Skip to main content

Producció de coc i semicoc, que pot generar accessòriament gas i altres subproductes (benzol brut, quitrà brut, sulfat amònic, etc.) derivats de la destil·lació del carbó.

S'hi inclou les coqueries independents i les coqueries mineres i siderúrgiques que puguin classificar-se separadament.

No s'hi inclou les coqueries que no puguin classificar-se separadament, mineres (111) o siderúrgiques (221).

Descendants
Code Description
1140 Coqueries
Correspondence with CCAE-93 (ca)
Code Description
231 Coqueries
Correspondence with NACE-70 (ca)
Code Description
120 Coqueries

Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

01 Carbó, petroli i gas