Saltar al contingut principal
Treballs realitzats per a l'actiu Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 494.319 568.057 711.743
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 4.448 2.854 4.035
Venda vehicles de motor 1.447 1.065 303
Manteniment i reparació vehicles de motor 267 287 976
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.914 1.502 2.509
Venda i reparació motocicletes i recanvis 821 ~ 248
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 39.748 89.599 65.340
Intermediaris comerç 1.830 442 338
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 339 ~ ~
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 1.196 56 ~
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir ~ ~ 17
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 295 222 321
Intermediaris especialitzats venda altres productes ~ 165 ~
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 2.801 9.639 9.931
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.545 9.256 8.443
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 256 383 1.488
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 1.564 1.539 1.851
Comerç engròs fruites i hortalisses 349 521 647
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 390 343 754
Comerç engròs begudes 34 3 97
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 579 378 352
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 210 295 1
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 3 ~ ~
Comerç engròs articles d'ús domèstic 20.699 52.420 19.366
Comerç engròs tèxtils 426 307 153
Comerç engròs peces de vestir i calçat 686 1.026 543
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 4.955 39.459 285
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 206 312 393
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 11 59 46
Comerç engròs productes farmacèutics 12.539 9.917 13.361
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 1.876 1.341 4.585
Comerç engròs equips per a les TIC 2.371 1.889 6.694
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 366 895 5.864
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 2.005 995 830
Comerç engròs altra maquinària i equips 1.424 18.410 20.055
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 164 113 1.374
Comerç engròs màquines eina 41 666 ~
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 509 442 340
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 108 ~ 86
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 602 17.189 18.256
Altres tipus comerç engròs especialitzat 9.059 4.986 7.106
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 8 6 212
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 2.743 244 3.494
Comerç engròs fusta i materials construcció 3.708 175 289
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 224 291 260
Comerç engròs productes químics 1.373 1.490 78
Comerç engròs altres productes semielaborats 9 53 17
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 994 2.727 2.756
Comerç engròs no especialitzat ~ 273 ~
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 22.319 26.920 31.921
Comerç detall establiments no especialitzats 13.464 13.977 14.657
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 722 1.442 1.368
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 12.743 12.535 13.289
Comerç detall aliments, begudes i tabac 2.862 465 339
Comerç detall fruites i hortalisses ~ ~ ~
Comerç detall carn i productes carnis ~ ~ 64
Comerç detall peix i marisc ~ ~ ~
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 2.644 289 2
Comerç detall begudes i productes de tabac ~ ~ ~
Comerç detall altres productes alimentaris 218 177 272
Comerç detall carburants per a l'automoció 890 434 254
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 1.844 2.476 3.904
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 923 1.484 3.327
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 9 485 ~
Comerç detall tèxtils ~ ~ ~
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 8 134 10
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 692 139 46
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria ~ 52 22
Comerç detall peces de vestir 53 44 25
Comerç detall calçat i articles cuir 128 101 190
Comerç detall productes farmacèutics ~ ~ ~
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 32 36 283
Comerç detall productes cosmètics i higiènics ~ 1 ~
Comerç detall en parades i mercats ambulants ~ ~ ~
Comerç detall fora d'establiments 3.258 9.568 12.767
Comerç detall per correspondència i per Internet 2.870 9.373 11.000
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 389 195 1.767
Transport i emmagatzematge 11.884 18.193 13.891
Transport terrestre; transport per canonades 3.260 13.810 4.714
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera ~ 661 356
Transport mercaderies per carretera i per canonada 3.260 13.149 4.359
Transport marítim i per vies navegació interiors ~ ~ ~
Transport aeri 2.152 5.421 4.751
Emmagatzematge i activitats afins al transport 6.279 -1.100 4.367
Dipòsit i emmagatzematge 414 59 488
Activitats afins al transport 5.865 -1.158 3.879
Activitats postals i de correus 193 61 59
Hostaleria 4.123 1.904 2.254
Serveis d'allotjament 3.513 1.608 1.547
Hotels i allotjaments similars 1.908 974 774
Allotjaments turístics i altres de curta durada 1.337 173 632
Càmpings i altres tipus allotjaments 268 461 141
Serveis de menjar i begudes 610 297 707
Restaurants i establiments de menjars 413 63 106
Provisió de menjars preparats 111 233 601
Establiments de begudes 86 ~ ~
Informació i comunicacions 195.499 207.307 256.101
Edició 12.412 10.975 12.677
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 7.574 4.871 4.624
Edició programes informàtics 4.839 6.103 8.053
Cinema i vídeo; enregistrament de so 4.715 7.766 27.866
Ràdio i televisió 267 548 547
Telecomunicacions 84.408 74.013 79.079
Telecomunicacions per cable 55.682 47.097 48.527
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 28.727 26.915 30.552
Serveis de tecnologies de la informació 84.957 106.089 126.261
Serveis d'informació 8.739 7.917 9.670
Activitats immobiliàries 36.167 61.386 85.034
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 35.240 54.326 84.822
Activitats immobiliàries per compte d'altri 926 7.060 212
Activitats professionals, científiques i tècniques 150.786 124.525 196.100
Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.226 1.737 1.677
Activitats jurídiques ~ ~ ~
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 1.226 1.737 1.677
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 8.372 9.169 15.425
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 33.409 28.893 43.501
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 27.235 24.277 36.587
Anàlisis i assajos tècnics 6.174 4.616 6.914
Recerca i desenvolupament 86.517 51.496 80.464
Publicitat i estudis de mercat 4.587 3.397 2.826
Publicitat 4.505 3.207 2.589
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 82 190 237
Altres activitats professionals i tècniques 16.676 29.833 51.939
Activitats de disseny especialitzat 14.867 25.981 46.599
Activitats de fotografia 7 4 145
Activitats de traducció i d'interpretació 36 108 162
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 1.766 3.740 5.033
Activitats veterinàries ~ ~ 268
Activitats administratives i serveis auxiliars 20.648 28.942 42.160
Activitats de lloguer 1.594 9.669 8.678
Lloguer vehicles de motor 31 ~ 766
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual ~ 55 567
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 1.563 9.614 7.345
Activitats relacionades amb l'ocupació 244 736 776
Agències de viatges i operadors turístics 2.478 2.880 4.654
Activitats de seguretat i investigació 13.185 11.474 14.467
Serveis a edificis i activitats de jardineria 285 2.004 4.167
Serveis integrals a edificis i instal·lacions ~ 74 348
Activitats de neteja 77 1.997 3.814
Activitats de jardineria 208 -66 6
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 2.862 2.179 9.418
Activitats administratives i auxiliars oficina 1.741 743 592
Activitats de centres d'atenció telefònica 523 503 2.567
Organització convencions i fires de mostres 37 114 427
Altres activitats de suport a les empreses 561 819 5.831
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 5.022 3.916 6.757
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 25 -29 461
Activitats de biblioteques, arxius i museus 1.757 49 2
Jocs atzar i apostes 48 24 2.228
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 3.192 3.872 4.066
Altres serveis 3.675 2.512 8.151
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 3.565 2.506 675
Reparació ordinadors i equips de comunicació 3.565 1.051 287
Reparació efectes personals i domèstics ~ 1.455 387
Altres activitats de serveis personals 110 6 7.476
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Conceptes