Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 66,40 Km2
Altitud 1215 m
Població (a 01-01-2020) 278 h
Litoral No
Capital Saldes
Distància -
Codi ajuntament 0819010007

Divisió territorial postal

  • 08697

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081901 00 00 0 00 Saldes
Entitat singular 081901 00 01 7 00 Saldes - 159 119 278
Nucli 081901 00 01 7 01 Espà, l' - 1 4 5
Nucli 081901 00 01 7 02 Maçaners - 12 9 21
Nucli 081901 00 01 7 03 Saldes - 58 45 103
Disseminat 081901 00 01 7 99 Disseminat de Saldes - 88 61 149
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081901 01 Cardina Veïnat
Unitat població 081901 02 Espà, l' Veïnat
Unitat població 081901 03 Feners Llogarret
Unitat població 081901 04 Maçaners Llogarret
Unitat població 081901 05 Molers Llogarret
Unitat població 081901 06 Saldes Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 66,60 Km2 1215 m
  • Després: 66,40 Km2 1215 m