç al detall d'instruments de música, partitures i accessoris
64950 Comerç al detall d'articles de regal
64960 Comerç al detall d'antiguitats, objectes artístics i religiosos, decoratius i monedes
65110 Comerç al detall de vehicles automòbils, peces de recanvi i accessoris (inclosos els vehicles d'ocasió)
65120 Comerç al detall de motocicletes i ciclomotors, peces de recanvi i accessoris (incloses les motos d'ocasió)
65200 Comerç al detall de carburants i lubrificants
65310 Comerç al detall de llibres, diaris i periòdics
65320 Comerç al detall d'articles de papereria i objectes d'escriptori
65330 Comerç al detall de mobles d'oficina, màquines i equips d'oficina
65340 Comerç al detall de segells per a filatèlics
65410 Comerç al detall d'articles de fotografia i òptica
65420 Comerç al detall de rellotgeria i d'articles de joieria i bijuteria
65430 Comerç al detall de joguines, amb articles d'esport o sense
65440 Comerç al detall d'articles d'esport i càmping
65450 Comerç al detall d'armes, municions i articles de caça
65460 Comerç al detall de flors i plantes. Horticultors floristes
65470 Comerç al detall d'animals vius i d'articles per a animals
65480 Comerç al detall de llavors i adobs
65490 Comerç al detall de combustibles
65510 Comerç al detall d'articles d'ocasió (llevat de llibres i vehicles d'ocasió i antiguitats)
65520 Altres comerços al detall especialitzats
65600 Comerç al detall d'un assortiment variat de productes diversos, amb venda predominant d'articles no alimentaris
66100 Restaurants (sense dispesa)
66200 Despatx de begudes sense espectacle (sense dispesa)
66300 Despatx de begudes amb espectacle
66400 Cantines
66510 Hotels i motels amb restaurants. Albergs
66520 Hotels sense restaurant
66530 Pensions
66600 Vagons llit i vagons restaurant
66710 Albergs de joventut i refugis
66720 Càmping i "caravaning"
66730 Centres de vacances i cases de vacances
66740 Colònies de vacances i cases de repòs
66750 Allotjaments moblats per a turistes
66760 Altres llocs d'allotjament complementaris
67100 Reparació de vehicles de motor i de bicicletes
67200 Reparació de calçat i altres articles de cuir
67300 Reparació d'articles elèctrics per a la llar
67400 Reparació de rellotges i de joieria
67500 Reparacions NCAA i sense especialització
71000 Ferrocarril
72110 Ferrocarrils metropolitans
72120 Tramvies i serveis regulars d'autobusos
72200 Transport de viatgers, per carretera (llevat de serveis regulars d'autobusos)
72310 Serveis de mudes per carretera
72320 Altres serveis de transport de mercaderies per carretera
72400 Transport per canonada (oleoductes i gasoductes)
72500 Transport terrestre NCAA
73000 Navegació interior
74100 Transport marítim
74200 Transport de cabotatge
75000 Transport aeri
76100 Activitats afins al transport terrestre
76200 Activitats afins a la navegació interior (explotació i manteniment de les vies d'aigua, ports fluvials, altres instal·lacions de navegació fluvial)
76300 Activitats afins al transport marítim i de cabotatge (ports marítims, altres instal·lacions marítimes)
76400 Activitats afins al transport aeri (aeroports i aeròdroms)
77100 Agències de viatges
77200 Intermediaris de transport
77300 Dipòsits i magatzems
79000 Comunicacions
81100 Institucions bancàries centrals
81200 Altres institucions monetàries
81310 Entitats especialitzades en operacions de crèdit
81320 Entitats especialitzades en inversions mobiliàries
82100 Assegurances de diversos rams (llevat d'assegurances socials obligatòries)
82200 Vida i capitalització (llevat d'assegurances socials obligatòries)
82300 Danys, malaltia i riscos diversos (llevat d'assegurances socials obligatòries)
83100 Auxiliars financers
83200 Auxiliars d'assegurances
83300 Explotació d'immobles (llevat d'arrendament d'immobles propis)
83400 Agents de la propietat immobiliària
83500 Assessoria jurídica
83600 Comptabilitat, assessoria fiscal i auditoria
83700 Serveis tècnics
83800 Publicitat
83910 Estudis de mercat i assessoria d'empreses
83920 Explotació electrònica i mecanogràfica per compte d'altri
83930 Serveis prestats a les empreses NCAA
84100 Lloguer de maquinària i equips agrícoles (sense personal permanent)
84200 Lloguer de maquinària i equips per a la construcció i obres públiques (sense personal permanent)
84300 Lloguer de maquinària i equips comptables i d'oficina, inclòs el material de càlcul electrònic i caixes enregistradores (sense operador permanent)
84400 Lloguer de vehicles automòbils sense conductor
84500 Lloguer d'altres mitjans de transport sense conductor
84610 Lloguer de roba i articles per a la llar
84620 Lloguer d'altres béns de consum
84700 Lloguer d'altres béns mobles (sense personal permanent)
85000 Lloguer d'immobles propis
91100 Parlament i Administració central, regional i local (inclosos els ministeris)
91200 Justícia
91300 Seguretat interior i ordre públic
91400 Bombers
91500 Defensa nacional
91900 Seguretat Social obligatòria
92100 Serveis de vies públiques, serveis de desinfecció i serveis similars
92200 Administració de cementiris
92300 Serveis de neteja
93100 Establiments d'ensenyament superior
93200 Establiments d'ensenyament general
93300 Establiments de formació i perfeccionament professionals
93400 Centres d'educació preescolar
93500 Professors i personal docent independent
93600 Autoescoles i escoles de pilots (llevat d'escoles per a pilots de línia)
94000 Investigació i desenvolupament
95100 Hospitals, clíniques i sanatoris de medicina humana
95200 Altres establiments sanitaris
95300 Consultes de metges
95400 Consultes i clíniques dentals
95500 Llevadors o llevadores, infermers o infermeres independents, i similars
95600 Veterinaris i clíniques veterinàries
96100 Obres socials
96200 Allotjaments d'assistència social
96300 Associacions professionals i organitzacions econòmiques
96400 Sindicats patronals
96500 Sindicats d'obrers i empleats
96600 Organitzacions religioses i associacions filosòfiques
96700 Oficines de turisme i clubs turístics
96800 Serveis prestats a la comunitat NCAA
97100 Producció de pel·lícules cinematogràfiques
97200 Distribució de pel·lícules
97300 Sales de cinema
97400 Ràdio i televisió
97500 Espectacles (llevat de cinema i esports)
97600 Professions liberals, artístiques i literàries
97700 Biblioteques, arxius públics, museus, jardins botànics i zoològics
97800 Instal·lacions i organismes esportius, esportistes i professors d'esport independents
97900 Serveis recreatius NCAA
98100 Bugaderies, tintoreries i serveis similars
98200 Perruqueries i instituts de bellesa
98300 Estudis fotogràfics
98400 Serveis personals NCAA
99000 Serveis domèstics