Metodologia T

Aquesta taula conté la llista dels ajuntaments de Catalunya. Es pot consultar el codi oficial del municipi, el nom oficial, el codi oficial de l'ajuntament i el codi oficial de la comarca a la qual pertany.

L'ajuntament és l'organisme que governa, regeix, gestiona i administra el municipi.

Actualment els codis dels ajuntaments els estableix l'Ordre VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques.

La codificació és a deu dígits. Els sis primers dígits del codi són exactament iguals als del codi del municipi del qual són corporació local, els tres següents són tres zeros i l'últim és un segon dígit de control. Els tres zeros de les posicions setena, vuitena i novena canvien per altres dígits quan es codifiquen els ens de gestió dependents, adscrits o vinculats als ajuntaments (organismes autònoms, entitats publiques empresarials i societats mercantils participades íntegrament).

Les denominacions són exactament iguals als propis municipis.