Skip to main content

Aquesta classe comprèn:

  • L'explotació de les coqueries.
  • La producció de coc i semicoc.
  • La producció de brea i coc de brea.
  • La producció de gas d'hulla en coqueries.
  • La producció d'hulla en brut i de quitrà de lignit.
  • L'aglomeració de coc.

Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació de briquetes de combustible d'hulla (vegeu 1920).

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Coqueries

Correspondence with CNAE-2009 (es)
Code Description
1910 Coquerías
Correspondence with NACE-REV.2 (en)
Code Description
1910 Manufacture of coke oven products