Skip to main content

31200 — Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació d'aparells elèctrics per a commutació i protecció de circuits elèctrics, o per a connexió i empalmament de circuits elèctrics:
   • interruptors, commutadors, fusibles, parallamps, limitadors de tensió, supressors de sobretensió, clavilles, caixes d'empalmament, relès, sòcols, portalàmpades.
  • La fabricació de quadres de comandament o distribució elèctrica, consoles, pupitres, cabines i altres suports.
  • La instal·lació, reparació i manteniment d'aparells de distribució i control elèctrics.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de quadres de comandament emprats en telefonia o telegrafia amb fils (vegeu 32.202).
  • La fabricació d'electrodes de carbó o grafit (vegeu 31.620).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.