Skip to main content

28 — Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

    Short tag proposal

    Productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

    Heading of aggregated item Nivells tecnològics OCDE 2001 to which it belongs

    16 Productes metàl·lics (excepte maquinària i equips)