Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 24,17 Km2
Altitud 289 m
Població (a 01-01-2019) 858 h
Litoral No
Capital Tornabous
Distància -
Codi ajuntament 2522520002

Divisió territorial postal

  • 25331

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252252 00 00 0 00 Tornabous
Entitat singular 252252 00 01 7 00 Guàrdia, la - 76 56 132
Nucli 252252 00 01 7 01 Guàrdia, la - 66 50 116
Disseminat 252252 00 01 7 99 Disseminat de la Guàrdia - 10 6 16
Entitat singular 252252 00 02 2 00 Tarròs, el - 38 38 76
Nucli 252252 00 02 2 01 Tarròs, el - 38 35 73
Disseminat 252252 00 02 2 99 Disseminat del Tarròs - 0 3 3
Entitat singular 252252 00 03 8 00 Tornabous - 347 303 650
Nucli 252252 00 03 8 01 Tornabous - 325 289 614
Disseminat 252252 00 03 8 99 Disseminat de Tornabous - 22 14 36
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252252 01 Guàrdia, la Població
Unitat població 252252 02 Tarrós, el Població
Unitat població 252252 03 Tornabous Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC38 Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 38 Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
1999-04-12 Alteració límits municipals
  • Abans: 20,30 Km2
  • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: Km2 289 m
  • Després: 24,17 Km2 289 m