Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 29,49 Km2
Altitud 552 m
Població (a 01-01-2018) 202 h
Litoral No
Capital Talamanca
Distància -
Codi ajuntament 0827790004

Divisió territorial postal

  • 08279

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082779 00 00 0 00 Talamanca
Entitat singular 082779 00 01 7 00 Talamanca - 115 87 202
Nucli 082779 00 01 7 01 Talamanca - 103 76 179
Disseminat 082779 00 01 7 99 Disseminat de Talamanca - 12 11 23
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082779 01 Quintana, la Urbanització
Unitat població 082779 02 Talamanca Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 29,50 Km2 552 m
  • Després: 29,49 Km2 552 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages