Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 9,25 Km2
Altitud 487 m
Població (a 01-01-2019) 87 h
Litoral No
Capital Nalec
Distància -
Codi ajuntament 2514590004

Divisió territorial postal

  • 25341

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251459 00 00 0 00 Nalec
Entitat singular 251459 00 01 7 00 Nalec - 45 42 87
Nucli 251459 00 01 7 01 Nalec - 40 38 78
Disseminat 251459 00 01 7 99 Disseminat de Nalec - 5 4 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251459 01 Nalec Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC38 Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 38 Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251459 Nalech
  • Després: 251459 Nalec
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,30 Km2 487 m
  • Després: 9,25 Km2 487 m