Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 35,58 Km2
Altitud 553 m
Població (a 01-01-2020) 858 h
Litoral No
Capital Olvan
Distància -
Codi ajuntament 0814450006

Divisió territorial postal

  • 08611

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081445 00 00 0 00 Olvan
Entitat singular 081445 00 01 7 00 Olvan - 419 439 858
Nucli 081445 00 01 7 01 Cal Rosal - 183 182 365
Nucli 081445 00 01 7 02 Olvan - 157 169 326
Disseminat 081445 00 01 7 99 Disseminat d'Olvan - 79 88 167
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081445 01 Colònia Rosal, la Colònia
Unitat població 081445 02 Olvan Població
Unitat població 081445 03 Serra-seca Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-24 Canvi de nom
  • Abans: 081445 Olbán
  • Després: 081445 Olvan
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 35,60 Km2 553 m
  • Després: 35,58 Km2 553 m