Saltar al contingut principal

Aquesta taula conté la llista de les entitats municipals descentralitzades de Catalunya, consultable des del 2 de febrer de 1989, data de publicació al DOGC 1101, de l'Ordre de 20 de desembre de 1988, per la qual es fa pública la llista dels noms oficials dels municipis de Catalunya, de les seves unitats de població i de les entitats municipals descentralitzades.

Junt amb el codi i nom oficials, és consultable la correspondència amb el municipi al qual pertanyen (codi i nom oficials).

Les entitats municipals descentralitzades estan regulades per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

L'entitat municipal descentralitzada és l'òrgan que governa, regeix, gestiona i administra alguna entitat de població del terme municipal que no és el nucli principal del municipi. És una concentració de població que dins d'un municipi constitueix un nucli separat i que s'organitza com a Administració per assumir algunes competències d'interès propi cedides per l'ajuntament, a fi de gestionar-les d'una manera autònoma. No és una figura jurídica generalitzada arreu de Catalunya.

Actualment els codis de les entitats municipals descentralitzades els estableix l'Ordre VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques.

La codificació és a deu dígits. Els dos primers dígits del codi sempre són un 70 (identificador d'entitat municipal descentralitzada), els tres següents són un identificador seqüencial d'1 a N segons l'ordre assignat pel Registre d'entitats locals de Catalunya que respon inicialment a una ordenació alfabètica (posteriorment hi ha hagut altes, baixes i canvis de denominació), el sisè dígit és un dígit de control, els tres següents són tres zeros i l'últim és un segon dígit de control. Els tres zeros de les posicions setena, vuitena i novena canvien per altres dígits quan es codifiquen els ens de gestió dependents, adscrits o vinculats a les entitats municipals descentralitzades (organismes autònoms, entitats publiques empresarials i societats mercantils participades íntegrament).

Les denominacions són les oficials d'acord amb l'Ordre de 20 de desembre de 1988 i la normativa posterior de creació de les entitats municipals descentralitzades. El seguiment d'aquesta normativa mitjançant el DOGC permet l'actualització permanent de la llista.

L'actualització de la llista de les entitats municipals descentralitzades és permanent, atès que les variacions que s'hi produeixen són objecte d'establiment per mitjà de normes jurídiques que es publiquen al DOGC, font de la qual s'obtenen mitjançant consulta diària.