Sous i salaris 

Sous i salaris
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes943.0321.019.765
Venda vehicles de motor404.160435.819
Manteniment i reparació vehicles de motor339.845356.463
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor166.620188.241
Venda i reparació motocicletes i recanvis32.40739.242
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor6.019.0956.260.363
Intermediaris comerç347.348374.877
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls38.67337.569
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria59.11863.660
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir54.08745.882
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos87.221109.836
       Intermediaris especialitzats venda altres productes108.249117.930
Comerç engròs matèries agràries i animals vius98.847115.952
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar60.28574.714
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells38.56241.238
Comerç engròs aliments, begudes i tabac1.099.0941.086.757
       Comerç engròs fruites i hortalisses261.661257.252
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos127.608121.678
       Comerç engròs begudes202.380188.968
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau78.78577.538
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments205.709214.412
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac222.951226.908
Comerç engròs articles d'ús domèstic1.935.1061.956.348
       Comerç engròs tèxtils94.53894.030
       Comerç engròs peces de vestir i calçat293.813294.538
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió136.246118.718
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja64.95366.246
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica119.847120.172
       Comerç engròs productes farmacèutics872.501898.546
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic353.209364.096
Comerç engròs equips per a les TIC439.429497.164
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes218.500267.862
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions220.929229.302
Comerç engròs altra maquinària i equips958.300969.304
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles46.56058.728
       Comerç engròs màquines eina93.420109.274
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils49.91156.076
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina81.13975.616
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips687.270669.611
Altres tipus comerç engròs especialitzat1.120.7111.235.180
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos46.44863.088
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics115.702120.265
       Comerç engròs fusta i materials construcció267.290230.351
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció232.822315.940
       Comerç engròs productes químics319.618360.373
       Comerç engròs altres productes semielaborats48.38057.029
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig90.45188.134
Comerç engròs no especialitzat20.26124.781
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes3.906.7223.994.156
Comerç detall establiments no especialitzats1.233.7121.249.147
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats1.067.1171.070.995
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats166.595178.152
Comerç detall aliments, begudes i tabac524.410513.547
       Comerç detall fruites i hortalisses72.11667.412
       Comerç detall carn i productes carnis139.930135.311
       Comerç detall peix i marisc33.64225.929
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria188.912202.257
       Comerç detall begudes i productes de tabac33.86735.259
       Comerç detall altres productes alimentaris55.94347.379
Comerç detall carburants per a l'automoció130.162131.950
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic1.880.3471.912.153
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous574.427553.370
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics67.58983.502
       Comerç detall tèxtils36.26938.352
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre139.019160.568
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic151.967137.553
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria53.96859.562
       Comerç detall peces de vestir417.003420.182
       Comerç detall calçat i articles cuir101.25499.096
       Comerç detall productes farmacèutics219.154244.890
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà45.44446.416
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics74.25368.662
Comerç detall en parades i mercats ambulants13.01117.076
Comerç detall fora d'establiments125.080170.283
       Comerç detall per correspondència i per Internet59.96187.473
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments65.11982.810
Transport i emmagatzematge3.680.4513.656.685
Transport terrestre; transport per canonades1.600.2671.627.249
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera755.920780.922
       Transport mercaderies per carretera i per canonada844.347846.326
Transport marítim i per vies navegació interiors7.8556.200
Transport aeri246.598285.299
Emmagatzematge i activitats afins al transport1.531.7491.444.903
       Dipòsit i emmagatzematge153.682157.491
       Activitats afins al transport1.378.0671.287.412
Activitats postals i de correus293.983293.035
Hostaleria2.853.6453.020.897
Serveis d'allotjament854.151995.071
       Hotels i allotjaments similars724.061844.709
       Allotjaments turístics i altres de curta durada56.08073.940
       Càmpings i altres tipus allotjaments74.01076.422
Serveis de menjar i begudes1.999.4932.025.825
       Restaurants i establiments de menjars1.122.3001.240.566
       Provisió de menjars preparats324.220334.373
       Establiments de begudes552.973450.886
Informació i comunicacions3.196.5913.101.033
Edició394.435420.111
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició306.543320.857
       Edició programes informàtics87.89299.254
Cinema i vídeo; enregistrament de so163.647175.467
Ràdio i televisió215.019213.018
Telecomunicacions804.985474.264
       Telecomunicacions per cable644.394325.358
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres160.591148.906
Serveis de tecnologies de la informació1.481.2591.670.333
Serveis d'informació137.246147.841
Activitats immobiliàries797.366807.865
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi528.532511.906
       Activitats immobiliàries per compte d'altri268.834295.958
Activitats professionals, científiques i tècniques4.650.3264.771.726
Activitats jurídiques i de comptabilitat1.407.0621.372.820
       Activitats jurídiques388.063380.813
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal1.018.999992.007
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial890.2671.110.280
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques931.930994.388
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria648.692701.377
       Anàlisis i assajos tècnics283.239293.011
Recerca i desenvolupament419.645383.420
Publicitat i estudis de mercat654.631554.994
       Publicitat568.858472.100
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública85.77382.894
Altres activitats professionals i tècniques311.424315.358
       Activitats de disseny especialitzat39.83344.349
       Activitats de fotografia18.39218.990
       Activitats de traducció i d'interpretació35.24838.472
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa217.951213.547
Activitats veterinàries35.36740.466
Activitats administratives i serveis auxiliars4.095.7244.221.569
Activitats de lloguer204.333201.696
       Lloguer vehicles de motor52.24851.067
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual18.50922.712
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles133.575127.916
Activitats relacionades amb l'ocupació776.614910.371
Agències de viatges i operadors turístics220.812246.761
Activitats de seguretat i investigació320.255338.702
Serveis a edificis i activitats de jardineria1.320.3181.392.445
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions148.741151.830
       Activitats de neteja1.062.1481.127.686
       Activitats de jardineria109.429112.929
Activitats administratives d'oficina i auxiliars1.253.3931.131.595
       Activitats administratives i auxiliars oficina115.929114.102
       Activitats de centres d'atenció telefònica329.085322.887
       Organització convencions i fires de mostres85.71986.468
       Altres activitats de suport a les empreses722.660608.138
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment1.262.5741.290.576
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles155.226123.092
Activitats de biblioteques, arxius i museus93.72097.072
Jocs atzar i apostes125.95989.849
Activitats esportives, recreatives i entreteniment887.668980.564
Altres serveis460.277487.019
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics97.469113.344
       Reparació ordinadors i equips de comunicació49.08950.433
       Reparació efectes personals i domèstics48.37962.911
Altres activitats de serveis personals362.808373.675
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)