Saltar al contenido principal

3132 — Tècnics en instal·lacions de tractament de residus, d'aigües i altres operadors de plantes similars

  Els tècnics en instal·lacions de tractament de residus, d'aigües i altres operadors de plantes similars vigilen i manegen els sistemes informatitzats de control i els equips similars de les instal·lacions de tractament de residus sòlids i líquids, per regular el tractament i l'eliminació d'aquests residus, i de les instal·lacions de filtració i tractament d'aigua per regular-ne el tractament i la distribució.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Manejar i vigilar els sistemes informatitzats de control, la maquinària i els equips finals de les instal·lacions de tractament d'aigües residuals i de residus líquids per tal de regular el flux, el tractament i l'eliminació d'aquests, i de les instal·lacions de filtració i tractament de l'aigua per tal de regular-ne el tractament i la distribució per al consum humà i per a la seva eliminació final en sistemes aquàtics naturals.
  • Controlar el funcionament dels forns i dels equips de les incineradores en les instal·lacions de tractament de residus sòlids.
  • Inspeccionar els equips i vigilar les seves condicions de funcionament, així com els comptadors, filtres, dispositius de cloració i calibradors de la sala central de control per tal de determinar els requisits de càrrega i verificar que els cabals, les pressions i les temperatures es mantenen dins de les especificacions de bon funcionament.
  • Vigilar i ajustar els comandaments dels equips auxiliars, com ara els conductes d'evacuació d'emissions, les torres de rentat i les unitats de recuperació de calor de la incineradora.
  • Aplegar mostres d'aigua i de residus sòlids i sotmetre-les a assaig per tal de determinar-ne el contingut químic i bacterià, utilitzant equips d'assaig i patrons per a anàlisi cromàtica.
  • Analitzar els resultats dels assaigs a fi d'introduir ajustos en els equips i sistemes de la instal·lació per tal de desinfectar els residus i eliminar olors.
  • Dur a terme comprovacions de seguretat en les instal·lacions i en el recinte.
  • Emplenar i mantenir registres i informes.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operadors d'estacions de bombament
  • Operadors d'incineradores
  • Operadors d'instal·lacions de tractament d'aigües
  • Operadors d'instal·lacions de tractament d'aigües residuals
  • Operadors de tractament d'aigües residuals
  • Operadors de tractament de residus líquids

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Tècnics tractament residus, aigües i altres sim.

  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  3132 Incinerator and water treatment plant operators