Skip to main content

3231 — Construcció de màquines tèxtils i dels seus accessoris

    Construcció de maquinària per a la preparació de fibres tèxtils, per a la fabricació de filats, per a la fabricació de teixits, per a la fabricació de gèneres de punt, per al blanqueig, tenyiment, estampació i acabament de tèxtils i altra maquinària; també fabricació d'equips, peces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació.

    No s'hi inclou la fabricació de màquines de cosir (323.3).

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.