Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 10,76 Km2
Altitud 8 m
Població (a 01-01-2020) 787 h
Litoral No
Capital Fortià
Distància -
Codi ajuntament 1707410007

Divisió territorial postal

  • 17469

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170741 00 00 0 00 Fortià
Entitat singular 170741 00 01 7 00 Fortià - 395 392 787
Nucli 170741 00 01 7 01 Fortià - 257 276 533
Nucli 170741 00 01 7 02 Pera i Pont Martí, la - 76 79 155
Disseminat 170741 00 01 7 99 Disseminat de Fortià - 62 37 99
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170741 01 Camp de l'Església, el Urbanització
Unitat població 170741 02 Fortià Població
Unitat població 170741 03 Fortianell Veïnat
Unitat població 170741 04 Pera, la Urbanització
Unitat població 170741 05 Vinya Gran, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170741 Fortiá
  • Després: 170741 Fortià
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,80 Km2 8 m
  • Després: 10,76 Km2 8 m