Contingut de l'enquesta

L'enquesta consta de diferents qüestionaris adreçats a les llars i les persones que hi resideixen. A continuació es descriuen breument els diferents qüestionaris.

La Taula de composició de la llar i la Fitxa de la llar recullen la informació bàsica de les persones que viuen en els habitatges.

El Qüestionari de la llar recull informació sobre aspectes relatius a la llar enquestada. Concretament, es demana la informació següent:

 • A. Identificació de la llar i la persona informant
 • B. Habitatge principal. Règim de tinença, despeses
 • C. Parament de la llar
 • D. Situació econòmica
 • E. Ingressos. Rendes, transferències, autoconsum
 • F. Dificultats econòmiques
 • G. Salut. Despesa, salut infantil

El Qüestionari individual recull informació sobre cada una de les persones de 16 anys i més que resideixen a la llar. Concretament, es demana la informació següent:

 • A. Identificació de la llar i la persona
 • B. Activitat principal i característiques de la feina o lloc de treball
 • C. Renda personal el 2016. Ingressos, plans de pensions, etc.
 • D. Altres dades personals. Salut, educació, experiència professional, etc.
 • E. Necessitats bàsiques, activitats socials i d'oci i béns durables
 • F. Salut, alimentació
 • G. Activitat

Sou aquí: