Skip to main content

14 — Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics

    Short tag proposal

    Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics

    Heading of aggregated item 14 sectors industrials to which it belongs

    01 Indústries extractives, petroli i energia