Saltar al contingut principal

Carta als titulars de la mostra

Senyor, senyora,

El motiu d'aquesta carta és sol·licitar la vostra col·laboració en l'Enquesta de condicions de vida 2018. L'objectiu de l'Enquesta és conèixer la renda i les condicions de vida de les llars, com també la composició de la pobresa i l'exclusió social.

L'Enquesta s'adreça a una mostra de llars de tot el territori de Catalunya. La vostra llar i els membres que l'habiteu heu estat seleccionats per formar-ne part, seguint una selecció absolutament aleatòria. Per això, properament, un entrevistador degudament acreditat us visitarà al domicili i us demanarà la vostra col·laboració per respondre els qüestionaris.

L'Enquesta de condicions de vida la porta a terme l'Institut d'Estadística de Catalunya amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'Institut Nacional d'Estadística, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Aquesta actuació estadística està prevista al Decret 191/2018, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2018.

L'Institut d'Estadística de Catalunya ha adjudicat la recollida d'informació a l'empresa Análisis e Investigación per mitjà de concurs públic i, per tant, està oficialment autoritzada per dur a terme l'Enquesta.

Us informem que la informació que proporcioneu queda protegida pel secret estadístic. Això suposa que les vostres dades personals no poden fer-se públiques ni tampoc comunicar-se a cap persona o entitat (Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya). Per aquest motiu, el personal de l'empresa Análisis e Investigación implicat en la recollida de dades també està obligat al secret estadístic.

D'altra banda, l'Enquesta és oficial i, per tant, de resposta obligatòria, segons estableix la mateixa Llei.

Si voleu obtenir més informació sobre els aspectes tècnics i legals de l'Enquesta, no dubteu a posar-vos en contacte amb l'Idescat a través del telèfon 900 834 044 o per mitjà de l'adreça electrònica condicionsdevida arrova idescat punt cat.

Agraïm per endavant la vostra atenció i col·laboració, i us saludem atentament.

Frederic Udina i Abelló
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Barcelona, setembre de 2018