Variació existències productes acabats i en curs 

Variació existències productes acabats i en curs
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes26.948-73.611
Venda vehicles de motor10.253-83.557
Manteniment i reparació vehicles de motor4.6435.056
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor11.6453.650
Venda i reparació motocicletes i recanvis4071.241
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor98.257112.253
Intermediaris comerç-7551.409
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls201.641
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria61-157
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir-56-221
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos-74099
       Intermediaris especialitzats venda altres productes-4147
Comerç engròs matèries agràries i animals vius12.2553.707
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar11.2252.741
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells1.031966
Comerç engròs aliments, begudes i tabac4.66928.343
       Comerç engròs fruites i hortalisses2997.280
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos-3.46715.113
       Comerç engròs begudes7.092375
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau690-446
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments53.043
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac502.978
Comerç engròs articles d'ús domèstic44.84121.700
       Comerç engròs tèxtils10.9295.931
       Comerç engròs peces de vestir i calçat10.365-28.359
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió2.937-513
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja60-165
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica1.0471.310
       Comerç engròs productes farmacèutics16.42525.078
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic3.07818.418
Comerç engròs equips per a les TIC2.5522.340
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes763252
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions1.7892.088
Comerç engròs altra maquinària i equips18.92654.110
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles-2081.959
       Comerç engròs màquines eina5333.375
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils1.0492.404
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina1.28556
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips16.26746.316
Altres tipus comerç engròs especialitzat15.684-191
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos-8894.784
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics-1.924-55
       Comerç engròs fusta i materials construcció-1.622-8.251
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció6.709-4.979
       Comerç engròs productes químics3.1047.609
       Comerç engròs altres productes semielaborats1.949-73
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig8.357773
Comerç engròs no especialitzat84835
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes28.90538.429
Comerç detall establiments no especialitzats7.1681.224
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats6.869944
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats299281
Comerç detall aliments, begudes i tabac2.4891.547
       Comerç detall fruites i hortalisses~142
       Comerç detall carn i productes carnis775-441
       Comerç detall peix i marisc106519
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria3801.382
       Comerç detall begudes i productes de tabac227477
       Comerç detall altres productes alimentaris1.001-532
Comerç detall carburants per a l'automoció1.4401.035
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic17.39629.780
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous-1.1627.507
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics362.013
       Comerç detall tèxtils322422
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre2.1231.997
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic4.5501.061
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria1.583437
       Comerç detall peces de vestir2.49710.709
       Comerç detall calçat i articles cuir5.2623.569
       Comerç detall productes farmacèutics5751.722
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà391-185
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics1.220527
Comerç detall en parades i mercats ambulants~4.214
Comerç detall fora d'establiments412629
       Comerç detall per correspondència i per Internet282222
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments130406
Transport i emmagatzematge9.9911.779
Transport terrestre; transport per canonades-2.200-173
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera-180-7
       Transport mercaderies per carretera i per canonada-2.020-166
Transport marítim i per vies navegació interiors~~
Transport aeri27370
Emmagatzematge i activitats afins al transport12.278786
       Dipòsit i emmagatzematge2781.105
       Activitats afins al transport11.999-318
Activitats postals i de correus-115796
Hostaleria6.18210.628
Serveis d'allotjament1.033-1.497
       Hotels i allotjaments similars-1.583-898
       Allotjaments turístics i altres de curta durada1.157-668
       Càmpings i altres tipus allotjaments1.45969
Serveis de menjar i begudes5.14812.124
       Restaurants i establiments de menjars6.3879.446
       Provisió de menjars preparats1442.994
       Establiments de begudes-1.382-316
Informació i comunicacions13.04081.066
Edició-6.3941.622
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició-6.2041.643
       Edició programes informàtics-190-21
Cinema i vídeo; enregistrament de so1.3632.119
Ràdio i televisió-6.318-3.297
Telecomunicacions-1.988-478
       Telecomunicacions per cable-2.800-280
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres812-198
Serveis de tecnologies de la informació26.63280.914
Serveis d'informació-255186
Activitats immobiliàries-130.817-75.751
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi-131.383-64.969
       Activitats immobiliàries per compte d'altri566-10.782
Activitats professionals, científiques i tècniques40.92634.419
Activitats jurídiques i de comptabilitat-2.9532.589
       Activitats jurídiques-5.7382.725
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal2.785-136
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial-7091.329
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques42.60323.176
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria43.06322.365
       Anàlisis i assajos tècnics-459811
Recerca i desenvolupament6536.892
Publicitat i estudis de mercat11670
       Publicitat-1.885114
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública2.002-44
Altres activitats professionals i tècniques1.026379
       Activitats de disseny especialitzat-1.160827
       Activitats de fotografia30988
       Activitats de traducció i d'interpretació19300
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa1.858-836
Activitats veterinàries190-16
Activitats administratives i serveis auxiliars3.03219.071
Activitats de lloguer-5523.735
       Lloguer vehicles de motor-89999
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual360432
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles-8232.303
Activitats relacionades amb l'ocupació36767
Agències de viatges i operadors turístics396456
Activitats de seguretat i investigació3991.426
Serveis a edificis i activitats de jardineria1.586840
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions741447
       Activitats de neteja320-180
       Activitats de jardineria525573
Activitats administratives d'oficina i auxiliars83512.548
       Activitats administratives i auxiliars oficina271151
       Activitats de centres d'atenció telefònica-232117
       Organització convencions i fires de mostres10-337
       Altres activitats de suport a les empreses78612.617
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment-15.5703.715
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles-725366
Activitats de biblioteques, arxius i museus-55924
Jocs atzar i apostes-313-15
Activitats esportives, recreatives i entreteniment-13.9733.340
Altres serveis1.8433.441
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics1613.156
       Reparació ordinadors i equips de comunicació51400
       Reparació efectes personals i domèstics1102.756
Altres activitats de serveis personals1.683285
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte seleccionat Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: