Skip to main content

29541 — Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils i de la confecció

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de maquinària per a la indústria tèxtil:
   • Màquines per a la preparación, extrusió, estampació, tallament i texturació de filatures, fils i materials sintètics o artificials.
   • Màquines per a la preparació de fibres tèxtils: obridores de bales, màquines esfilagarsadores garnett, estenedores de cotó, rentadores i carbonitzadores de llanes, pintes, cardes, metxeres, etc.
   • Màquines per a la filatura i per preparar fils tèxtils: debanadores, ordidores, bobinadores i altres similars.
   • Telers, inclosos els telers manuals.
   • Tricotoses.
   • Màquines i aparells per fer xarxes nuades, tuls, puntes, passamaneria, etc.
  • La fabricació de màquines i equips accessoris per a les màquines anteriorment descrites.
  • La fabricació de màquines i aparells per a l'elaboració dels teixits:
   • Màquines i aparells per al rentatge, blanqueig, tenyiment, aprest, acabament i impregnació de tèxtils.
   • Màquines per a l'enrotllament, desenrotllament, plegament, tallament o dentatge d'articles tèxtils.
  • La fabricació de màquines de cosir i les seves agulles i caps per a aquestes, per a la indústria tèxtil i de la confecció, incloses les domèstiques.
  • La fabricació de màquines i aparells per a la fabricació i l'acabament del feltre o teles no teixits.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de planxes de tipus calandra (vegeu 29.243).
  • La fabricació de cosidores emprades en enquadernacions de llibres (vegeu 29.561).
  • La fabricació de maquinària per treballar la fibra o el fil de vidre (vegeu 29.564).
  • La reparació de màquines de cosir d'ús domèstic (vegeu 52.720).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.