Indicadors de conjuntura econòmica
DenominacióIdentificador
Treball
Ocupatsm10204
Ocupats en la indústriam10205
Ocupats en la construccióm10207
Ocupats en els serveism10209
Ocupats en el sector culturalm10211
Ocupats en el sector TICm10213
Ocupats en el sector turísticm10215
Taxa d'aturm10218
Atur registratm10220
Afiliacions a la Seguretat Socialm10222
Afiliats a la Seguretat Socialm10223
Cost laboral per treballador i mesm10225
Ingressos i consum de les llars
Turismes matriculatsm10229
Macromagnituds
PIBm10231
Empreses · Finances
Confiança empresarialm10234
Clima empresarialm10235
Societats mercantilsm10236
Deutors concursatsm10238
Inversió i comerç exterior
Exportacionsm10239
Exportacions alta tecnologiam10244
Importacionsm10246
Importacions alta tecnologiam10251
Clima exportadorm10253
Competitivitat indústria (T1/1999=100)m10254
Inversió estrangeram10258
Inversió a l'estrangerm10260
Preus
Preus de consum (IPC)m10261
Preus dels productes industrialsm10262
Comerç · Serveis
Activitat del sector serveism10266
Producció del sector serveism10267
Vendes en grans superfíciesm10268
Comerç al detallm10269
Construcció
Habitatges en construccióm10270
Licitació oficial d'obres (data publicació)m10271
Licitació oficial d'obres (data obertura)m10272
sense descripcióm10273
Consum de cimentm10274
Hipoteques sobre habitatgesm10275
Indústria · Energia
Producció industrialm10276
Volum de negoci de productes industrialsm10279
Comandes de productes industrialsm10280
Vehicles industrials matriculatsm10281
sense descripcióm10282
Facturació d'energia elèctricam10283
Transport
Passatgers als aeroportsm10285
Mercaderies als portsm10286
Turisme
Pernoctacions en hotelsm10290
Facturació mitjana per habitacióm10294
Pernoctacions en càmpingsm10297
Pernoctacions en turisme ruralm10302
Turistes estrangersm10305
Despesa dels turistes estrangersm10307
Viatges dels residents de Catalunyam10309
Viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estatm10311
Indicadors anuals
DenominacióIdentificador
Xifres de població
Poblacióm10328
Població de 80 anys i mésm10329
Població centenàriam10624
Taxa de creixement total de la poblacióm10330
Població resident a l'estrangerm10331
Població estrangera
Població estrangeram10332
Concessions de nacionalitatm10333
Estrangers amb permís de residènciam10334
Llars, famílies i matrimonis
Llars unipersonalsm10336
Dones de 80 anys i més que viuen solesm10793
Infants adoptatsm10338
Matrimonism10339
Edat dones al primer matrimoni (anys)m10340
Divorcism10341
Naixements i defuncions
Naixementsm10342
Fills per donam10343
Defuncionsm10344
Taxa de mortalitat infantilm10345
Migracions
Migracions internesm10348
Migracions externesm10349
Mobilitat i població estacional
Alumnes no universitaris que estudien al mateix municipim10767
Alumnes universitaris que estudien al mateix municipim10768
Projeccions
Població projectada (milers)m10353
Taxa d'activitat projectadam10356
Grandària mitjana de les llars projectadesm10358
Cultura · Llengua
Títols editatsm10359
Biblioteques per habitantm10360
Espectadors de cinemam10361
Espais esportiusm10362
Coneixement del catalàm10363
Ús del catalàm10364
Educació
Nivell d'instruccióm10368
Taxa d'escolarització de 3 anysm10369
Alumnes universitarism10370
Ensenyament privat no universitarim10372
Justícia · Seguretat
Expedients del Síndic de Greugesm10376
Mossos d'esquadram10377
Bombersm10378
Població reclusam10379
Salut
Esperança de vida (anys)m10380
Persones per metgem10382
Interrupcions voluntàries de l'embaràsm10383
Treball
Taxa d'ocupacióm10386
Salari brut anualm10400
Taxa d'ocupació de 16 a 29 anysm10406
Participants en vaguesm10407
Índex d'accidentalitat laboralm10408
Mobilitat i població estacional
Alumnes no universitaris que estudien al mateix municipim10767
Alumnes universitaris que estudien al mateix municipim10768
Condicions de vida
Renda anualm10409
Índex de Ginim10410
Població en risc de pobresam10412
Temps dedicat al treball remuneratm10416
Habitatges i edificis
Edificis destinats a habitatge familiarm10418
Habitatges familiarsm10420
Ingressos i consum de les llars
Despesa mitjana de les llarsm10423
Protecció social
Pensió mitjana per jubilacióm10428
Prestacions per aturm10431
Protecció socialm10432
Persones amb discapacitatm10435
Places a residències per a gent granm10437
Macromagnituds
PIBm10438
PIB harmonitzat (UE-28=100)m10443
Renda familiar disponiblem10446
Productivitat dels factorsm10447
Empreses · Finances
Empreses amb establiments a Catalunya a 1 de generm10448
Recerca · Tecnologia
Despesa en R+D internam10474
Personal en R+Dm10476
Empreses amb innovació tecnològicam10698
Despesa en innovació tecnològicam10705
TIC a les llarsm10481
TIC a l'empresam10483
Agricultura · Ramaderia · Pesca
Explotacions agràriesm10485
Comerç · Serveis
Volum de negoci del comerç al detallm10488
Indústria · Energia
Volum de negoci en la indústriam10499
Inversió industrialm10507
Transport
Morts en accident de trànsitm10753
Turisme
Places en establiments hotelersm10537
Medi ambient
Residus municipals (Kg/hab./dia)m10538
Residus industrialsm10539
Subministrament aigua (l/hab./dia)m10540
Espais naturals protegitsm10544
Incendis forestalsm10545
Repoblacions forestalsm10546
Territori
Ús del sòlm10547