Treballs realitzats per a l'actiu 

Treballs realitzats per a l'actiu
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes4.4482.854
Venda vehicles de motor1.4471.065
Manteniment i reparació vehicles de motor267287
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor1.9141.502
Venda i reparació motocicletes i recanvis821~
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor39.74889.599
Intermediaris comerç1.830442
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls339~
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria1.19656
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir~~
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos295222
       Intermediaris especialitzats venda altres productes~165
Comerç engròs matèries agràries i animals vius2.8019.639
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2.5459.256
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells256383
Comerç engròs aliments, begudes i tabac1.5641.539
       Comerç engròs fruites i hortalisses349521
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos390343
       Comerç engròs begudes343
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau579378
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments210295
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac3~
Comerç engròs articles d'ús domèstic20.69952.420
       Comerç engròs tèxtils426307
       Comerç engròs peces de vestir i calçat6861.026
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió4.95539.459
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja206312
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica1159
       Comerç engròs productes farmacèutics12.5399.917
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic1.8761.341
Comerç engròs equips per a les TIC2.3711.889
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes366895
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions2.005995
Comerç engròs altra maquinària i equips1.42418.410
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles164113
       Comerç engròs màquines eina41666
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils509442
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina108~
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips60217.189
Altres tipus comerç engròs especialitzat9.0594.986
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos86
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics2.743244
       Comerç engròs fusta i materials construcció3.708175
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció224291
       Comerç engròs productes químics1.3731.490
       Comerç engròs altres productes semielaborats953
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig9942.727
Comerç engròs no especialitzat~273
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes22.31926.920
Comerç detall establiments no especialitzats13.46413.977
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats7221.442
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats12.74312.535
Comerç detall aliments, begudes i tabac2.862465
       Comerç detall fruites i hortalisses~~
       Comerç detall carn i productes carnis~~
       Comerç detall peix i marisc~~
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria2.644289
       Comerç detall begudes i productes de tabac~~
       Comerç detall altres productes alimentaris218177
Comerç detall carburants per a l'automoció890434
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic1.8442.476
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous9231.484
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics9485
       Comerç detall tèxtils~~
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre8134
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic692139
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria~52
       Comerç detall peces de vestir5344
       Comerç detall calçat i articles cuir128101
       Comerç detall productes farmacèutics~~
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà3236
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics~1
Comerç detall en parades i mercats ambulants~~
Comerç detall fora d'establiments3.2589.568
       Comerç detall per correspondència i per Internet2.8709.373
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments389195
Transport i emmagatzematge11.88418.193
Transport terrestre; transport per canonades3.26013.810
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera~661
       Transport mercaderies per carretera i per canonada3.26013.149
Transport marítim i per vies navegació interiors~~
Transport aeri2.1525.421
Emmagatzematge i activitats afins al transport6.279-1.100
       Dipòsit i emmagatzematge41459
       Activitats afins al transport5.865-1.158
Activitats postals i de correus19361
Hostaleria4.1231.904
Serveis d'allotjament3.5131.608
       Hotels i allotjaments similars1.908974
       Allotjaments turístics i altres de curta durada1.337173
       Càmpings i altres tipus allotjaments268461
Serveis de menjar i begudes610297
       Restaurants i establiments de menjars41363
       Provisió de menjars preparats111233
       Establiments de begudes86~
Informació i comunicacions195.499207.307
Edició12.41210.975
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició7.5744.871
       Edició programes informàtics4.8396.103
Cinema i vídeo; enregistrament de so4.7157.766
Ràdio i televisió267548
Telecomunicacions84.40874.013
       Telecomunicacions per cable55.68247.097
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres28.72726.915
Serveis de tecnologies de la informació84.957106.089
Serveis d'informació8.7397.917
Activitats immobiliàries36.16761.386
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi35.24054.326
       Activitats immobiliàries per compte d'altri9267.060
Activitats professionals, científiques i tècniques150.786124.525
Activitats jurídiques i de comptabilitat1.2261.737
       Activitats jurídiques~~
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal1.2261.737
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial8.3729.169
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques33.40928.893
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria27.23524.277
       Anàlisis i assajos tècnics6.1744.616
Recerca i desenvolupament86.51751.496
Publicitat i estudis de mercat4.5873.397
       Publicitat4.5053.207
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública82190
Altres activitats professionals i tècniques16.67629.833
       Activitats de disseny especialitzat14.86725.981
       Activitats de fotografia74
       Activitats de traducció i d'interpretació36108
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa1.7663.740
Activitats veterinàries~~
Activitats administratives i serveis auxiliars20.64828.942
Activitats de lloguer1.5949.669
       Lloguer vehicles de motor31~
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual~55
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles1.5639.614
Activitats relacionades amb l'ocupació244736
Agències de viatges i operadors turístics2.4782.880
Activitats de seguretat i investigació13.18511.474
Serveis a edificis i activitats de jardineria2852.004
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions~74
       Activitats de neteja771.997
       Activitats de jardineria208-66
Activitats administratives d'oficina i auxiliars2.8622.179
       Activitats administratives i auxiliars oficina1.741743
       Activitats de centres d'atenció telefònica523503
       Organització convencions i fires de mostres37114
       Altres activitats de suport a les empreses561819
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment5.0223.916
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles25-29
Activitats de biblioteques, arxius i museus1.75749
Jocs atzar i apostes4824
Activitats esportives, recreatives i entreteniment3.1923.872
Altres serveis3.6752.512
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics3.5652.506
       Reparació ordinadors i equips de comunicació3.5651.051
       Reparació efectes personals i domèstics~1.455
Altres activitats de serveis personals1106
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte seleccionat Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: