Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 

Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes234.056234.241
Venda vehicles de motor218.690214.238
Manteniment i reparació vehicles de motor14.249-2.973
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor-3.37922.741
Venda i reparació motocicletes i recanvis4.497235
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor468.969326.470
Intermediaris comerç471.487
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls-119376
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria171.833
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir-33-24
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos15-700
       Intermediaris especialitzats venda altres productes1673
Comerç engròs matèries agràries i animals vius3.638-9.094
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar-6.043-7.895
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells9.681-1.200
Comerç engròs aliments, begudes i tabac76.71047.635
       Comerç engròs fruites i hortalisses13.73210.940
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos-3.093-2.548
       Comerç engròs begudes12.46024.094
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau16.196-9.366
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments18.7299.144
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac18.68515.371
Comerç engròs articles d'ús domèstic156.00664.846
       Comerç engròs tèxtils-7.458-3.102
       Comerç engròs peces de vestir i calçat87.665-13.953
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió10.81317.348
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja-626-1.546
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica6.03212.129
       Comerç engròs productes farmacèutics39.57029.770
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic20.01024.200
Comerç engròs equips per a les TIC72.122-8.070
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes62.138-16.285
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions9.9848.215
Comerç engròs altra maquinària i equips47.04339.438
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles1.016694
       Comerç engròs màquines eina9.1221.809
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils4.7164.876
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina1.463-626
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips30.72532.685
Altres tipus comerç engròs especialitzat111.654189.811
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos22.02856.724
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics-8.68716.951
       Comerç engròs fusta i materials construcció50.80820.630
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció14.94235.290
       Comerç engròs productes químics26.20042.658
       Comerç engròs altres productes semielaborats11.48215.531
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig-5.1192.027
Comerç engròs no especialitzat1.748418
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes137.650183.590
Comerç detall establiments no especialitzats51.33056.002
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats32.64139.694
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats18.68916.308
Comerç detall aliments, begudes i tabac7.2848.641
       Comerç detall fruites i hortalisses241-6
       Comerç detall carn i productes carnis6.8241.515
       Comerç detall peix i marisc157278
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria-6563.383
       Comerç detall begudes i productes de tabac-1.415-932
       Comerç detall altres productes alimentaris2.1334.404
Comerç detall carburants per a l'automoció3.1151.696
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic62.283100.354
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous8.42625.674
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics6.082-6.803
       Comerç detall tèxtils6.814127
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre14.71014.252
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic12.77915.021
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria-3.2132.340
       Comerç detall peces de vestir17.63235.925
       Comerç detall calçat i articles cuir-1.7241.340
       Comerç detall productes farmacèutics-47-1.069
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà-184767
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics1.00812.779
Comerç detall en parades i mercats ambulants12-504
Comerç detall fora d'establiments13.62717.401
       Comerç detall per correspondència i per Internet13.40615.530
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments2211.871
Transport i emmagatzematge21.41416.867
Transport terrestre; transport per canonades-1329.732
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera-682413
       Transport mercaderies per carretera i per canonada5509.319
Transport marítim i per vies navegació interiors-15275
Transport aeri9.268-2.159
Emmagatzematge i activitats afins al transport12.5208.677
       Dipòsit i emmagatzematge-3851.521
       Activitats afins al transport12.9067.156
Activitats postals i de correus-90542
Hostaleria19.28018.500
Serveis d'allotjament25-1.103
       Hotels i allotjaments similars-182-1.175
       Allotjaments turístics i altres de curta durada57516
       Càmpings i altres tipus allotjaments149-444
Serveis de menjar i begudes19.25619.603
       Restaurants i establiments de menjars17.05718.146
       Provisió de menjars preparats-3801.581
       Establiments de begudes2.578-124
Informació i comunicacions7.477-7.337
Edició1.331-118
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició1.180-277
       Edició programes informàtics151159
Cinema i vídeo; enregistrament de so-1.343-995
Ràdio i televisió94
Telecomunicacions7.993-8.000
       Telecomunicacions per cable7.672-5.255
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres322-2.745
Serveis de tecnologies de la informació-4801.734
Serveis d'informació-3439
Activitats immobiliàries-7.590-116.706
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi-2.393-14.551
       Activitats immobiliàries per compte d'altri-5.197-102.155
Activitats professionals, científiques i tècniques133.5176.746
Activitats jurídiques i de comptabilitat1.422184
       Activitats jurídiques716-4
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal706189
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial2422.067
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques11.186338
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria11.359106
       Anàlisis i assajos tècnics-173231
Recerca i desenvolupament8365.270
Publicitat i estudis de mercat116.890-121
       Publicitat116.897-251
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública-7130
Altres activitats professionals i tècniques2.396-1.564
       Activitats de disseny especialitzat1.269-2.148
       Activitats de fotografia1.066139
       Activitats de traducció i d'interpretació-45~
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa106445
Activitats veterinàries543572
Activitats administratives i serveis auxiliars17.280119.973
Activitats de lloguer4.41111.675
       Lloguer vehicles de motor3.9839.642
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual-3741.015
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles8021.018
Activitats relacionades amb l'ocupació405-103
Agències de viatges i operadors turístics99479
Activitats de seguretat i investigació1.309670
Serveis a edificis i activitats de jardineria1.97475.839
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions-295432
       Activitats de neteja1.25575.107
       Activitats de jardineria1.015300
Activitats administratives d'oficina i auxiliars9.08231.412
       Activitats administratives i auxiliars oficina1.736154
       Activitats de centres d'atenció telefònica79161
       Organització convencions i fires de mostres-375-3.376
       Altres activitats de suport a les empreses7.64234.473
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment-11.163-792
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles-265263
Activitats de biblioteques, arxius i museus63266
Jocs atzar i apostes254754
Activitats esportives, recreatives i entreteniment-11.785-1.876
Altres serveis37.051-14.560
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics32.20334
       Reparació ordinadors i equips de comunicació2.690-839
       Reparació efectes personals i domèstics29.513873
Altres activitats de serveis personals4.848-14.594
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte seleccionat Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: