Què cal saber-ne

1. Què és

L'Estadística econòmica de les entitats de serveis socials és una operació oficial integrada en el Programa anual d'actuació estadística 2011 (actuació 19 05 01), que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014.

Aquesta estadística s'elabora mitjançant un conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i el Departament de Benestar Social i Família.

2. Quins són els seus objectius?

L'objectiu principal és oferir informació sobre l'activitat i l'abast econòmic de les entitats privades i sense ànim de lucre en el marc dels Comptes dels serveis socials a Catalunya.

Els objectius específics són:

  • Proporcionar informació de les entitats (concretament dels serveis i del personal ocupat), que no hagi estat inclosa en el directori de l'enquesta als centres.
  • Conèixer el volum d'activitat, les despeses i el finançament de les entitats.
  • Esbrinar el volum d'inversió de les entitats.

3. A qui s'adreça?

L'enquesta s'adreça a una mostra d'entitats privades d'iniciativa social, seleccionada aleatòriament i estratificada segons si té centres inclosos en el directori de l'enquesta als centres; segons el nombre de serveis que proporciona i segons la població destinatària dels serveis.

La mostra s'ha extret de les entitats inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments socials (RESES) del Departament de Benestar Social i Família, el novembre del 2014.

4. Quan es duu a terme l'operació de recollida de dades?

L'operació de camp es durà a terme entre els mesos de juny i agost del 2015.

5. Com es pot contestar a l'enquesta?

La recollida de la informació es duu a terme a través d'un qüestionari en línia, mitjançant el sistema computer assisted web interview (CAWI).

Les entitats de serveis socials han rebut una carta o un correu electrònic signat per les direccions de l'Idescat i el Departament de Benestar Social i Família, en què s'especifiquen els objectius i les característiques de l'enquesta. També se'ls facilita l'adreça d'Internet per contestar a l'enquesta (amb un nom d'usuari i una contrasenya).

6. És obligatori respondre-hi?

D'acord amb el capítol V de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (i atès el caràcter d'interès públic de les estadístiques integrades en el Pla estadístic de Catalunya), la col·laboració de la població i de les empreses en la resposta de les enquestes és obligatòria. L'objectiu és assegurar una quota adequada de respostes i, consegüentment, uns resultats estadístics fiables, tal com s'expressa a l'article 38 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya: "Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar la informació que es demana i aquesta informació ha d'ésser completa i verídica".

7. Està prou protegida la informació de l'enquesta?

Les dades de caràcter individual de les enquestes estan emparades pel secret estadístic en els termes establerts per la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya. Per tant, les dades individualitzades recollides en els qüestionaris no es poden fer públiques ni es poden comunicar a cap persona o entitat, ni tampoc a les administracions públiques (llevat de les que també estiguin vinculades per l'obligació del secret estadístic).

En aquest sentit, el personal de l'Idescat i de la resta d'organismes que participen en una estadística oficial a Catalunya fan una declaració solemne de preservació del secret estadístic i s'enfronten a penes severes en cas de violar-lo.

Igualment, l'obligació de preservar el secret estadístic s'estén a la publicació de resultats. Així, tant l'Idescat com la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya tenen especial cura a evitar que es puguin deduir dades de caràcter individual de la informació que es publica tabulada.

8. On podré trobar els resultats de l'enquesta?

Els resultats de l'estadística es difondran el primer semestre de 2016 al web de l'Idescat.

9. On puc demanar-ne informació?

Per resoldre exclusivament qualsevol consulta sobre l'enquesta durant l'operació de camp, podeu contactar amb l'Idescat al telèfon i adreça electrònica següents:

  • telèfon: 93 557 31 31
  • adreça electrònica: serveissocials arrova idescat punt cat